INVESTIGATION OF TEACHERS' SELF-EFFICACY BELIEFS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES

ÖĞRETMENLERİN ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ


Özet Görüntüleme: 63 / PDF İndirme: 73

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10946212

Anahtar Kelimeler:

Teacher, Self-Efficacy, Self-Efficacy Belief

Özet

Araştırmada farklı okul türlerinde göre yapan öğretmenlerin öz yeterlik inançlarının çeşitli değişkenlere göre farklılaşma durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Belirlenen amaç doğrultusunda araştırmada yöntem olarak tarama modeli tercih edilmiştir. Araştırmanın evrenini 2023-2024 eğitim-öğretim yılında farklı branş ve okul türlerinde görev yapan temel eğitime bağlı okullardaki öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu okullarda görev yapan öğretmenler arasından seçkisiz olarak belirlenen 439 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmenlerin öz yeterlik inançlarını ortaya koymak amacıyla “Öğretmen Öz yeterlik Ölçeği” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ölçek Tschannen-Moran ve Woolfolk Hoy (2001) tarafından geliştirilen Öğretmen Öz Yeterliği Ölçeği Kısa Formu’nu ölçek Erdoğan (2023) tarafından Türkçeye uyarlanmış şeklidir. Araştırmada öğretmenlerin öz yeterlik inançları arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılığın erkek öğretmenler lehine olduğu belirlenmiştir. Branş, mesleki kıdem ve görev yapılan okul türü değişkenlerine göre de öğretmenlerin öz yeterlik inançları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu belirlenmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre araştırmaya katılan öğretmenlerin öz yeterlik inançlarının araştırmanın demografik değişkenleri olan cinsiyet, branş, mesleki kıdem ve görev yapılan okul türü değişkenlerine göre benzerlik göstermediği şeklinde değerlendirilebilir.

Referanslar

Aşkar, P. & Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.

Baloğlu, N. & Karadağ, E. (2008). Öğretmen yetkinliğinin tarihsel gelişimi ve Ohio öğretmen yetkinlik ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 56(56), 571-606.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. Freeman.

Betoret, F. D. (2006). Stressors, self-efficacy, coping resources, and burnout among secondary school teachers in Spain. Educational Psychology, 26(4), 519-539. https://doi.org/10.1080/01443410500342492

Bong, M., & Skaalvik, E. M. (2003). Academic self-concept and self-efficacy: How different are they really? Educational Psychology Review, 15(1), 1–40. https://doi.org/10.1023/A:1021302408382

Burley, W. W., Hall, B. W., Villeme, M. G., & Brockmeier, L. L. (1991, April). A path analysis of the mediating role of efficacy in first-year teachers’ experiences, reactions, and plans. In annual meeting of the American Educational Research Association.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. Baskı). Pegem Akademi.

Coladarci, T. (1992). Teachers’ sense of efficacy and commitment to teaching. Journal of Experimental Education, 60, 323-337.

Creswell, J. W. (2017). Karma yöntem araştırmalarına giriş. (Çeviri Ed: M. Özçelik). Pegem Akademi.

Erdoğan, U. (2023). Öğretmen öz yeterliği ölçeği kısa formu’nun Türkçeye uyarlanması ve ölçme değişmezliğinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 1129-1154.

Geijsel, F. P., Sleegers, P. J., Stoel, R. D., & Krüger, M. L. (2009). The effect of teacher psychological and school organizational and leadership factors on teachers' professional learning in Dutch schools. The Elementary School Journal, 109(4), 406-427.

Gurvitch, R., & Metzler, M. W. (2009). The effects of laboratory-based and field-based practicum experience on pre-service teachers’ self-efficacy. Teaching and Teacher Education, 25(3), 437-443. doi: 10.1016/j.tate.2008.08.006

Maddux, J. E. (2000). Self-Efficacy: The power of believing you can: Handbook of positive psychology. Oxford University Press.

MEB. (2017). Öğretmen yeterlilikleri. MEB Yayınları.

Pajares, M. F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307-332.

Ross, J. A. (1992). Teacher efficacy and the effect of coaching on student achievement. Canadian Journal of Education, 17(1), 51-65.

Schunk, D. H., & Usher, E. L. (2012). Social cognitive theory and motivation. In R. M. Ryan (Ed.), The Oxford handbook of human motivation (pp. 13-27). Oxford University Press.

Senemoğlu, N. (2007). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Gönül Yayıncılık.

Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2010). Teacher self-efficacy and teacher burnout: A study of relations. Teaching and Teacher Education, 26, 1059-1069.

Tschannen-Moran, M., & Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing and elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805.

Tschannen-Moran, M., Woolfolk Hoy, A., & Hoy, W. K. (1998). Teacher Efficacy: Its Meaning and Measure. Review of Educational Research, 68(2), 202-248.

Tschannen-Moran, M., Woolfolk-Hoy, A., & Hoy, W. K. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research, 68, 202-248.

İndir

Yayınlanmış

2024-04-19

Nasıl Atıf Yapılır

BUĞU, E., YILMAZ , T., KÜÇÜKAHMET, A. T., ERDUR, M. A., & KİLİM, R. (2024). INVESTIGATION OF TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES: ÖĞRETMENLERİN ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10(40), 1–14. https://doi.org/10.5281/zenodo.10946212