DİJİTAL MEDYA VE EKRANA EMANET EDİLEN ÇOCUKLAR


Özet Görüntüleme: 1579 / PDF İndirme: 709

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8339914

Anahtar Kelimeler:

Çocuk Gelişimi, Medya, Dijitalleşme, Ekran Bağımlılığı, Ebeveyn, Eğitmen

Özet

Günümüz dijital kitle iletişim araçları sanal ortamlarda bulunma yaşı itibariyle değerlendirildiğinde, çocuk ve genç kitlenin ebeveyn ve eğitmen tarafından kontrolü ve denetimi ön plana çıkmaktadır. Çocuk ve ekran ilişkisinde çocuk ekran bağımlılığı yaşamaktadır ve bu ekranın dijital platformlar öznesinde üçüncü bir ebeveyn gibi çocuğun hayatında kilit bir rol aldığını söylemek mümkündür.

Çalışmanın amacı çocuk ve gençlerin sanal ortamlarda karşılaşabilecekleri olası risk ve tehlikeleri tespit etmek; bu ortamlara erişim hususunda ebeveyn ve eğitmen iş birliğini ön plana çıkarmaya yöneliktir. Bu bağlamda çalışmada ilk olarak dijital medya ve çocuk başlığında çocuk temasını öne çıkaran mevcut içeriklerin olumlu ve olumsuz etkileri açıklanmıştır. İlgili çalışmanın ikinci başlığı dijitalleşmenin çocuk psikolojisine etkileri olarak belirlenmiş; yüz yüze iletişim ve ekran odaklı iletişim karşılaştırılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde dijitalleşmede ebeveyn ve eğitmen etkisi incelenmiştir. İlgili çalışmanın son bölümünde ise dijital medya okuryazarlığı kavramı ele alınmıştır.

Çalışmada literatür taraması yapılmış; uzman ve akademisyenlerin kaynakları referans alınmıştır.

 

Yazar Biyografisi

Zuhal SÖNMEZER, İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisiyim. 2020 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden, aynı yıl Adalet bölümünden mezun oldum. 2008 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum.

Referanslar

Büyükbaykal Ilgaz, C. (2018). Medya Okuryazarlığı, İstanbul: Der Yayınları.

Çetinkaya, L.; Sütçü, S. (2016). Çocukların Gözüyle Ebeveynlerinin Bilişim Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Kısıtlamaları ve Nedenleri. Turkish Online Journal Of Qualitative Inquir, 7(1), s.79-116.

Demirdağ, M. F. (2017). Bağlanma Teorisinin Kökenleri John Bowlby ve Mary Ainsworth, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, s.76-90.

Eraslan, H. (2021). Geleneksel Medyadan Sayısal Medyaya: Medya Kuramları ve Çocuk, Editör: Şükran Kılıç: “Çocuk ve Medya”, Ankara: Pegem Akademi.

Girgin, Ö. A.; Gönal, S. (2020). Çocuğun Kişisel Verilerinin Sosyal Medyada Ebeveyn Tarafından Paylaşılmasının Hukuki Sonuçları, Türkiye Adalet Akademi Dergisi, Yıl:11, Sayı:44, s..99-128.

Hoşgör Aşlamacı, Ö.; Yıldırım, C. (2021). Otizmin Kıyısından Hikayeler, Ankara: Karina Kitap.

İnce, M. (2019). Yeni Medya Okuryazarlığının Önemi Üzerine Bir Değerlendirme, Asos Journal The Journal Of Academic Social Science, Yıl:7, Sayı:90, s.125-145

Kahraman, Ö. G.; Ceylan, Ş.; Korkmaz, E. (2016). 0-3 Yaş Arası Çocukların Gelişimsel Değerlendirmelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Mersin Univ Sağlık Bilim Derg, 9(2), s.60-70.

Kellner, D. (2014). Yeni Medya ve Yeni Okuryazarlık: Yeni Binyılda Eğitimin Yeniden Yapılandırılması (Çev.: M. Akif Barış). (Ed: Mukadder Çakır). Yeni Medyaya Eleştirel Yaklaşımlar, s.411-442

Montgomery, K. C. (2013). I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı 2, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları

Toktaş, N. (2021). Dijital Bölünme ve Yeni Medya Okuryazarlığının Kır ve Kent Kökenlilik Bağlamında İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Ana Bilim Dalı, 2021.

Yiğiter, A.; Ata, F. (2022). Dijital Medya Okuryazarlığı Becerisi: İletişim Alanında Eğitim Gören Lisans ve Ön Lisans Öğrencilerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Uygulama, Pamukkale University Journal Of Social Science Institute, Sayı:53, s.1-19

ÇEVRİMİÇİ

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, UNICEF, Yayın Tarihi: 2004, Erişim Tarihi: 01.9.2023 https://www.unicefturk.org/

Fransa'da Ebeveynlerin Çocuklarını Sosyal Medyada Paylaşması Yasaklandı, Yayın Tarihi: 20.03.2023, Erişim Tarihi: 26.08.2023. https://www.cumhuriyet.com.tr/

Gündüz, R. Yayın Tarihi: 24.04.2019, Erişim Tarihi: 24.08.2023, https://tr.euronews.com/

Gürsoy, D. (2016). Çocuklar Yemek Yerken Neden Tablet ile Oynamamalı, Dijital Medya ve Çocuk Yasaklama Yönlendir, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yayın Tarihi: 17.05.2016, Erişim Tarihi 01.09.2023 https://dijitalmedyavecocuk.bilgi.edu.tr/

John Bowlby ve Bağlanma Kuramı, Erişim Tarihi: 24.08.2023, https://www.monapsikoloji.com/

Kırcelli, F. (2016). Tepkisel Bağlanma Bozukluğu (Aşırı Televizyon İzleme), Yayın Tarihi: 26.06.2016, Erişim Yarihi: 25.08.2023.http://www.fuatkircelli.com/t

Öner, Ö. Zamanı ve Çocuk Gelişimi, https://www.ozguroner.dr.tr/

Roberts, M. (2019). Ekran Süresi 1-3 Yaş Arası Çocukların Gelişimini Olumsuz Etkileyebilir, Yayın Tarihi:01.02.2019, Erişim Tarihi: 01.09.2023, https://www.bbc.com/turkce

Sarıışık, M. C. (2019). Çocuğun Dijital Medyadan Korunması: Uluslararası Metinler Doğrultusunda Öngörülen Korumalar ve Pratikte Ortaya Çıkan Çelişkiler, https://humanistburo.org/tr

Toker, O. (2019). Öğretmen Ya Da Okulların Sosyal Medyada Öğrenci Resimlerini Paylaşmaları Doğru mu? Yayın Tarihi: 18.03. 2019, Erişim Tarihi: 28.08.2023. https://orhantoker.com/

Tüik, “İstatistiklerle Çocuk, 2021”, Çocuklarla Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, Yayın Tarihi: 20.04.2022, Erişim Tarihi: 25.08.2023, https://data.tuik.gov.tr/

İndir

Yayınlanmış

2023-09-13

Nasıl Atıf Yapılır

SÖNMEZER, Z., & BALCIOĞLU, B. A. (2023). DİJİTAL MEDYA VE EKRANA EMANET EDİLEN ÇOCUKLAR. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9(33), 54–70. https://doi.org/10.5281/zenodo.8339914