SOSYAL ADALETE İLİŞKİN OLARAK EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN ALGILARININ İNCELENMESİ


Özet Görüntüleme: 283 / PDF İndirme: 122

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.51293/socrates27-233

Anahtar Kelimeler:

Eğitim, okul, yönetici, adalet, sosyal adalet

Özet

Araştırmada, eğitim yöneticilerinin sosyal adalet algılarını belirlemek amaçlanmıştır. Bunun yanında araştırmada eğitim yöneticilerinin sosyal adalet algılarının bazı sosyodemografik değişkenlere göre (cinsiyet, öğretmenlikteki mesleki deneyim ve yöneticilikteki mesleki deneyim, eğitim düzeyi, görev yapılan eğitim kademesi) anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemekte amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yaklaşımları arasında yer alan “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde halen aktif görevde olan eğitim yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmada örneklemini ise uygun örnekleme yöntemi ile belirlenen 352 eğitim yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcılarla ilgili sosyod-emografik bilgileri edinmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen “Sosyo-demografik Bilgi Formu” kullanılmıştır. Katılımcıların sosyal adalet algılarını belirlemek amacıyla “Sosyal Adalet Algı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 25.0 versiyonu ile analiz edilmiştir. Analiz aşamasında eğitim yöneticilerin sosyal adalet algılarının sosyo-demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesinde tek yönlü varyans analizi ve bağımsız örneklemler için t testi gibi parametrik istatistiksel teknikler kullanılmıştır.Araştırmada sosyal adalet algısı toplam puanı ve alt boyutları toplumsal eşitlik ve adil ilişkiler sistemi alt  boyutlarında cinsiyet, öğretmenlikteki mesleki deneyime, yöneticilikteki mesleki deneyime, eğitim düzeyine ve görev yaptığı eğitim kademesi açısından anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

Referanslar

Alsbury, T. L., & Shaw. N. L. (2005). Policy implications for social justice in school district consolidation. Leadership and Policy in Schools, 4(2), 105-126.

Atalay, İ. (2005). Örgütsel vatandaşlık ve örgütsel adalet. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.

Aydın, P. İ. (2003). Eğitim ve öğretimde etik. Ankara: Pegem Akademi.

Balyer, A. (2012). Çağdaş okul müdürlerinin değişen rolleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 75-94.

Candan H. ve Erol, A. M. (2017). Türkiye’de sosyal adaletin temininde sosyal devletin rolü. Sayıştay Dergisi, Sayı: 106, Temmuz - Eylül 2017.

Çağlar, Ç. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme ortamına ilişkin adalet algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Sosyal Bilimler Dergisi, 46(46), 50-69.

Çelik, V. (2015). Eğitimsel liderlik, Ankara: Pegem Akademi.

Furman, G. C., & Shields, C. M. (2003). How can educational leaders promote and support social justice and democratic community in schools? Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, 15-52.

Gündüz, Y. ve Balyer, A. (2013). Gelecekte okul müdürlerinin gerçekleştirmeleri gereken roller. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(3), 45-54.

Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Gürkan, Ü. (2001). Sosyal Adalet, Adalet Kavramı. Türkiye Felsefe Kurumu Derneği, Ankara, s.115-124.

Kaptan, S. (1995). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Rehber Yayınevi.

Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemi (36. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Kaya, P.A. (2000). Sosyal adaletin teorik çerçevesi üzerine bir değerlendirme. Prof. Dr. Nusret Ekin’e Armağan. Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası Yayını, No: 38, s.229-244, Ankara.

Lee, J. H. (2011). Investigating The Influences of Social Studies Methods Courses on Preservice Teachers with a Focus On Issues of Diversity And Social Justice: Three Case Studies. Doktora tezi, University of Illinois at Urbana-Champaign.

Liasidou, A., & Antoniou, A. (2015). Head teachers’ leadership for social justice and inclusion. School Leadership & Management, 35(4), 347-364.

MEB. (2014). Yabancılara Yönelik Eğitim-Ögretim Hizmetleri Genelgesi, 2014/21.

Moffatt, I., Hanley, N., & Wilson, M.D. (2001). Definitions and principles of sustainable development. In: Measuring and Modelling Sustainable Development: Principles, Analysis and Policies. Moffat, D., Hanley, N. And Wilson, M.D. (eds), Informa Health Care Press.

Palmer, G. (2003). Diversity management, past, present and future. Asia Pacific Journal of Human Resources, 41(1), 13-24.

Polat, S. (2007). Eğitim Politikalarının Sosyal Adalet Açısından Sonuçları Konusunda Yönetici ve Öğretmen Görüşleri. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Polat, S. ve Celep, C. (2008). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet, örgütsel güven, örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 14(2), 307-331.

Rosner-Salazar, T.A. (2003). Multicultural service-learning and community-based research as a model approach to promote social justice. Social Justice, 30(4), 64-76.

Sağdıç, A. (2018). Okullarda sosyal adalet uygulamalarına ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Şahin, A. E. (2008). A qualitative assessment of the quality of Turkish elementary schools. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 117-139.

Şişman, M. (2006). Eğitimde Demokrasi ve Sosyal Adalet: Türkiye Eğitim Sisteminin Değişmeyen Miti”. 4-5 Kasım Türk Eğitim Sisteminde Yeni Paradigma Arayışları Bildirileri, 291-305.

Theoharis, G. (2008). Woven in deeply: Identity and leadership of urban social justice principals. Educationand Urban Society, 41(1), 3-25.

Tomul, E. (2009). İlköğretim okullarındaki sosyal adalet uygulamalarına ilişkin yönetici görüşleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 34(152), 126-137.

Töremen, F. ve Tan, Ç. (2010). Eğitim örgütlerinde adalet: Kavramsal bir çözümleme. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 58-70.

Turhan, M. (2007). Genel ve mesleki lise yöneticilerinin etik liderlik davranışlarının okullardaki sosyal adalet üzerindeki etkisi. Doktora tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Yıldırım, F. (2018). Üniversite gençliği “Sosyal adalet”ten ne anlıyor? Sosyal adalet ilkeleri bağlamında bir eğilim belirleme araştırması. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Yılmaz, K. (2010). Devlet ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(1), 579-616.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-12

Nasıl Atıf Yapılır

KİLİM, R., AYVAZOĞLU, E., ŞAHAN, B., ÇINGIL, O., KURUM, S., & FIRAT, H. Y. (2023). SOSYAL ADALETE İLİŞKİN OLARAK EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN ALGILARININ İNCELENMESİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9(27), 58–71. https://doi.org/10.51293/socrates27-233

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri