ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ


Özet Görüntüleme: 525 / PDF İndirme: 279

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.51293/socrates26-225

Anahtar Kelimeler:

Öğretmen, Teknoloji, Okuryazarlık, Teknoloji Okuryazarlığı

Özet

Teknolojik okuryazarlık, teknolojiyi kullanma, yönetme, değerlendirme ve anlama becerisidir. Yapılan araştırmada öğretmenlerin teknoloji okuryazarlık düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Eskişehir ilindeki kamu okullarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini ise evrende yer alan öğretmenler arasından “Basit Seçkisiz Örnekleme” yöntemi ile belirlenen 334 öğretmen oluşturmaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Yiğit (2011) tarafından geliştirilen 33 madde ve “Teknolojik Yaşama Yönelik Beceriler”, “Teknoloji Doğası”, “Tasarlanmış Dünya”, “Tasarım” ve “Teknoloji ve Toplum” olarak adlandırılan 5 alt boyuttan oluşan “Teknoloji Okuryazarlığı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada toplanan verilerin, normal dağılım şartını yerine getirmesinden dolayı betimsel istatistiki yöntemlerle birlikte Bağımsız Örneklemler t-Testi ve ANOVA gibi parametrik testler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada öğretmenlerin teknoloji okuryazarlıklarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada öğretmenlerin teknoloji okuryazarlıklarının cinsiyete göre istatistiki açıdan kadınlar lehine anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Mesleki kıdeme göre ise mesleki kıdemi az olan öğretmenler ile mesleki kıdemi ileride olan öğretmenlerin teknoloji okuryazarlıklarının anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Referanslar

Alkan, C. (1984). Eğitim teknolojisi. Ankara: Aşama Matbaacılık Sanayi.

Atasoy, B. (2022). Ortaokulda görev yapan öğretmenlerin teknoloji okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Aydın, F. ve Silik, Y. (2018). Teknoloji okuryazarlığı: tarihsel bir betimleme. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 107-126.

Ayvacı, H. Ş., Bülbül, S. ve Ünsal, H. (2019). Farklı programlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının teknoloji okuryazarlık seviyelerinin çeşitli değişkenler çerçevesinde karşılaştırılması. Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 2(1), 1-16.

Baran, E. ve Canbazoğlu Bilici, S. (2015). Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) üzerine alanyazın incelemesi: Türkiye örneği, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 15-32.

Bayburt, B. ve Eğin, F. (2021). Teknoloji ve sanayideki gelişmelerin yansıması olarak eğitim 4.0. Beyder, 16(2), 137-154.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E, Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Cansoy, R. (2018). Uluslararası çerçevelere göre 21.yüzyıl becerileri ve eğitim sisteminde kazandırılması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(4), 3112-3134.

Dağlı, İ. ve Ezanoğlu, Z. (2021). Ar-Ge, patent ve ileri teknoloji ihracatının ekonomik büyümeye etkileri: OECD ülkeleri için dinamik panel veri analizi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(1), 438-460.

Debbağ, M. ve Fidan, M. (2019). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programının teknoloji okuryazarlığı boyutları açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 50, 22-50.

Elitaş, T. (2018). Uzaktan eğitim ve iletişim teknolojileri. istanbul: Cinius Yayınları

Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

ITEA-International Technology Education Association (2007). Standards for technological literacy: content for the study of technology. from https://www.iteea.org/File.aspx?id=42513&v=2a53e184, 10.10.2022.

İzci, E. ve Eroğlu, M. (2016). Eğitimde teknoloji kullanımı kursu hizmet içi eğitim programının değerlendirilmesi, International Journal of Human Sciences, 13(1), 1666-1668.

Kalaycı, Ş. (2017). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Dinamik Akademi Yayınları.

Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemi (36. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Keser Özmantar, Z. (2018). Örnekleme yöntemleri ve örneklem süreci. (Eds. K. Beycioğlu, N.Özer, Y.Kondakçı), Eğitim Yönetiminde Araştıurma içinde (88-110). Ankara: Pegem Akademi.

MEB. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. 22.02.2022 tarihinde http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_yyretmenlyk_mesleyy_genel_yeterlyklery.pdf

Oğuz, S. ve Yaşar Dinçer, F. C. (2021). OECD ülkelerinde eğitim ve sağlık harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: bir panel veri analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 17(1), 47-62.

Özçelik, A. ve Yıldız, K. (2019). Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin kendilerini teknoloji okuryazarı olarak değerlendirmelerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Zeitschrift Für Die Welt Der Türken, 11(2), 341‐360.

Sarıkaya, M. (2019). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin teknoloji kabul durumları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 578-590

Şahin, M. C. ve Arslan Namlı, N. (2019). Öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanma tutumlarının incelenmesi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 23(1), 95-112.

Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2013). Using multivariate statistics. (6. edition). Pearson Education.

Ulutaş, M. (2021). Teknoloji yönetimi: Almanya, Japonya ve Türkiye karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(4), 1609-1625.

Yaman, B. (2021). Covid-19 pandemisi sürecinde Türkiye ve Çin’de uzaktan eğitim süreç ve uygulamalarının incelenmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(17), 3298-3308.

Yıldız Durak, H. (2019). Pedagojik formasyon öğrencilerinin teknolojiyi entegre etme öz yeterliğiyle ilişkili olan değişkenlerin incelenmesi. International Congreses on Education 2019, Bartın Üniversitesi, Bartın.

Yiğit, E. Ö. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının teknoloji okuryazarlığı düzeylerinin ve teknoloji ile bütünleştirilmiş sosyal bilgiler öğretimine yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

İndir

Yayınlanmış

2023-02-20

Nasıl Atıf Yapılır

SANCER, E., BUĞU, E., YAVUZ, M., KARACA, M., BAYAR, S., & TAŞLAK, A. E. (2023). ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9(26), 21–34. https://doi.org/10.51293/socrates26-225

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri