SPOR VE LİDERLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KURAMSAL ÇERÇEVEDE İNCELENMESİ


Özet Görüntüleme: 58 / PDF İndirme: 46

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.51293/socrates27-223

Anahtar Kelimeler:

Spor, Liderlik, Sporda Liderlik

Özet

Sporun insan doğasına ilişkin olduğunu ve insanoğlunun varoluşundan bu yana kendini her zaman göstermeyi başardığını belirtilmelidir. Toplumun evrimi, her bölgenin kendine has özellikleri ve farklı dönemlerin kültürü ile birlikte spor, rekabet kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu noktada söylenmelidir ki, insanlar rekabet dürtüsü ile doğmaktadır. Sporun sahip olduğu rekabetçi tavır, insanların dürtüleriyle eşleştiği için onların bir sosyal kimlik yaratmasında yardımcı olmaktadır.

Organizasyon, takım ve kuruluşlar, toplumlarda da olduğu gibi yönetilmeye gereksinim duyulmaktadır. Doğru bir yönetim başarıya ulaşılmasını sağlayan en büyük etkendir. Hızla gelişen ve değişimlerle çevrili günümüzde, spor yöneticilerinin liderlik özellikleri büyük ölçüde önem arz etmektedir. Takımdaki bireylerin, kuralların işleyişinin, belirlenmiş hedef doğrultusunda takım oyuncuları ve yöneticileri arasındaki uyum ve iş birliği başarıya ulaşılmasını sağlamaktadır. Oyuncularıyla doğru frekansa sahip yöneticiler organizasyonun hedefine ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Bu hedeflere ulaşması ise liderlik özellikleriyle doğrudan ve açık bir şekilde ilişkilidir.

Liderlik ile spor arasındaki ilişkinin dikkate alındığı araştırmada gerek bireysel olarak gerekse de takım olarak liderlik becerilerinin önemli olduğu ilgili alanyazın incelenmesi neticesinde anlaşılmıştır. Bir sporcunun bireysel olarak spor yapması onun liderlik özeliklerinden uzak olması anlamına gelmeyeceği, takımlarını ve çevrelerini yönlendirerek yaptıkları sporda ileri seviyelere ulaşmasını sağlamada öncü oldukları yapılan araştırma neticesinde anlaşılmıştır. 

Referanslar

Akal, Z. (1992). İşletmelerde performans ölçüm ve denetimi. Ankara: Mpm Yayınları.

Akyüz, M.Y. (2002). Çağdaş okulda etkili liderlik. Ege Eğitim Dergisi, 109- 119.

Alptekin, M. (1968). Kültür ve liderlik, Karadeniz Teknik Üniversitesi Offset Grubu, Trabzon.

Aoyagi, M. W., Cox, R. H., & McGuire, R. T. (2008). Organizational citizenship behavior in sport: Relationships with leadership, team cohesion, and athlete satisfaction. Journal of applied sport psychology, 20(1), 25-41.

Bakırcan, E. (2011). Gençlik ve spor genel müdürlüğü ve özerk federasyonlarda çalışan yöneticilerin dönüşümcü liderlik özelliklerinin incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.

Biçer, T. (1994).Spor Yönetimi Organizasyonu, Ekonomik Bir Birim Olarak Spor İşletmeleri

Biçer, T. (2002). Kazanmak beyinde başlar. Beyaz Yayınları.

Biçer, T. (2005). Liderlik ve Ötesi, Kobi Efor Dergisi, 67.

Bryman, A. (1992). Charisma and leadership in organizations. Sage.

Dinçer, Ö. ve Fidan Y. (1996). Stratejik yönetim ve işletme politikası. 3. Baskı, İstanbul.

Doğan, O. (2004), Spor psikolojisi ders kitabı. Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları. Sivas.

Donuk, B. (2005). Spor yöneticiliği ve istihdam alanları. Ötüken.

Ekmekçi, R. (2009). Spor yönetimi:Kavram ve özellikleri. spor yönetimi içinde, Detay Yayıncılık.

Erdoğan, İ. (1994). İşletmelerde davranış, Beta Yayınları, İstanbul.

Eskicioğlu, Y., Mirzeoğlu, N. ve Çelebi, M. (2004). Gençlik ve Spor İl Müdürlerinin Verimliliklerini Etkileyen Faktörlerin Analizi. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Özet Kitabı.

Ezomoh, O., Amasiatu, N., & Alla, A.J.B. (2012). Evaluative Analyses Of Leadership Styles And Staff Appraisals As Correlates Of Job Satisfaction Among Sports Service Providers In The National Sports Federation Of Nigeria. American Journal of Human Ecology, 118-122.

Fındıkçı, İ. (2013). Bir gönül yolculuğu-Hizmetkâr liderlik. Alfa Yayıncılık.

Fletcher, D. & Arnold, R. (2011). A Qualitative Study of Performance Leadership and Management in Elite Sport. Applied sport psychology, 223-242.

Fletcher, D., & Wagstaff, C. R. D. (2009). Organizational Psychology in Elite Sport: Its Emergence, Application and Future. Psychology of sport and exercise, 10, 427-434.

García Ferrando, M. (1982). Deporte y sociedad. Ministerio de Cultura.

García Ferrando, M. (1990). Aspectos sociales del deporte. Alianza Editorial. García.

Gould, D., & Carson, S. (2008). Life skills development through sport: current status and future directions. International review of sport and exercise psychology, 1(1), 58–78.

Gould, D., & Voelker, D. K. (2010). Youth Sport Leadership Development: Leveraging the Sports Captaincy Experience. Journal of sport psychology in Action, 1(1), 1–14.

Gould, D., & Voelker, D. K. (2012). Enhancing Youth Leadership Through Sport and Physical Education. Physical education, recreation & dance, 38-41.

Gündoğdu, F. ve Sunay, H. (2018). Türk Spor Teşkilatındaki Spor Yöneticilerinin Liderlik Stilleri, Spormetre beden eğitimi ve spor bilimleri dergisi, 16(2), 178-195.

Honari, H., Goudarzi, M., Heidari, A., & Emami, A. (2010). The Relationship Between Transformation-Oriented Leadership and Physical Education Managers‘Productivity in Sport Clubs. Procedia-social and behavioral sciences, 2(2), 5495–5497.

Howard, W. (2005). Leadership: four styles. Education, 126(2),384+.

Hoye, R., Smith, A. C., Nicholson, M., & Stewart, B. (2018). Sport management: principles and applications. Routledge

Hunger D., & Wheelen T. (2003), Strategic management and business Policy. Prentice Hall.

Karaküçük, S. (1997). Rekreasyon, boş zamanları değerlendirme,(2.ed).

Koç, Ş. (1994). Spor psikolojisine giriş. Saray Kitapevleri.

Köseoğlu, D. (2019). Liderlik Tiplerinin İnsan Kaynakları Yönetimini Algılamaya Etkisi:Yerel önetimlerde İnsan Kaynakları Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma. Sakarya Üniversitesi. Doktora Tezi.

Krech, D., Crutcnfield, D., & Ballanchey, A.L. (1983). Cemiyet içinde fert, Meb Yayınları, 2, Ankara.

Martens R. (1987), Coaches guide to sport psychology, Champagin, Illinois: Human

Müftüoğlu, S. (2019). Lider yöneticiliğin iş motivasyonuna etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi İstanbul.

Özdemir, E. (2003). Liderlik ve Etik. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12-151.

Rodríguez, J. (2000). Historia del deporte. Inde

Slack, T., & Parent, M. M. (2006). Understanding sport organizations: The application of organization theory. Human Kinetics.

Watt, C. D. (1998). Sport management and administration. E & FnSpon.

Yetim, A. (1996). Spor yönetiminde liderlik. Gazi üniversitesi beden eğitimi ve spor bilimleri dergisi, 1(3), 85-94.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-10

Nasıl Atıf Yapılır

KERT, M., GÜLGEN, A., KÖSE, B., TOPRAK, A., ÇELİKBAŞ, K., & ÇELİKBAŞ, N. (2023). SPOR VE LİDERLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KURAMSAL ÇERÇEVEDE İNCELENMESİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9(27), 1–12. https://doi.org/10.51293/socrates27-223