İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI İLE ÖRGÜTSEL SESSİZLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN PRIMARY SCHOOL TEACHERS PERSEPTIONS OF ORGANIZATIONAL JUSTICE AND ORGANIZATIONAL SILENCE


Özet Görüntüleme: 24 / PDF İndirme: 15

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11093683

Özet

Eğitimin en genel tanımı kişinin yaşamında istendik davranış değişiklikleri oluşturmaktadır. Bu değişim içinde bulunan toplum için önemlidir. İstenilen özelliklere sahip kişilerin sayısının fazla olması eğitiminin amacının gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. Eğitimin amacını gerçekleştirecek en önemli unsurlar arasında ise öğretmenler olduğunu söylemek mümkündür. Böylesine önemli bir konuma sahip olan öğretmenlerin sahip oldukları özelliklerin incelenmesi ve eğitim örgütleri olan okullara etkisinin sürekli takip edilmesi gerekmektedir.

Araştırmanın amacını “İlkokul öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ile örgütsel sessizlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi” oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul ilinde görevli öğretmenlerin oluşturduğu ve örneklem grubu ise İstanbul ili, Pendik ilçesinde görev yapan 252 öğretmenin görüşleri ışığında tarama modeli ile araştırma gerçekleştirilmiştir.

Araştırma sonucunda; Örgütsel adalette cinsiyete ve mesleki kıdeme göre farklılıkların oluştuğu ancak medeni durum değişkeninin örgütsel adalet algısını etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Medeni durum ve cinsiyetin örgütsel sessizliği etkilemediği ancak mesleki kıdemin örgütsel sessizlikte etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Örgütsel adalet ve etkileşimsel adalet ile örgütsel sessizliğin okul ortamı boyutu arasında düşük düzeyde negatif yönde doğrusal ilişki tespit edilmiştir. Örgütsel adaletin tüm boyutları ile örgütsel sessizliğin duygu boyutu arasında düşük düzeyde negatif yönde doğrusal ilişki belirlenmiştir. Örgütsel adalet ve işlemsel adalet ile örgütsel sessizliğin kaynağı boyutu arasında düşük düzeyde negatif yönde doğrusal ilişki tespit edilmiştir.

Referanslar

Akdeniz, A. (2018). Eğitim örgütlerinde öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile işle bütünleşme algıları arasındaki ilişki ve bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Aktuğ, M. (2016). Örgütsel adalet ve örgütsel güvenin çalışan performansı üzerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul.

Algın, İ. (2014). Üniversitelerde örgütsel sessizlik. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Alparslan, A. M. (2010). Örgütsel sessizlik iklimi ve işgören sessizlik davranışları arasındaki etkileşim: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim elemanları üzerinde bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Alparsan, A. M. ve Kayalar M. (2012). Örgütsel Sessizlik: Sessizlik Davranışları, Örgütsel ve Bireysel Etkileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 136-147.

Arlı, D. (2013). İlkokul Müdürlerinin Örgütsel Sessizlik ile İlgili Görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2).

Arslantaş C. C. (2008). Yöneticiye duyulan güvenin ve psikolojik güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik görgül bir çalışma. Tisk Akademi Dergisi, 3(5), 101-117.

Bal Akkoç, S. ve Düşükcan, M. (2021). Örgütsel adaletin iş tatmini üzerine etkisi: Hakkâri ili merkez ilçesi devlet okullarında çalışan öğretmenler üzerinde bir araştırma. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 12(23), 103-124.

Bildik, B. (2009). Liderlik Tarzları, Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze.

Çakıcı, A. (2007). Örgütlerde sessizlik: Sessizliğin teorik temelleri ve dinamikleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 145-162.

Çakıcı, A. (2008). Örgütlerde sessiz kalınan konular sessizliğin nedenleri ve algılanan sonuçları üzerine bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1).

Çakmak, K. (2005). Performans değerlendirme sistemlerinde örgütsel adalet algısı ve bir Örnek olay çalışması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Çarıkçı, İ. & Küçükeşmen, E. (2018). Örgütsel adalet algısı ve örgütsel bağlılığa etkisi: kamu çalışanları üzerine bir araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(1), 24-44

Çeçen, A. (2020). Adalet Kavramı. Astana Yayınları. Ankara.

Çöp, S. (2008). Türkiye ve Polonya’da turizm sektörü çalışanlarının örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık algılarına ilişkin bir uygulama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Dahmaz, A. (2019). Sınıf öğretmenlerinin örgütsel adalet ve duygusal emek düzeyler arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Demirağ, S. (2017). Ücretli öğretmen algılarına göre ilkokul yöneticilerinin örgütsel adalet, örgütsel güven ve yıldırma davranışları arasındaki ilişki. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 132-153.

Doğan, S. ve Oğuzhan, Y. (2022). Örgütsel adaletin örgütsel sessizlik ve örgüte olan bağlılığa etkisi üzerine bir araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(1), 183-203.

Durmuş, H. G. (2019). Öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel sessizlik algıları arasındaki ilişki. (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Erdoğan, E. (2011). Etkili liderlik örgütsel sessizlik ve performans ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze.

Erok, M. (2018).Örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişkinin incelenmesi: Karaman ili örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman.

Gencer, M., (2018).Güç merkezi oluşturma oyunlarının örgütsel sessizlik ve örgütsel sosyalleşmeye etkisi. Doktora tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Gökbayrak, N. C. (2020). Çaba-ödül dengesizliği ile örgütsel adalet arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Göven, E. (2018). İlkokullarda örgütsel sessizlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki (Eskişehir İl Merkezindeki İlkokullarda Bir Çalışma). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Eskişehir.

Halis, M ve AKOVA, O. (2008), Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri İçinde Okumuş ve Avcı (Ed.), Turizm İşletmelerinde Örgütsel Adalet, 1. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.

İçerli, L. (2010). Örgütsel Adalet: Kuramsal Bir Yaklaşım. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi Journal of Entrepreneurship and Development, (5:1).

İyigün, N. Ö. (2012). Örgütsel Adalet: Kuramsal Bir Yaklaşım. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(21), 49-64.

Kalman, M. ve Gedikoğlu, T. (2014). Okul yöneticilerinin hesap verebilirliği ile örgütsel adalet arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29-2), 115-128.

Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kazancı, N. (2010). İlköğretim okullarındaki yöneticilerin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel adalet algıları arasındaki ilişki düzeyi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Kılıç, M. E. (2014). Etik liderliğin, etik kültür ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Mevlâna Üniversitesi, Konya.

Kılıçaslan, S. (2010). Örgütsel adalet algısı ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilere kuramsal bir yaklaşım. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Nartgün, Ş. ve Demirer, S. (2012). Öğretmenlerin örgütsel sessizlik ile iş yaşamında yalnızlık düzeylerine ilişkin görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2).

Öncü, B., (2017). Okul öncesi yöneticilerinin algılanan liderlik stilleri ile okul öncesi öğretmenlerinin yaşadıkları örgütsel sessizlik arasındaki ilişkinin incelenmesi (Kırklareli İli Örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

Öz, C. S. ve Seyyar, A. (2007). İnsan Kaynakları Terimleri. İstanbul: Değişim Yayınları.

Özdere, M. (2018). Örgütsel kültür algısı ile örgütsel adalet algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal Of Social And Humanities Sciences Research, 5(19), 681-689.

Polat, S. (2007). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları, örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Serinkan, C. ve Erdiş, Y. Ü. (2014). Dönüşümcü Liderlik Bağlamında Örgütsel Vatandaşlık ve Adalet. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Sezgin Nartgün, Ş. ve Kartal, V. (2013). Öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel sessizlik hakkındaki görüşleri. Bartın University Journal of Faculty of Education, 2(2), 47-67.

Şahin, E. (2014). Ortaöğretim kurumlarında örgütsel kimlik, örgütsel imaj, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel adalet: Bursa Örneği. Doktora tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.

Şenturan, Ş. (2014). Örnek Olaylarla Örgütsel Davranış. İstanbul: Beta Yayınları.

Tan, Ç. (2006). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet konusundaki algıları. E-Journal Of New World Sciences Academy, 5(1), 130-139.

Taşdan, M, Oğuz, E. ve Ertan, Z. (2006). Sınıf öğretmenlerinin örgütsel adalet algısı. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 100-111.

Tınaz, P. (2006). İşyerinde psikolojik taciz (Mobbing). Çalışma ve Toplum, 4(11), 13-28.

Titrek, O. (2009). Okul türüne göre okullardaki örgütsel adalet düzeyi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 551-573.

Tutar, H. (2016). Örgütsel Davranış. Ankara: Detay Yayıncılık.

Uzun, T. (2018). Okullarda algılanan örgütsel adalet, yönetici desteği ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişki. Trakya Eğitim Dergisi, 8(4),776-789.

Yalçınsoy, A. (2017). Örgütsel sessizlik ve sonuçları. The Journal of Social Science, 1(1), 1-19.

Yavuz, E. (2010). Kamu ve özel sektör çalışanlarının örgütsel adalet algılamaları üzerine bir karşılaştırma çalışması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(2), 302-312.

Yeşiladın, G. ve Bayın, G. (2015). Türkiye’de örgütsel sessizlik ile ilgili yapılan araştırmalara yönelik literatür incelemesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(4).

İndir

Yayınlanmış

2024-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

GÜLBAHAR, B., KUMBAR, A., & KUMBAR, Z. (2024). İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI İLE ÖRGÜTSEL SESSİZLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN PRIMARY SCHOOL TEACHERS PERSEPTIONS OF ORGANIZATIONAL JUSTICE AND ORGANIZATIONAL SILENCE. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10(40), 102–133. https://doi.org/10.5281/zenodo.11093683

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri