OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E GİYİM TARİHİ

Has Odalıların Kıyafetleri Üzerine Bir İnceleme


Özet Görüntüleme: 32 / PDF İndirme: 24

Yazarlar

  • Aykut TARAKÇIOĞLU Nişantaşı Üniversitesi
  • Prof. Dr. Hülya TEZCAN Nişantaşı Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10879579

Anahtar Kelimeler:

Osmanlı Devleti, Cumhuriyet Dönemi, Saray Kıyafetleri, Enderun Mektebi, Has Odalılar

Özet

Osmanlı’dan başlayarak Cumhuriyet Dönemi ile birlikte günümüze dek sadece zer külah denilen baş giyimi ulaşan, tarihsel süreçler içinde görsel kaynaklara dayanarak gelişim ve dönüşüm boyutları üzerinden saraylı giysilerin incelendiği bu çalışmada; karşılaştırmalı bir analiz yapılarak tarihsel süreçler içerisindeki farklılıklar irdelenmiştir. Bu çerçevede Osmanlı saray görevlilerinden Enderun Mektebi’nde yer alan, imparatorluk içerisinde özel muhafız birliğinin zirvesi olarak görülen ve sarayın en yetkili pozisyonlarından biri olarak kabul edilen has odalıların kıyafetleri irdelenmiştir. Bu bağlamda veriler; tarama ve belge analizi yöntemi kullanarak elde edilmiş ve araştırmada, arşiv ve koleksiyonlardan doğrudan yararlanılarak doküman analizi yapılmıştır. Çalışma, tarihsel tabloya ilişkin arşiv incelemeleri ile karşılaştırmalı bir analiz sonucunda elde edilen verilerin yorumlanmasıyla genel bir sonuca varmıştır. Bu çerçevede çalışma, süreçler arasındaki ilişkilerinin ortaya konulması ve metodolojik unsurların ele alınması açısından önem taşımakta ve mevcut alana katkı yapmayı hedeflemektedir. Böylelikle oldukça değerli kumaşlar kullanılarak yapılan kaftanları ve diğer giysileri ile saray içerisindeki diğer sınıflardan kendilerini kolaylıkla ayıran has odalıların kıyafetlerinin de tarihsel süreçler içerisinde imparatorluğa ve saray yönetimine bağlı olarak değişiklik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Yazar Biyografisi

Prof. Dr. Hülya TEZCAN, Nişantaşı Üniversitesi

Prof. Dr. Hülya TEZCAN

Referanslar

Ağca Diker, S. (2021) Osmanlı saray teşkilatında has oda. İstanbul: Kitap Yayınevi.

Akçakaya, M. ve İlhan, K. (2021). Enderun mektebi ve Türk kamu yönetimi için bir model önerisi. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 7(2), 169-187.

Aydın, M. A. (2015). Büyük İstanbul tarihi. (M. A. Aydın içinde, Antik Çağdan XXI.Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi). İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi A.Ş. Yayını.

Görünür, L. (2010). Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde kadın giysileri. İstanbul: Sadberg Hanım Müzesi.

Gürtuna, S. (1997). Osmanlı kadın giysisi, (Vol. 2261). İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Himam, F. D. (2013). 16. yüzyıl giysi tarihi yazımı üzerine: Giysilerde doğu-batı etkileşimi, egzotizm ve güç. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29, 91-116.

Koca, E. ve Koç, F. (2014). Kıyafetnameler ve ralamb’ın kıyafet albümündeki 17. yüzyıl Osmanlı toplumu giysi özelliklerinin incelenmesi. International Periodical fort he Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(11), 371-394.

Kömür, E. (2010). Osmanlı Devleti Enderun Mektebi’nde eğitim sistemi ve Türk eğitim sistemine etkileri. İstanbul: Nesil Matbaacılık.

Ortaylı, İ. (2008). Osmanlı sarayında hayat. İzmir: Yitik Hazine Yayınları.

Taşçıoğlu, M. (1958). Türk Osmanlı Cemiyetinde kadının sosyal durumu ve kadın kıyafetleri. İstanbul: Akın Matbaası.

Tezcan H. (2006). Osmanlı sarayının çocukları: Şehzadeler ve hanım sultanların yaşamları-giysileri. İstanbul: Aygaz Yayınları.

Tezcan, H. (2021). Osmanlı sarayında kadının giyim tarzı: Osmanlı İstanbul’unda kadın. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A. Ş. Yayını.

Türüt, S. (2011). XVI. ve XVII. Yüzyıl Osmanlı Dönemi saray kadın kıyafetleri ile halk kadın kıyafetlerinin karşılaştırılması. Doktora tezi. İstanbul: Haliç Üniversitesi.

İndir

Yayınlanmış

2024-03-26

Nasıl Atıf Yapılır

TARAKÇIOĞLU, A., & TEZCAN, H. (2024). OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E GİYİM TARİHİ : Has Odalıların Kıyafetleri Üzerine Bir İnceleme . Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10(39), 52–59. https://doi.org/10.5281/zenodo.10879579