İŞLETME YÖNETİMİNDE, LİDERLİK TARZLARININ ÇALIŞANLARIN İŞ BAĞLILIĞI VE MOTİVASYONUNA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ


Özet Görüntüleme: 39 / PDF İndirme: 18

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10500247

Özet

ÖZET

Liderlik, işletmenin belli amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışanları etkileme ve yönlendirme vasıflarına sahip olan kişilerin ünvanıdır. Çalışanların işletmeye olan bağımlılıkların artırılmasında, bilgi, beceri ve yeteneklerinin ortaya çıkartılmasında, liderlerin varlığı önem teşkil etmektedir. 

Motivasyon hem çalışanların performanslarının artırılmasında önemli bir olgu hem de insan ilişkilerine yön veren ve örgüte bağımlılığı artıran bir kavramdır. Çalışanların işlerini benimsemeleri ve işletmenin verimliliği açısından daha çok çaba göstermeleri, liderlerin motive edici faktörleri etkin kullanmasıyla mümkün olmaktadır. Bu nedenle liderler, çalışanların motive edilmesinde önemli bir rol üstlenmektedirler. 

Bu kapsamda çalışmada, işletme yönetiminde liderlik ve motivasyonun çalışanların işletmeye bağlılığına etkisi incelenmiştir. Bu nedenle çalışmanın hazırlanmasında geniş bir kaynak taraması yapılmış ve bu alanda yer alan ikincil kaynaklardan yararlanılmıştır. Alan uygulaması için nicel (ampirik) yöntem izlenmiş ve ölçeklerin güvenilirliği ölçmek adına 20 anket pilot uygulama yapılmıştır. Elde edilen veriler, S. P. S. S. 21 istatistik programında analiz edilmiştir. 

Liderlik vasıflarına sahip yöneticilerin çalışanların motivasyonunun artırılmasında oldukça önemli olduğu belirtilebilir. Çalışanların performansların artışı ile motivasyonun yüksekliği arasında doğru bir orantı vardır. Motive olmuş bir çalışanın hem performansının artırdığı hem de işletmeye olan bağımlılığını güçlendirdiği görülebilir. 

Anahtar Sözcükler: Lider, Yönetici, Liderlik ve Yöneticilik İlişkisi, Motivasyon, Örgütsel Bağlılık

Referanslar

Bayo Moriones, J. A., Galdon-Sanchez, J. E., & Güell, M. (2004). Is Seniority-Based Pay Used as a Motivation Device? Evidence from Plant Level Data. Evidence from Plant Level Data (September 2004).

Bilecen, N. (2000). Motivasyonun İş Verimi Üzerindeki Etkileri, (s.72), 2020 ve Ötesi Dergisi, Ankara.

Bosiok, D. & Novi, S. (2013). Leadership styles and creativity. Online Journal of Applied Knowledge Management (OJAKM), 1(2), 64-77.

Çırpan, H. (1999). Örgütsel öğrenme iklimi ve örgüte bağlılık ilişkisi: bir alan araştırması. Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Çöl, G. (2004). Örgütsel bağlılık kavramı ve benzer kavramlarla ilişkisi. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 6(2).

Güney S. (2012). Liderlik, (s.26), Nobel Yayın, Ankara.

Gürkan, G. Ç. (2006). Örgütsel bağlılık: Örgütsel iklimin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi ve Trakya Üniversitesi'nde örgüt iklimi ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne

Newstrom, J.W. (2010). Organizational behavior: Human behavior at work. McGraw-Hill Education Publications.

Küçükahmet, L. (2001). Sınıf yönetiminde yeni yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayınları.

Koçak, R. D., & Özüdoğru, H. (2012). Yöneticilerin liderlik özelliklerinin çalışanların motivasyonu ve performansı üzerindeki etkileri: Kamu ve özel hastanelerinde bir uygulama. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 76-88.

Oliver, N. (1990). Rewards, investments, alternatives and organizational commitment: Empirical evidence and theoretical development. Journal of Occupational Psychology, 63(1), 19-31.

Özdevecioğlu, M. (2004). Algılanan örgütsl desteğin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkileri. Amme İdaresi Dergisi, 37(4), 97-115.

Özgen, H. ve Türk, M. (1997). Hizmet sektöründe rekabette başarının anahtarı: Personel güçlendirme (Empowerment). Amme İdaresi Dergisi, 30(4), 75-86.

Sargut, S. ve Aktaş, M. (2011). Kültürel değerler ve liderlik. Ankara: Detay Yayıncılık.

Taşbaş, R. H. (1998). Firmaların bünyelerindeki satış elemanlarının Motivasyonunu arttırmada kullandıkları Maddi Olmayan Motivasyon yöntemlerinin satış yöneticilerinin bakış Perspektifiyle değerlendirilmesi Ve ilaç sektörü üzerine Bir Uygulama. Doktora tezi, Marmara Universitesi, İstanbul

Tremblay, M. A., Blanchard, C. M., Taylor, S., Pelletier, L. G., & Villeneuve, M. (2009). Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale: Its value for organizational psychology research. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement, 41(4), 213.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-22

Nasıl Atıf Yapılır

ŞEKER, G. (2024). İŞLETME YÖNETİMİNDE, LİDERLİK TARZLARININ ÇALIŞANLARIN İŞ BAĞLILIĞI VE MOTİVASYONUNA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10(37), 68–91. https://doi.org/10.5281/zenodo.10500247