LİSE ÖGRENCİLERİNİN İNGİLİZCE BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ


Özet Görüntüleme: 136 / PDF İndirme: 92

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.1012709

Anahtar Kelimeler:

Eğitim, İngilizce, Başarı, Cinsiyet, Sosyo-Ekonomik Durum

Özet

Bu araştırmada lise öğrencilerinin İngilizce ders başarıları öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin İngilizce ders başarısını cinsiyete, ebeveynlerinin eğitim durumuna, mesleklerine ve aylık gelirine, yerleşim yerlerine göre incelemektir. Nitel bir çalışma olan bu araştırmanın çalışma grubunu liselerde görev yapmakta olan 35 ingilizce öğreteni oluşturmaktadır. Cinsiyete göre başarı incelendiğinde kızlar daha çok öne çıkmıştır. Kızların dile daha ilgili olması erkeklere göre başarılarını yükselmektedir. Öğrencilerin yerleşim yerleri köy ve merkez şeklinde düşünüldüğünde merkezde bulunan öğrenciler imkânlar bakımından avantajlı olarak görülmüş ve İngilizce başarısı bakımından diğerlerine göre daha üst seviyede bulunuştur. Ailelerin gelir düzeylerine göre incelendiğinde ise öğrenci başarılarında fark görülmüştür. Gelir durumu yükseldikçe başarının da arttığı araştırma sonuçlarında ortaya çıkmıştır. Maddi durum İngilizce kaynak alımı, kurs ve diğer etkinlikler açısından gerekli bulunmuştur. Ailenin eğitim durumu ve öğrencinin İngilizce ders başarısı birbirine paralel olarak artmaktadır. Eğitim seviyesi yükseldikçe çocukla olan ilgi, alaka ve yardım artmakta; özellikle İngilizce bilen veliler öğrenci başarısında artırıcı bir rol oynamaktadır. Ancak ebeveynin meslek grubunun İngilizce ders başarısına bir etkisi bulunmamıştır. Öğrencinin kendi yeteneği ve derse olan ilgisi burada daha belirleyici olmuştur.

Referanslar

Akar, H. (2010). Challenges for schools in communities with internal migration flows: evidence from Turkey. International Journal of Educational Development, 30, 263-276.

Akın, H. (2016). Cinsiyet faktörünün yabancı dil olarak Türkçe öğrenim stratejisine etkisi (Bosna Hersek örneği). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 5(2), 1021-1032.

Akpınar, A. ve Aydın, K. (2009). Çok duyulu (multisensory) yabancı dil öğretimi. Tübav Bilim Dergisi, 1, 105-112.

Aküzel, G. (2006). İlköğretim 4-8.Sınıflarda yabancı dil öğretimindeki başarısızlık nedenlerinin incelenmesi (Adana örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Aydemir, Ö. (2007). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin ingilizce dersinde kullandıkları öğrenme stratejileri ve başarı başarısızlık yüklemeleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi, Tekirdağ.

Aydın, S. (2006). İkinci dil olarak İngilizce öğrenimindeki başarı düzeyinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2), 273-285.

Bağçeci, B. (2004). Ortaöğretim kurumlarında İngilizce öğretimine ilişkin öğrenci tutumları (Gaziantep ili örneği). XIII. Ulusal eğitim bilimleri kurultayı.

Bağçeci, B. ve Cinkara, E. (2009). İngilizce hazırlık eğitimi alan ikinci öğretim öğrencilerinin karşılaştıkları problemler. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 7(2), 18-22.

Bahar, H., Özen, Y. ve Gülaçtı, F. (2009). Eğitim fakülesi öğrencilerinin cinsiyet ve branşa göre akademik başarı durumları ile öğrenme stillerinin incelenmesi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 42(1), 69-86.

Barnard, W. M. (2004). Parent involvement in elementary school and educational attainment. Children and Youth Services Review, 26, 39-62.

Başkan, Ö. (2006). Yabancı dil öğretimi ilkeler ve çözümler. İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları.

Bradley, R. H., & Corwyn, R. F. (2002). Socioeconomic status and child development. Annual Review of Psychology, 53, 371-399.

Butler, Y. G. (2015). The use of computer games as foreign language learning tasks for digital natives. System, 54, 91-102.

Catterall, J. S., Dumais, S. A., & Hampden-Thompson, G. (2012). The arts and achievement in at-risk youth: Findings from four longitudinal studies. Research Report #55. Washington, DC: National Endowment for the Arts.

Chevalier, A., & Lanot, G. (2002). The relative effect of family characteristics and financial situation on educational achievement. Education Economics, 10(2), 165-81.

Chiu, M. M., & Xihua, Z. (2008). Family and motivation effects on mathematics achievement: Analyses of students in 41 countries. Learning and Instruction, 18, 321-336.

Conger, R. D., & Dogan, S. J. (2007). Socialization class and socialization in family In J. E. Grusec., and P. D. Hastings (Eds.), Handbook of socialization (pp. 433-461). New York: Guilford

Çakıcı, D. (2007). The attitudes of university students towards english within the scope of common compulsory courses. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(3), 21-35.

Demirel, Ö. (2004). Yabancı dil öğretimi dil pasaportu dil biyografisi dil dosyası. Ankara: Pegem Akademi.

Dustmann, C., Rajah, N. & Soest, A. V. (2003). Class Size, Education, and Wages. The Economic Journal, 113(485), 99-120.

Ekmekyermezoğlu, N. (2010). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin İngilizce dersindeki akademik başarı durumlarına etki eden sosyo-kültürel faktörler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Ellis, R. (1997). SLA research and language teaching. Oxford: Oxford University Press.

Engin Demir, C. (2009). Factors influencing the academic achievement of the Turkish urban poor. International Journal of Educational Development, 29, 17-29.

Ertan, A. B. (2008). İngilizce dersi hazırlık sınıfı öğrencilerinin ingilizce dersindeki güdülenmelerinin ve inançlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Gonzales, V. (2001). The role of socioeconomic and sociocultural factors in language-minority children’s development an ecological research view. The Collage Board. http://www.collegeboard.com/about/association/academic/pdf/virginiagonzalez.pdf, 05.07.2023

Gömleksiz, M. N. (2001). The effects of age and motivation factors on second language acquisition. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 217-224.

Hanushek, E. A., & Luque, J. A. (2003). Efficiency and equity in schools around the world. Economics of Education Review, 22, 481-502.

Karapirinler, E. (2006). Özel ilköğretim okullarında ikinci yabancı dil öğretimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Kubota, R. (2003). New approaches to gender, class, and race in second language writing. Journal of Second Language Writing, 12, 31-47.

Kurnaz, A. D. (2006). Sakarya Anadolu Lisesi 1.sınıf öğrencilerinin yabancı dil öğretimine ilişkin faktörler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

MEB. (2007). Ortaöğretim kurumları genel liseler 9. sınıf İngilizce dersi öğretim programı. Ankara.

Nga, N. T. (2008). English-A global language and ıts ımplications for students. VNU Journal of Science, Foreign Languages, 24, 260-266.

Oğuzkan, F. (1993). Eğitim terimleri sözlüğü. Ankara: Emel Matbaacılık.

Sirin, S. R. (2005). Socioeconomic status and academic achievement: A meta-analytic review of research. Review of Educational Research, 75(3), 417-453.

Şengönül, T. (2013). Sosyal sınıfın boyutları olarak gelirin, eğitimin ve mesleğin, ailelerdeki sosyalleştirmeeğitim süreçlerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 38(167), 128-143.

Tavşancıl, E. ve Aslan, A. E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. Epsilon.

Taylor, J. A. (2005). Poverty and student achievement. Multicultural Education, 12, 53-55.

Zhang, J. (2006). Sociocultural factors in second language acquisition. 3(5), 42-46.

İndir

Yayınlanmış

2023-11-15

Nasıl Atıf Yapılır

ŞAHİN, D., ŞAHİN, M. S., YILDIZ, S., KAYA, Z., NARICI, H., & ÇAKIR, E. (2023). LİSE ÖGRENCİLERİNİN İNGİLİZCE BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9(35), 94–112. https://doi.org/10.5281/zenodo.1012709

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri