2018 ORTAOKUL ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DEĞERLER EĞİTİMİ

VALUES EDUCATION IN SECONDARY SCHOOL EDUCATION PROGRAMS 2018


Özet Görüntüleme: 112 / PDF İndirme: 51

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11082278

Anahtar Kelimeler:

Değer, Değerler Eğitimi, Ortaokul, Öğretim Programı

Özet

Araştırmada ortaokul öğretim programlarında değerler eğitimin ne şekilde yer aldığını belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde “Ortaokul öğretim programlarında değerler ne şekilde yer almaktadır?” sorusu araştırmanın temel problem cümlesini oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli tercih edilmiştir. Araştırmanın veri kaynakları, amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 yılında resmi web sayfasında yayınlanmış olan ortaokul öğretim programları oluşturmaktadır. Araştırmada online platformlardan temin edilen ortaokul öğretim programlarındaki veriler, araştırmanın amaçları bağlamında betimsel ve içerik analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmada ortaokul Türkçe dersinde değerler bağlamında bilimsellik ve paylaşma; Matematik dersinde yalnızca estetik, Sosyal Bilgiler dersinde sorumluluk, bilimsellik, dayanışma, vatanseverlik, yardımlaşma, tasarruf ve estetik, Fen Bilimleri dersinde duyarlılık, dayanışma, sorumluluk ve tasarruf değerlerine, ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ve sorumluluk, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde bağımsızlık ve dayanışma, Görsel Sanatlar dersinde yalnızca estetik, Müzik dersinde yalnızca vatanseverlik, ortaokul Beden Eğitimi ve Spor dersinde duyarlılık, saygı ve sorumluluk, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde saygı ve paylaşma değerlerine yer verildiği belirlenmiştir.

Referanslar

Akbaş, O. (2004). Türk milli eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. kademede gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Bacanlı, H. ve Dombaycı, M. A. (2012). Değer eğitiminde değer boyutlandırma yaklaşım. II. Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumunda sunulan bildiri, 16-18 Kasım 2012, İstanbul.

Best, J. W., & Kahn, J. V. (2017). Eğitimde araştırma yöntemleri. (Çev. Ed. O. Köksal). Konya: Eğitim Yayınevi.

Bursa, S. ve Çengelci K. (2017). Türkiye ve Kanada Sosyal Bilgiler öğretim programlarının değerler eğitimi bakımından karşılaştırılması. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2(7), 338-372.

Gerekten, H. (2018). 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki atasözlerinin değerler eğitimi açısından incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Göçer, V. ve Kaya, F. (2023). Değerler eğitimi bağlamında ilkokul öğretim programlarının incelenmesi, E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(5), 274-295. DOI: https://doi.org/ 10.19160/e-ijer.1367295

Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Hökelekli, H. ve Gündüz, T. (2004). Üstün yetenekli çocukların değer yönelimleri ve eğitimleri. R. Kaymakcan. vd. (Ed), Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, 26-28 Kasım 2004.

Kadıoğlu, A. M. (2023). Examination of university students' levels of knowledge and awareness regarding the definition, scope and importance of cultural heritage. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9(30), 146-156.

Kaya, F. (2021). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler ile insan hakları yurttaşlık ve demokrasi derslerindeki değerlere ilişkin tutumları. Doktora tezi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan.

Kaya, F. (2023). Karakter ve değer eğitim yaklaşımları ve uygulamaları. Karakter ve değerler eğitimi içinde (edit: Aysel Kızılkaya Namlı), Efeakademi Yayınları.

Kirschenbaum, H. (1995). Enhance values and morality in schools and youth settings, Allyn & Bacon Company, Massachusetts.

Koç, R. ve Akdoğan, H. (2018) Çocuklarda değer aktarımının önemi. The Journal of Academic Social Science Studies,1(65), 1-16.

Mayring, P. (2011). Nitel sosyal araştırmaya giriş. (Çev. Ed. A.Gümüş & M.S.Durgun). Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

Özen, Y. (2012). Değerlerin kimlik ve kişilik kazanmadaki rolü. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(4), 167-181.

Özensel, B. (2004). Türk toplumunda çocuğun yetiştirilmesinde annenin rolü: Konya ili örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 2(6), 77-96.

Özeren, E., Göçer, V. ve Özeren, G. (2023). Ortaokul öğretim programlarında değerler eğitimin yeri. Socrates 8th International Education, Business, Economics And Social Sciences Congress, 28-30 September, Diyarbakır.

Sönmez, V. ve Alacapınar, F.G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Tekşan, K. (2012). Türkçe dersi değerler eğitiminde Kutadgu Bilig'in kullanımı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(3), 1-17.

Turan, R. ve Ulusoy, K. (2019). Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi. (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, Y. ve Akpınar, E. (2016). Cinsiyet faktörünün ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin sosyal olgunluk düzeyine etkisi. International Journal of Field Education, 2(1), 20-32.

İndir

Yayınlanmış

2024-04-29

Nasıl Atıf Yapılır

MEŞE, İsmail, KAYA, K., MEŞE, S., KAHRİMAN, H. B., KARATAY , M. Özgür, & KAYA, Z. (2024). 2018 ORTAOKUL ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DEĞERLER EĞİTİMİ: VALUES EDUCATION IN SECONDARY SCHOOL EDUCATION PROGRAMS 2018. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10(40), 66–77. https://doi.org/10.5281/zenodo.11082278