ÖRGÜTLERDE DUYGUSAL KÖRLÜK: HAVACILIK ÇALIŞANLARI İÇİN BİR TEHDİT Mİ?


Özet Görüntüleme: 101 / PDF İndirme: 29

Yazarlar

  • Mustafa Kemal Yılmaz Samsun Üniversitesi
  • Birsen YILMAZ

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10118358

Anahtar Kelimeler:

Duygusal Körlük, Aleksitimi, Havacılık, Havayolu, Yer Hizmetleri

Özet

Bu araştırmanın amacı, havacılık sektöründe yoğun iş stresine ve zorlu çalışma koşullarına maruz kalan vardiyalı çalışanların duygusal körlük (aleksitimi) düzeylerinin (duyguları tanımlamada güçlük, duyguları söze dökmede güçlük ve dışa dönük düşünme alt boyutları bağlamında) demografik değişkenleri özelinde nasıl etkilendiği ve değiştiğini incelemektir. Araştırma kapsamında, Türkiye’deki havalimanlarında faaliyet gösteren yer hizmetleri işletmelerinin operasyon birimlerinde görev yapan 389 vardiyalı çalışan ile bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların duygusal körlük düzeyini ölçmek için, Toronto Aleksitimi Ölçeği ve demografik faktörlere ilişkin soru formundan oluşan bir anket uygulanmıştır. Çalışanların demografik değişkenleri ile duygusal körlük (aleksitimi) düzeyleri (duyguları tanımlamada güçlük, duyguları söze dökmede güçlük ve dışa dönük düşünme alt boyutları) arasındaki ilişki Bağımsız T testi ve Anova testleri ile analiz edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde; yer hizmetlerinin operasyon birimlerinde görev yapan vardiyalı çalışanların duygusal körlük (aleksitimi) düzeylerinin yüksek olduğu ve demografik değişkenleri özelinde farklılaştığı görülmektedir.

Referanslar

Berenbaum, H. ve James, T. (1994). Correlates and retrospectively reported antecedents of alexithymia. Psychosomatic Medicine. 56. 353-359.

Birgün, A. (2021). Sporcuların Aleksitimi Ve Sıkıntıya Dayanma Düzeyinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Bozburun, İ. (2022). Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerde Mükemmeliyetçiliklerinin Bilinçli Farkındalık Ve Aleksitimi Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Dimaggio, G., Carcione, A., Nicolò, G., Lysaker, P. H., d'Angerio, S., Conti, M. L., Fiore, D., Pedone, R., Procacci, M., Popolo, R., Semerari, A. (2013). Differences between axes depend on where you set the bar: Associations among symptoms, interpersonal relationship and alexithymia with number of personality disorder criteria. Journal of Personality Disorders. 27(3). 371- 382. doi: 10.1521/pedi_2012_26_043

Doğanay, A., Ataizi, M., Şimşek, A., Balaban, J., Akbulut, Y. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Dökmen, Ü. (2000). Yarına Kim Kalacak? Evrenle Uyumlaşma Sürecinde Varolmak Gelişmek Uzlaşmak. İstanbul: Sistem Yayınları

Erbay, A. (2021). Beliren Yetişkinler İçin Aleksitimi Ölçeğinin Geliştirilmesi Ve Aleksitiminin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Erdoğan, E. (2020). Üniversite Öğrencilerinde Aleksitimi, Öfke Ve Öfke İfade Tarzları İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Gelişim Üniversitesi. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Franz, M., Popp, K., Schaefer, R., Sitte, W., Schneider, C., Hardt, J., Decker, O., Braehler, E. (2008). Alexithymia in the German general population. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 43(1). 54-62.

Grynberg, D., Luminet, O., Corneille, O., Grèzes, J., Berthoz, S. (2010). Alexithymia in the interpersonal domain: A general deficit of empathy? Personality and Individual Differences. 49(8). 845–850. doi: 10.1016/j.paid.2010.07.013

Güleç, H., Köse, S., Yazıcı, M. (2009). Yirmi Soruluk Toronto Aleksitimi Ölçeğinin Türkçe Uyarlamasının Geçerlilik Ve Güvenilirliğinin İncelenmesi. Klinik Psiko Farmakoloji Bülteni. 19. 213–219.

Honkalampi, K., Hintikka, J., Saarinen, P., Lehtonen, J., Viinamäki, H. (2000). Is alexithymia a permanent feature in depressed patients? Results from a 6-month follow-up study. Psychotherapy and Psychosomatics. 69. 303-308.

Kokkonen, P., Karvonen, J. T., Veijola, J., Laksy, K., Jokelainen, J., Jarvelin, M. R., Joukamaa, M. (2001). Prevalence and sociodemographic correlates of alexithymia in a population sample of young adults. Compr Psychiatry. 42. 471- 476.

Konrath, S., Novin, S., Li, T. (2012). Is the relationship between alexithymia and aggression context-dependent? Impact of group membership and belief similarity. Personality and Individual Differences. 53. 329-334.

Koçak, R. (2002). Aleksitimi: Kuramsal Çerçeve Tedavi Yaklaşımları Ve İlgili Araştırmalar. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES). 35(1). 183-212. doi: 10.1501/Egifak_0000000056

Kojima M. (2012). Alexithymia as a prognostic risk factor for health problems: a brief review of epidemiological studies. Biopsychosoc Med. 6(1). doi: 10.1186/1751-0759-6-21.

Krystal, H. J. (1979). Alexithymia and psychotherapy. American Journal of Psychotherapy. 33(1). 17-31.

Levant, R. F., Hall, R. J., Williams, C. M., Hasan, N. T. (2009). Gender differences in alexithymia. Psychology of men & masculinity. 10(3). 190.

Mattila, A. K., Salminen, J. K., Nummi, T., Joukamaa, M. (2006). Age is strongly associated with alexithymia in the general population. Journal of Psychosomatic Research. 61. 629-635.

McDougall, J. (1974). The psychosoma and the psychoanalytic process. International Review of Psychoanalysis. 1. 437-459.

McDougall, J. (1982). Alexithymia: a psychoanalytic viewpoint. Psychotherapy and psychosomatics. 38(1-4). 81-90.

Moriguchi, Y., Komaki, G. (2013). Neuroimaging studies of alexithymia: physical, affective, and social perspectives. Biopsychosoc Med. 7. 8-19.

Nemiah, J. C., Sifneos, P. E. (1970). Psychosomatic illness: a problem in communication. Psychotherapy and psychosomatics. 18(1-6). 154-160.

Nemiah, J. C. (2000). A psychodynamic view of psychosomatic medicine. Psychosomatic Medicine, 62, 299–303.

Nicolò, G., Semerari, A., Lysaker, P. H., Dimaggio, G., Conti, L., D'Angerio, S., Carcione, A. (2011). Alexithymia in personality disorders: Correlations with symptoms and interpersonal functioning. Psychiatry Research. 190(1). 37-42.

Özmen, F. H. (2022). Son Ergenlik Döneminde Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ve Aleksitimi Arasındaki İlişkide Anksiyetenin Aracı Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Işık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Sakkinen, P., Kaltiala-Heino, R., Ranta, K., Haataja, R., Joukamaa, M. (2007). Psychometric properties of the 20-item Toronto Alexithymia Scale and prevalence of alexithymia in a Finnish adolescent population. Psychosomatics. 48. 154-161.

Salminen, J. K., Saarijarvi, S., Aarela, E., Toikka, T., Kauhanen, J. (1999). Prevalence of alexithymia and its association with sociodemographic variables in the general population of Finland. J Psychosom Res. 46(1). 75-82.

Şahin, R. A. (1991). Peptik ülser ve aleksitimi. Türk Psikiyatri Dergisi. 2(3). 25- 30.

Stoudemire, A. (1991). Somatothymia, parts I and II. Psychosomatics. 32. 365-381.

Tabachnick, B. G., Fidell, L. S. (2015), Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı, 6. Baskı, (Edt. Mustafa Baloğlu), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık

Taylor ,G. J., Bagby, R. M. & Parker, J. D. (1991). Alexithymia construct, a potential paradigm for psychosomatic medicine. The Academy of Psychosomatic Medicine. 32 (2). 153-163.

Taylor G. J., Bagby, R. M., Parker J. D. (1994). The twenty-item Toronto Alexithymia Scale II. Convergent, discriminant, and concurrent validity. Journal of Psychosomatic Research. 38(1). 33-40.

Timoney, L. R., Holder, M. D. (2013). Emotional Processing Deficits and Happiness Assesing The Measurement, Correlates, and Well-Being of People With Alexithymia. Canada: Springer.

Tunalı, E. T. (2020). Aleksitimi Ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide Yaşantısal Kaçınma Ve Duygu Düzenleme Güçlüklerinin Aracı Rolü. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Üstün, P. (2018). Örnekleme Yöntemleri. https://www.Phdernegi.Org/Wp-Content/ Uploads/2016/03/ %C3%B6rnekleme_Yontemleri.Pdf Adresinden Alındı.

İndir

Yayınlanmış

2023-11-15

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, M. K., & YILMAZ, B. (2023). ÖRGÜTLERDE DUYGUSAL KÖRLÜK: HAVACILIK ÇALIŞANLARI İÇİN BİR TEHDİT Mİ?. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9(35), 48–66. https://doi.org/10.5281/zenodo.10118358