2017, 2018 VE 2021 YILLARINDA MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Özet Görüntüleme: 162 / PDF İndirme: 109

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.51293/socrates26-222

Anahtar Kelimeler:

Okul, Okul Yöneticisi, Okul Yönetici Şartları

Özet

Bu araştırmada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartların; 2017, 2018 ve 2021 tarihli yönetmelikler açısından bir değerlendirmesini yapmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, yapılan bu araştırma olgubilim deseninde nitel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler, müdür yardımcıları ve müdürler oluşturmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Formun ilk bölümü katılımcıların cinsiyet, görev unvanları, mesleki kıdemleri ve çalıştıkları okul kademesini tespite yönelik sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölümde ise asıl araştırma konusuna yönelik açık uçlu sorular yer almaktadır. İki bölümden oluşan formdan elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi yöntemlerinden yararlanışmıştır. Araştırmada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar ile ilgili olumlu ve olumsuz görüşler olduğu gözlemlenmiştir. Yükseköğretim mezunu olmanın üst öğrenimler ile değiştirilmesi olumlu görüş olarak belirlenmiştir. İlk defa görevlendirileceklerde sınav uygulamasının yapılması iltimasın önüne geçeceği ve liyakati sağlayacağı olumlu görüş olarak belirlenmiştir. Eğitim yönetimi sertifikasının temel bilgiler kazandırma ve yöneticilerin bilgilerini arttırma konusunda olumlu görüş olarak belirlenmiştir. Eğitim yönetimi sertifikasının alternatifi olarak yüksek lisans ve doktora eğitimi yapılması ile eğitim yönetimi ve denetimi bölümünden lisans eğitimi alınması görüşü belirtilmiştir. Olumsuz görüş olarak ise zorunlu hizmet şartının kariyer basamaklarında engel teşkil ettiği ve bunun ertelenmesi gerektiği görüşü olumsuz görüş olarak tespit edilmiştir. Sınav yapılarak yönetici atanmasında ise sınavın tek başına yeterli olmadığı görüşü olumsuz görüş olarak belirlenmiştir. Eğitim yönetimi sertifikasında ise Milli Eğitim Bakanlığının herkese eşit şartları sağlayamayacağından ya da para ile verilen bir eğitime dönüşebileceği görüşü olumsuz görüş olarak belirlenmiştir.  Elde edilen bu sonuçlardan hareketle,  okul yöneticileri sınav ile birlikte kendini geliştirici çalışmalar yapan kişiler arasından seçilmelidir, okul yöneticilerine ve adaylarına psikolojik uygunluk testi yapılıp bunun sonucu dikkate alınmalıdır, okul yöneticilerin yaş ve mesleki kıdem yılı artırılmalıdır, okul yöneticiliği uzmanlık isteyen bir meslek haline getirilmelidir, okul yöneticiliği için eğitim yönetimi ve denetimi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi şartı getirilmelidir, eğitim yönetimi sertifikası MEB ve YÖK işbirliği içinde verilmelidir, eğitim yönetimi sertifikasında kapsamlı bir eğitim verilip sonunda mutlaka ciddi bir sınav yapılmalıdır ve sınav sonucu dikkate alınmalıdır, eğitim yönetimi sertifikası liyakat esasları içinde verilmeli, iltimasa yer verilmemelidir ve diğer ülkelerdeki yönetici yetiştirme ve atama süreçleri incelenip uyarlanmalı ve hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir önerileri getirilmiştir.

Referanslar

Açıkalın, A. (1998). Okul yöneticiliği (4. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Aktepe, V. (2014). Okul yöneticilerinin seçme ve yetiştirme uygulamalarına yönelik öğretmen ve yönetici görüşleri. Turkish Studies, 9(2), 89-105.

Aras, N. (2020). Okul müdürlerinin sahip olduğu okul liderliği standarlarına ilişkin öğretmen algıları. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 3, 58-68.

Aydın, M. (2018). Eğitim yönetimi (11. Basım). Ankara: Gazi Kitabevi.

Cemaloğlu, N. (2005). Türkiye’de okul yöneticisi yetiştirme ve istihdamı: Varolan durum, gelecekteki olası gelişmeler ve sorunlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 249-274.

Çınkır, D. Ş. (2017). https://acikders.ankara.edu.tr/. Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri: https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/42549/mod_resource/content/0/1.%20Hafta%20TESOY%20_E%C4%9Fitim%20Y%C3%B6netimi%20Kapsam%C4%B1%20ve%20Amac%C4%B1.pdf, 11.11.2022

Erzen, A. (2021). Öğretmenler ile okul yöneticileri bakış açısıyla başarılı okul yöneticisi ve yönetici seçimi üzerine bir araştırma: Kayseri ili uygulaması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kapodakya Üniversitesi, Nevşehir.

Gökyer, N. ve Namlı, A. (2015). Yöneticilerin maarif müfettişlerince yapılan kurum denetimine yönelik algıları,. Turkish Studies,, 10(11), 707-724.

Karip, Y. D. ve Köksal, D. K. (1999). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18, 193-207.

Kocabıyık, Y. D. (2016). Olgubilim ve gömülü kuram: Bazı özellikler açısından karşılaştırma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 55-66.

Korkmaz, M. (2005). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi: sorunlar, çözümler ve öneriler. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 237-252.

Kömürlü, F. ve Özmen, F. (2010). Eğitim örgütlerine yönetici seçme ve atamada yaşanan sorunlar ve yönetici görüşleri temelinde çözüm önerileri. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(1), 26-33.

Milli Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliği. (2001). T.C. Resmi Gazete(24561, 19 Ekim 2001).

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği. (2017). T.C. Resmi Gazete(22 Nisan 2017 30046).

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği. (2018). T.C. Resmi Gazete (21 Haziran 2018 30455).

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği. (2021). T.C. Resmi Gazete (5 Şubat 2021 31386).

Mücevher, M. H. ve Erdem, R. (2019). Başarılı yönetici ve yöneticilik: kavramsal bir çerçeve. Süleyman Demirel Üniversites Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 34, 48-77.

Öz, H. (2019). Veri temelli okul yöneticisi seçme, yetiştirme ve görevlendirme modeli. Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 2(2), 311-334.

Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,11(1), 323-343.

Özden, D. (2016, Nisan 1). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi dersi notları. Mayıs 23, 2022 tarihinde Sılo.Tıps: https://silo.tips/download/trk-etm-sstem-ve-okul-ynetm-ders-notlari adresinden alındı

Pelit, A. (2013). Okul Yöneticilerinin yetiştirilmesine ve atanmasına ilişkin benimsenen modellerin karşılaştırılması (Türkiye, Fransa, Danimarka ve İngiltere Örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Recepoğlu, E. ve Kılınç, A. Ç. (2014). Türkiye’de Okul Yöneticilerinin Seçilmesi ve Yetiştirilmesi, Mevcut Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Turkish Studies, 9(2), 1817-1845.

Taş, A. ve Önder, E. (2010). 2004 yılı ve sonrasında yayınlanan eğitim kurumları yöneticilerinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin yönetmeliklerin karşılaştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(12), 171-185.

Thody, A., Papanaoum, Z., Johansson, O. ve Pashıardıs, P. (2007). Avrupa'da Okul Müdürlerinin Hazırlanması. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 205-224.

Turhan, M. ve Karabatak, S. (2015). Türkiye’de okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve yurtiçi alanyazında sunulan model önerilerinin incelenmesi. Turkish Journal of Educational Studies, 2(3), 79-107.

Türkoğlu, D. (2016). Türkiye’de eğitim sisteminin yönetsel yapısı ve eğitim yöneticisi yetiştirme sürecinin tarihsel gelişimi. Doktora tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Yıldırım, P. D. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri(8th ed.). Ankara: Seçkin Yayınları.

Yıldırım, Ş. (2008). Türkiye İle Türk Cumhuriyetleri okul müdürlerinin yetiştirilme ve atanma süreçlerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

İndir

Yayınlanmış

2023-02-20

Nasıl Atıf Yapılır

İMRAK, C., OKYAY, Ömer, AK, E., OKYAY, S., ÇAM, A., & BULUT, Ömer. (2023). 2017, 2018 VE 2021 YILLARINDA MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9(26), 47–64. https://doi.org/10.51293/socrates26-222