EV ÖDEVİ KONUSUNDA YAYINLANAN MAKALELERDEKİ EĞİLİMLERİN İNCELENMESİ

REVIEW OF TRENDS IN ARTICLES ON HOMEWORK


Özet Görüntüleme: 41 / PDF İndirme: 11

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11827227

Anahtar Kelimeler:

Ev Ödevi, Makale, Eğilimler

Özet

Yapılan araştırmada Türkiye’de son beş yılda ev ödevi üzerine yapılmış yayınlar çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca araştırmada ev ödevini konu alan yayınlardaki eğilimlerin benzerlikleri ve farklılıkları, aşağıda araştırma sorularında gösterilen maddeler doğrultusunda ortaya konması da amaçlanmıştır. Belirtilen amaçlar dikkate alınarak araştırmada, betimsel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini google akademik veri tabanında dizinlenen ev ödevini konu alan yayınlar oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen 39 yayın araştırmanın örneklem grubundaki veri kaynaklarını oluşturmaktadır. Yapılan araştırmada incelenen yayınlar ile ilgili verileri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından literatür taraması ve uzman görüşü alınarak “Ev Ödevini Konu Alan Yayınları İnceleme Formu” hazırlanmıştır. Araştırmanın verileri içerik analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmada ev ödevinin konu alan yayınlarda araştırma sürecinde yöntem olarak daha çok nitel araştırma yöntemlerinin, model olarak ise durum çalışması modelinin diğer modellere göre daha fazla tercih edildiği belirlenmiştir. Türkiye’de son beş yılda ev ödevi üzerine yapılmış yayınlarda örneklem türü olarak amaçlı örnekleme, kolayda örnekleme, ölçüt örnekleme ve basit seçkisiz örnekleme yöntemlerinin tercih edildiği belirlenmiştir.

Referanslar

Aksu, D. (2018). Homework in learning teaching process: Sample of Hong Kong. Journal of Multidisciplinary Studies in Education, 2(4), 66-79.

Alpayar, Ç. (2020). Öğretmen ve öğrenci gözünden bir ev ödevi portresi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 42-60.

Chouinard, R., Archambault, J., Rheault, A. (2006). Les Devoirs, Corvée İnutile ou Elément Essentiel de la Réussite Scolaire ? Revue des Sciences de l'Education, 32 (2), 307-324.

Cooper, H. (2001). The battle over homework: Common ground for administrators, teachers, and parents (2nd ed.). Corwin.

Demirel, Ö. (1999). Öğretim ilke ve yöntemleri: Öğretme sanatı. Pegem Akademi.

Gedik, M. ve Orhan, S. (2013). İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi ödevleri hakkındaki görüşleri. Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 38, 135-148.

Güneş, F. (2014). Eğitimde ödev tartışmaları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2),1-25.

İyiöz, D. (2019). Öğrencilerin ödev yönetim stratejileri ile ödev amaç, ödev ilgi ve ödeve ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Tez No. 586759) [Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi-Adana]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Kaplan, B. (2006). İlköğretim 6. sınıf “Yaşamımızı Yönlendiren Elektrik” ünitesinde ev ödevi verilmesinin öğrenci başarısına ve kavram öğrenmeye etkisi (Tez No. 191721) [Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi-İstanbul]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Özer, B. ve Öcal, S. (2013). Sınıf öğretmenlerinin ev ödevlerine yönelik uygulamalarının ve görüşlerinin değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2(1), 133-149.

Palardy, M. J. (1995). Another look at homework. Homework is one of the most haphazard teaching practices in American schools today. Principal, 74(5), 32-33.

Şen, H. Ş. ve Gülcan, M. G. (2012). İlköğretim 4. ve 5. sınıflarda verilen ev ödevleri konusunda veli görüşleri. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(29), 29-41.

Topkaya, Y. (2016). Sosyal bilgiler ev ödevi tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 119-128. https://doi.org/10.14582/ DUZGEF.684

Turanlı, A. S. (2007). Gerçek bir ikilem: Ödev vermek ya da vermemek? Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1, 136-154.

Türkoğlu, A., Saban, A. ve Karakuş, M. (2014). Eğitim sürecinde ödev. Anı.

Yeşilyurt, S. (2006). Lise öğrencilerinin biyoloji derslerinde verilen ev ödevlerine karşı tutumları üzerine bir çalışma. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 37-53.

Yuladir, C. ve Doğan, S. (2009). Fen ve teknoloji dersinde öğrencilerin ev ödevi performansını arttırmaya yönelik bir eylem araştırması. Cankaya University Journal of Law, 12(2), 211-238.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-16

Nasıl Atıf Yapılır

TİRİT, H., TÜRKMENOĞLU , M., KEYFLİ , D., BİNİCİ, L., KILIÇ, İrfan, & KARAYILAN, A. (2024). EV ÖDEVİ KONUSUNDA YAYINLANAN MAKALELERDEKİ EĞİLİMLERİN İNCELENMESİ: REVIEW OF TRENDS IN ARTICLES ON HOMEWORK. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10(42), 79–90. https://doi.org/10.5281/zenodo.11827227