ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE DAYALI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR NİTEL ARAŞTIRMA

EVALUATION OF SUPPORTING AND TRAINING COURSES BASED ON TEACHER PERSPECTIVES: A QUALITATIVE STUDY


Özet Görüntüleme: 33 / PDF İndirme: 19

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11034276

Özet

Destekleme ve yetiştirme kursları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından devlet okullarında eğitim görmekte olan öğrencilerin akademik başarılarını artırmak, eksikliklerini gidermek için tasarlanmış ücretsiz eğitim programlarıdır. Ancak, bu kursların etkililiği ile ilgili birtakım problemler vardır. Öğretmenler, doğrudan sınıf içi deneyimlerine dayanarak kurslar hakkında önemli bilgiler sağlayabilirler. Bu nedenle bu çalışma kapsamında öğretmenlerin destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemi kullanılarak yürütülmüş olup, 30 öğretmenle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Bulgular, öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kurslarına katılımının nispeten istikrarlı olmakla birlikte düşük kaldığını ortaya koymuştur. Çalışmada öğrenci devamsızlığı, kurslara karşı ilgisizlik, kaynak sıkıntısı ve yetersiz öğretmen mevcudiyeti gibi zorluklar vurgulanmıştır. Ayrıca çalışma, öğretmenler arasında ders ücretlerinden memnuniyet konusunda bölünmüş bir görüş olduğunu göstermiştir. Önerilen çözümler arasında okul-aile iş birliğinin geliştirilmesi, sürekli kaynak desteği sağlanması ve motive olmuş öğrencilerin seçici olarak kursa kaydedilmesi yer almaktadır. Araştırmanın bulguları, destekleme ve yetiştirme kurslarının etkinliğini artırmak ve eğitim politikalarını iyileştirmek için değerli bir yol haritası sunmaktadır. Ancak katılımcıların sadece öğretmenlerden oluşması, öğrencilerin bakış açısını veya diğer paydaşların perspektifini tam olarak temsil etmediğinden, bu durum çalışmanın bir sınırlılığı olarak değerlendirilebilir.

Referanslar

Aydın, E., Özlük, İ., Zeybek, A., Köker, Y., Donat, M. ve Yüksel, E. C. (2023). İlköğretim okullarında destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin öğretmen görüşleri. Social Sciences Studies Journal, 9(108), 5804-5817.

Bozbayındır, F. ve Kara, M. (2017). Destekleme ve yetiştirme kurslarında (dyk) karşılaşılan sorunlar ve öğretmen görüşleri temelinde çözüm önerileri. Sakarya University Journal of Education, 7(2), 336-349.

Canpolat, U. ve Köçer, M. (2017). Destekleme ve yetiştirme kurslarının TEOG bağlamında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak incelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 7(1), 123-154.

Demirel, H. (20209). İlkokullarda yetiştirme programına yönelik öğretmen görüşleri. Tezsiz yüksek lisans projesi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Dönmez, İ., Pekcan, N. ve Tekçe, M. (2016). Destekleme ve yetiştirme kurslarının yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Antalya

Göksu, İ. ve Gülcü, A. (2016). Ortaokul ve liselerde uygulanan destekleme kurslarıyla ilgili öğretmen görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 153-171.

Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative health research, 15(9), 1277-1288.

Kazak, E., ve Keskin, A. (2020). Hafta içi uygulanan destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin öğrenci görüşleri: Fenomenolojik bir çalışma. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 9(3), 820-844.

MEB. (2015). Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzu. https://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2015/kilavuz/dyk_klavuzu_2015_2016.pdf

Sağlam, F. (2019). İnsan hakları evrensel bildirgesi’nde tüm hak ve özgürlüklere yönelik kurallar üzerine bir deneme. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 25(2), 1236-1252.

Sarier, Y. (2010). Ortaöğretime giriş sınavları oks-sbs ve pısa sonuçları ışığında eğitimde fırsat eşitliğinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 107-129.

Ulaşkın, Ş. (2019). Akademisyenlerin perspektifinden çalışmanın anlamı: Fenomenolojik bir araştırma. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(5), 84-98.

Ünsal, S. ve Korkmaz, F. (2016). Destekleme ve yetiştirme kurslarının işlevlerine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 87-118.

İndir

Yayınlanmış

2024-04-22

Nasıl Atıf Yapılır

AKTAŞ, I., DUYGULU, İsmail, KÖSEER, N., DUYGULU, İbrahim, DOLAMAÇ, M. A., & DUYGULU, F. (2024). ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE DAYALI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR NİTEL ARAŞTIRMA: EVALUATION OF SUPPORTING AND TRAINING COURSES BASED ON TEACHER PERSPECTIVES: A QUALITATIVE STUDY. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10(40), 57–65. https://doi.org/10.5281/zenodo.11034276