SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DİJİTAL OKURYAZARLIK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ

DETERMINING THE DIGITAL LITERACY LEVELS OF CLASS TEACHER


Özet Görüntüleme: 47 / PDF İndirme: 21

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11031711

Özet

Bu araştırma Ankara İli Mamak İlçesinde görevli  sınıf öğretmenlerinin dijital okuryazarlık seviyelerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma sürecinde nicel araştırma modeli kullanılarak; Betimsel tarama modelinde yürütülen bu araştırmanın evrenini Mamak ilçesindeki sınıf öğretmenlerini kapsamaktadır. Örneklemi ise evrenden rondom yolla seçilen 103 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Veri toplama aracı iki bölümden oluşarak araştırmada yer almaktadır. İlk bölümde demografik bilgiler yer alırken;  ikinci bölümde ‘Acar, 2015’ tarafından geliştirilen Dijital Okuryazarlık Değerlendirme Ölçeği bulunmaktadır. bu ölçek 41 madde ve 5 farklı alt boyuttan (Temel araç ve ortam bilgisi, Farkındalık, Bağlamsal kullanım, Güvenli katılım ve Dijital kimlik yönetimi)  oluşmaktadır. Ankara il milli eğitim müdürlüğünden veri toplama araçlarının okullarda uygulanabilmesi ve veri toplama aracını kullanabilmek için de geliştirenlerden gerekli izinler alınmıştır. Verilerin çözümlenmesi aşamasında ise SPSS programı kullanılmıştır. Veriler t-testi ve ANOVA analizleri ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin dijital okuryazarlık seviyeleri tüm ölçekte ve alt boyutlarda "tam yeterli" ve "çok yeterli" şeklinde belirlenmiştir. Ayrıca dijital okuryazarlık seviyeleri çeşitli değişkenlere göre de anlamlı fark oluşturup oluşturmadığı incelenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin dijital okuryazarlık seviyeleri cinsiyet, yaş, mesleki kıdem değişkenine göre anlamı fark bulunmamıştır. Bu sonuçlardan sonra öğretmenlere sınıf içinde daha fazla dijital araç gereç kullanmaya yönlendirilmesi, okullarda dijital donanım eksikliğinin giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılması ve yaşı ve mesleki kıdemi yüksek olan öğretmenlere kurslar ve hizmet içi eğitim çalışmalarına katılmaları önerilmektedir

Referanslar

okuryazarlıklarına ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Arslan, S. (2019). İlkokullarda ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin dijital okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Boyacı, Z. (2019). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Cote, T., & Milliner, B. (2018). A survey of fflteachers’ digitalliteracy: A reportfrom a Japaneseunıversity. Teaching English withTechnology, 4, 71-89.

Çakanel, M. (2021). Sınıf Öğretmenlerinin 21.yüzyıl becerilerine yönelik yeterlik algıları ile dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Çetin, A. (2019). Erken okuryazarlık becerileri̇ eğitim programının erken okuryazarlık ve erken matematik becerileri̇ üzerine etkisinin incelenmesi̇. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Gürbüztürk, O. ve Genç, S. Z. (2004). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 47-62.

İşçioğlu, E. ve Kocakuşak, S. (2012). İlköğretim sınıf öğretmeni adaylarının sayısal okuryazarlık düzeyleri ve teknoloji algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fa-kültesi Dergisi, 2, 15-24.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel.

Kazu, İ. Y. ve Erten, Erten, P. (2014). Öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik düzeyleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 132-152.

Kılıç, S. ve Alkan, R. M. (2018). Dördüncü sanayi devrimi endüstri 4.0: Dünya ve Türkiye değerlendirmeleri. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 29-49.

Kıyıcı, F. B. (2010). The definiton sand preferences of science teacher candidates concerning web 2.0tools: A phenomological research study. Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(2), 185-195.

Korkmaz, M. (2020). Sınıf öğretmenlerinin dijital okuryazarlık seviyelerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Kozan, M. ve Özek, M.B. (2019). BÖTE bölümü öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri ve siber zorbalığa ilişkin duyarlılıklarının incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29(1), 107-120.

Menşan, N.Ö. (2019). Sınıf öğretmenlerinin dijital kültür algısı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Milli Eğitim Bakanlığı. (1973). Milli Eğitim Temel Kanunu. https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_11/08144011_KANUN.pdf, 06.11.2022

Ocak, G. ve Karakuş, G. (2019). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık öz-yeterlilik becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 129-147.

Öçal, F. N. (2017). İlkokul öğretmenleri ve velilerin kendileri ile velilerin çocuklarına ilişkin dijital okuryazarlık yeterlilik algıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Özbay, M. ve Özdemir, O. (2014). Türkçe öğretim programı için bir öneri: Dijital okuryazarlığa yönelik amaç ve kazanımlar. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 31-40.

Özbek, Y. (2020). Sınıf öğretmenlerinin dijital içerik ve teknolojiyi kullanma becerileri. (Tezsiz Yüksek Lisans Projesi). http://acikerisim.pau.edu.tr/xmlui/handle/11499/35143 sayfasından 06.11.2022 tarihinde erişilmiştir.

Özerbaş, M. A. ve Kuralbayeva, A. (2018). Türkiye ve Kazakistan öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-25.

Özoğlu, C. (2019). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin dijital okuryazarlıkları ile ilişkisi (Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Seferoğlu, S. S. (2001). Öğretmen yeterlilikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 117-125.

Türkmen, H., Pedersen, J. E., & McCarty, R. (2007). Exploring turkishpre-service science education teachers' understanding of educational technology anduse. Research in Comparative and International Education, 2(2), 162-171.

Yaman, C. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde.

Yeşildal, M. (2018). Yetişkin bireylerde dijital okuryazarlık ve sağlık okuryazarlığı arasındaki ilişki: Konya örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

İndir

Yayınlanmış

2024-04-22

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZŞAHİN, K., TANBUROĞLU , M., KARACALI ERGİN, C., METİN , A., & DURMUŞ , S. (2024). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DİJİTAL OKURYAZARLIK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ : DETERMINING THE DIGITAL LITERACY LEVELS OF CLASS TEACHER . Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10(40), 31–43. https://doi.org/10.5281/zenodo.11031711