KAVRAMSAL AÇIDAN EBEVEYN TUTUMLARI


Özet Görüntüleme: 80 / PDF İndirme: 51

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10498083

Anahtar Kelimeler:

Ebeveyn, Tutum, Ebeveyn Tutumları

Özet

Yapılan araştırmada ebeveyn tutumlarının kavramsal olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ilgili konuyla ilişkili alanyazın taranmıştır. Alanyazındaki bilgilerden yola çıkılarak araştırma ebeveyn tutumlarına karşı kavramsal bakış, ebeveyn tutumlarının sınıflandırılması, çeşitli ebeveyn tutumları, ebeveynlerin çocuklaır ile ilgili sorunları çözmede kullandıkları teknikler ve ebeveyn tutumları ile ilgili çeşitli araştırma sonuçlarına yer verilmiştir.

Çocukların olumlu bir kişilik geliştirmesinde ve toplumun mutlu bir parçası olmalarında anne babalarının tutumları önemli bir rol oynamaktadır. Anne ve babalarının çocuklarına gösterdiği olumsuz tutumlar çocuklarda bazen telafi edilmesi zor olan davranışlara yol açmaktadır. Çocukların geliştirdiği bu olumsuz kişilik özellikleri doğal olarak birer yetişkin olduklarında devam etmektedir. Bunun sonucunda ise kendisiyle barışık olmayan, olumsuz bir ruh haline sahip, içinde yaşadığı topluma uyum yapamayan,  iş ve özel yaşamında başarısız bireylerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Böyle bir sonucun ortaya çıkmaması için en büyük sorumluluk anne ve babalara düşmektedir. Çünkü anne ve babalık sadece çocuğun beslenme, giyinme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak değildir. Anne ve babalar çocuklarının duygusal yönden de desteklemeli; kendi deneyimlerini ve tecrübelerini kullanarak çocuklarına uygun bir rol model olmaya çalışmalıdırlar.

Anne ve babalar çocuklarının olumlu kişilik özelliklerine sahip olmaları için öncelikle çocuklarının gelişim dönemlerine ait özellikleri bilmeli ve çocuklarıyla empati kurmalıdır. Çocuklarının üstünde katı bir otorite kurup cezalar verip yargılamaktansa çocuklarına yönelik demokratik bir tutum sergilemeli, yargılamak yerine sorunların kökenine inerek çocuklarıyla birlikte çözmeye çalışmalıdır.

Referanslar

Alşan, M. H. (2015). Anne baba not defteri. (Ç. Aktepe, Dü.) İstanbul: AZ Kitap.

Altıntaş, S., & Öztabak, M. (2016). Ortaokul öğrencilerinin problemli internet kullanımları ile anne baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi Teori ve Uygulama , 7(13), 109-128.

Arslan, H. (2009). Dini tutumların oluşum, gelişim ve değişmi. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 9(1), 77-96.

Eldeklioğlu, J. (1999). Karar stratejileri ana-baba tutumları arasındaki ilişki. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi , 2(11), 7-12.

Güler, H. (2017). Üniversite öğrencillerinde benlik saygısı ile aile tutumunun ilişkisi. İstanbul: Üsküdar Üniversitesi.

Karasar, S. (2015). Bireylerin ebebevynlerinin göstermiş oldukları ebebevyn tutumları ile sahip oldukları düşünme stilleri arasındaki ilişki. İstanbul: Haliç Üniversitesi.

Kulaksızoğlu, A. (2000). Ergenlik psikolojisi (3. bs.). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Senemoğlu, N. (2002). Gelişim öğrenme ve öğretme kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.

Sezer, Ö. (2010). Ergenlerin kendilik algılarının anne baba tutumları ve bazı faktörlerle ilişkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 7(1), 1-19.

Şimşek, A. ve Eroğlu, Ö. (2013). Davranış bilimleri. Konya: E book.

Tanhan, F., & Şimşek, E. (2011). Sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik öğretmen tutumları ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi , 4(35), 44-53.

Tekin, Z. B. (2016). Ebebevyn tutum biçimlerinin 11-18 yaş aralığındaki ergenlerin depresyon, kaygı ve kendilik algıları üzerine etkileri. İstanbul: Üsküdar Üniversitesi.

Yenihayat, T. (2011). Üniversite öğrencilerinin kimlik statüleri, kişilik özellikleri ve algıladıkları ebebevyn tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Yıldız, S. A. (2004). Ebebevyn tutumları ve saldırganlık. Polis Bilimleri Dergisi , 131-150.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-22

Nasıl Atıf Yapılır

KIROĞLAN, N., BEKMEZ, E., KARA , Y., ÇAN, S., DEMİR, İbrahim, & UZUNGELİŞ BIÇAKCI , A. (2024). KAVRAMSAL AÇIDAN EBEVEYN TUTUMLARI. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10(37), 13–22. https://doi.org/10.5281/zenodo.10498083