METİNLERARASILIK: TANIM, KÖKEN ve KAVRAMIN GELİŞİM SÜRECİ


Özet Görüntüleme: 54 / PDF İndirme: 29

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10500324

Özet

Metindilbiliminin derinliklerine yerleşmiş bir kavram olan metinlerarasılık, iletişimi şekillendirmede ve zenginleştirmede önemli bir rol oynamaktadır. Bu makale, metinlerarasılığın çok yönlü boyutlarını derinlemesine inceleyerek onun teorik temellerini, çeşitli söylem biçimlerindeki tezahürlerini ve metin dilbilimi açısından sonuçlarını ele almaktadır. Ayrıca bu çalışma metinlerin birbirine bağlılığını ve onların yarattığı karmaşık referans ağını keşfederek, metinlerarasılığın anlam inşası, yorumlama ve dilin genel dinamikleri üzerindeki derin etkisini açığa çıkarmaktadır. Metindilbilimi bir çalışma alanı olarak yıllar içinde önemli bir evrim geçirmiştir. Bu evrime katkıda bulunan sayısız faktör arasında metinlerarasılık, metinleri anlama ve analiz etme şeklimizi şekillendiren önemli bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Özellikle yaşadığımız modern dönem içinde üretilen her bilginin kendinden daha öncekilerle bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde birtakım ilişkiler barındırıyor olması, metinlerarasılığın anlaşılmasının önemini gözler önüne sermektedir. Bu makale, metin dilbiliminde metinlerarasılığın önemini açıklamayı, teorik temellerini incelemeyi, çeşitli söylem türlerindeki tezahürlerini keşfetmeyi ve dil anlayışımız için sonuçlarını ortaya çıkarmayı ve buna ek olarak bu çalışma konu ile alakalı diğer çalışmalara katkı sağlamayı da amaçlamaktadır.

Referanslar

Aktulum, K. (1999). Metinlerarası İilşkiler. Ankara: Öteki Yayınevi.

Aktulum, K. (2014). Metinlerarası İlişkiler. Ankara: Kanguru Yayınları.

Aytaç, G. (2016). Genel Edebiyat Bilimi. Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Broich, U., & Pfister, M. (1985). Intertextualität. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Bulut, F. (2018). Metinlerarasılık Kavramının Kuramsal Çerçevesi. Edebi Eleştiri Dergisi, 2-19.

Genette, G. (1982). Palimpsests. Nebreska: University of Nebraska Press.

Gülşen Torusdağ, İ. A. (2021). Metindilbilim ve Örnek Metin Çözümlemeleri. Ankara: Pegem Akademi.

Günay, P. D. (2013). Metin Bilgisi: Hem Metin Çözümleme Hem de Yaratıcı Yazma. İstanbul: Papatya Yayıncılık.

Gündoğdu, A. E. (2012). Metinlerarası Bağlamında Tahsin Yücel'in 'Yalan' Adlı Romanı. Turkish Studies, 1893-1903.

Ihwe, J. (1972). Literaturwissenschaft und Linguistik. Frankfurt: Athenäum Verlag.

Janich, N. (2008). Textlinguistik. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

Kıran, A., & Kıran, Z. (2011). Yazınsal Okuma Süreçleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Klein, J., & Fix, U. (1997). Textbeziehungen. Tübingen: Stauffenburg Verlag.

Kristeva, J. (1972). Bachtin, das Wort der Dialog und der Roman. Frankfurt: Athenäum.

Özdemir, Ayşe Nur, Türk Romanında Kutsal Metinler Bağlamında Metinlerarasılık, (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yayımlanmış Doktora Tezi), Edirne, 2020

Robert-Allain Beaugrande, W. U. (1981). Einführung in die Textlinguistik. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Schüz, J. (2007). Topik und textuelle Kommunikation. Aussiger Beiträge, 233-247.

Sulikowski, P. R. (2015). Textualitätskriterien Eines Literarischen Textes und die Intertextualität. ResearchGate, 323-342.

Şenöz, D. C. (2005). Metindilbilim ve Türkçe. İstanbul: Multilingual.

Tarancı, C. S. (1982). Otuz Beş Yaş. İstanbul: Varlık Yayınları.

Ternes, A. (2016). Intertextualität Der Text als Collage . Berlin: Springer VS.

Vater, H. (2001). Einführung in die Textlinguistik. München: Wilhelm Fink GmbH & Co. Verlags-KG.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-22

Nasıl Atıf Yapılır

ALINCA, H. (2024). METİNLERARASILIK: TANIM, KÖKEN ve KAVRAMIN GELİŞİM SÜRECİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10(37), 92–102. https://doi.org/10.5281/zenodo.10500324