DIGITAL TRANSFORMATION AND INVESTIGATION OF DIGITAL HRM APPLICATIONS IN BUSINESSES


Özet Görüntüleme: 120 / PDF İndirme: 75

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10520206

Anahtar Kelimeler:

Digital HR, Digital Transformation, Human Resources Management, Digitalization

Özet

Sakarya'da hizmet ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda çalışan 390 fabrika işçisi üzerinde gerçekleştirilen bu araştırma, dijital dönüşüm algısının iş süreçlerine etkilerini değerlendirmeyi amaçlıyor. Katılımcıların demografik özellikleri, dijital dönüşüm algıları ve iş süreçlerine bakış açıları dijital dönüşüm ölçeği ve kişisel bilgi formları aracılığıyla toplandı.

Araştırmaya katılan 390 çalışanın yaş ortalaması 35,80±10,74 olup, farklı yaş gruplarından homojen bir örneklem elde edilmiştir. Kadın ve erkek çalışanların dağılımında çeşitlilik bulunmaktadır. Katılımcıların çoğunluğu 10 yıldan fazla deneyime sahiptir. Çalışanların demografik özellikleri; dijital dönüşüm, kişisel gelişime katkı, işyerinde verimliliğe katkı ve kariyer gelişimine katkı algılarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

Regresyon analizi sonuçları, dijital dönüşüm algısının iş akış süreci üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu. Bu model istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş ve dijital dönüşümün iş süreçlerine olumlu katkı sağladığını göstermiştir. Ayrıca literatür taraması yapılarak dijital dönüşümün işletmelerde kişisel uygulamalar açısından önemli avantajlar sunduğu ve maliyet tasarrufu sağladığı vurgulanmıştır.

Sonuç olarak bu çalışma, Sakarya'daki fabrika çalışanları örnekleminden hareketle dijital dönüşüm algısının iş süreçleri üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koymaktadır. Bulgular, dijital dönüşümü stratejik bir avantaj olarak kullanan işletmelerin, verimliliği artırmanın ötesinde çalışanların kişisel gelişimlerine ve kariyerlerine olumlu katkılar sağlayabileceğini gösteriyor.

Referanslar

Akdoğan, H. ve Köse, Y. (2013). Change Theories and Change in Organizations. 15.02.2021, https://www.researchgate.net/publication/273057438_Degisim_teorileri_ve_orgutlerde_degisim_Change_in_Organizations

Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Özkahveci, Ö. ve Demirel, F. (2004). Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 207-239.

Çelik, S. (2018). Cyber Space and a Multidisciplinary Approach to Cyber Security. Academic Review Of Humanities And Social Sciences, 1(2), 110-119. Retrieved on January 05, 2021, https://savunmasanayiidergilik.com/images/uploads/Makale/Siberuzayvesiberguvenligemultidisiplinerbiryaklasim.pdf

Demir, A. O. (2019). Digital Skills, Organizational Behavior, and Transformation of Human Resources: A Review. Ecoforum, 1(18), 1-6.

Dessler, G. (2016). Human Resource Management. USA: Pearson.

Dijital Akademi - Tübitak. (2016). (T. B. YTE, Producer). 26.01.2021 Digital Academy: https://www.dijitalakademi.gov.tr/olcumlerde-turkiye

Doğan, A. (2011). Electronic Human Resource Management and its Functions. Internet Applications and Management Journal, 2(2), 51-80.

Doğan, K., & Arslantekin, S. (2016). Big Data: Importance, Structure, and Current Status. Journal of DTCF, (56.1), 15-36.

Gere, C. (2018). *Digital Culture (Vol. 1).* (A. Akın, Trans.) Istanbul: Salon Yayınları.

Gezgin, D. M., & Sakallı, F. B. (2013). *Wireless Network Technologies and Encryption.* (U. Lazyüksel, Ed.) Edirne: Paradigma Kitapevi Yayınları. Retrieved on January 06, 2021, from [Link](https://www.researchgate.net/publication/320531569_Kablosuz_Ag_Teknolojileri_ve_Sifreleme)

İşler, B., & Kılıç, M. Y. (2021). "The Use and Development of Artificial Intelligence in Education." *e-Journal of New Media / Yeni Medya Elektronik Dergi – eJNM*, 1-11. Retrieved on January 04, 2021, from [Link](https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1106175

Jones, J. W. (1997). Virtual HR: Human Resources Management in the Information Age. Menlo Park, CA: Crisp Publications.

Kumar, B. (2016). Digital Revolution in The Mauritian Public Service: A Human Resource Development Perspective in Two Unrelated Companies. Novelty Journals, 3(5), 1-10

Öge, S. (2004). "The Importance of Human Resources Information System (HRIS) in Electronic Human Resource Management (E-HRM) and Its Basic Usage Areas." In 3rd National Congress on Information, Economy, and Management*. Eskişehir, 109-117.

Özdamar, K. (1999). Statistical Data Analysis with Package Programs 1. Kaan Kitabevi, Eskişehir

Özdamar, K. (2004). Tabloların oluşturulması, güvenirlik ve soru analizi. Paket programlarla istatistiksel veri analizi-1. 5th ed. Eskişehir: Kaan Kitabevi, 201(50), 117-150.

Rogers, D. L. (2016). The Rules of the Game in Digital Transformation. (S. Talay & E. Güray, Trans.) Istanbul: Columbia University Press.

Sadullah, Ö., Uyargil, C., Acar, A. C., & Dündar, G. (2015). Human Resources Management (7th ed.). Istanbul: Beta Publishing.

Şen, Y. (2019). The Building Block of Digital Transformation: Big Data. In Inevitable Journey of Businesses: Digital Transformation (pp. 81-89). Istanbul, Turkey: Beta Printing Publication Distribution Inc.

Şimşek, M. Ş., & Öge, H. S. (2007). Strategic and International Dimensions of Human Resources Management.” Ankara: Gazi Kitabevi.

Strohmeier, S. (2007). Research in e-HRM: Review and Implications. Human Resource Management Review, 17(1), 19-37.

Tarhan, U. (2019, September 29). What is Digital Transformation? How is it Done?" Retrieved on January 02, 2021, https://www.ufuktarhan.com/makale/dijital-donusum-nedir-nasil-yapilir-futurist-ufuk-tarhan

Yankın, F. B. (2019). Working Life in the Process of Digital Transformation. Trakya University Journal of Economics and Administrative Sciences E-Journal, 7(2), 1-38.

Yildirim, B. (2020). Digital transformation process in businesses: qualitative research. Economy finance business magazine, 3(2), 204-223. https://doi.org/10.46737/emid.787243

İndir

Yayınlanmış

2024-01-22

Nasıl Atıf Yapılır

ALKAHLOUT, O. (2024). DIGITAL TRANSFORMATION AND INVESTIGATION OF DIGITAL HRM APPLICATIONS IN BUSINESSES. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10(37), 141–156. https://doi.org/10.5281/zenodo.10520206