ÖĞRETMEN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ


Özet Görüntüleme: 237 / PDF İndirme: 99

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10119904

Anahtar Kelimeler:

Mesleki Çalışmalar, Öğretmenler, Seminer Çalışmaları

Özet

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin mesleki gelişim seminer çalışmaları ile ilgili görüşlerin analiz etmektir. Araştırma mesleki gelişim ve seminer çalışmalarının öğretmenler ne şekilde görüldüğünü, mesleki gelişim ve seminer çalışmalarının öğretmenlere mesleki anlamda ne kattığı, nasıl etkilediğine ve etkilerinin boyutları araştırılmıştır. Araştırma metodolojisi olarak metafor yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada mesleki gelişim seminerleri ile ilgili öğretmenleirn görüşlerini analiz etmek için amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 40 öğretmen dâhil edilmiştir. Araştırmaya dahil edilme kriteri öğretmenin adaylığının kaldırılması ve en az iki mesleki gelişim seminerine katılmış olmasıdır. Bu kriterin alınmasında öğretmenlerin süreci daha kapsamlı değerlendirebilmeleri için oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarakyarı yapılandırılmış görüşme formundan yararlanılmıştır. Katılımcılara yöneltilen metaforlara verilen cevaplardan yola çıkarak önemli sonuçlara varılmıştır. Bu sonuçlar özetle şu şekildedir: Mesleki gelişim seminer çalışmaları öğretmenlere mesleki bilgi, yenilikçilik, deneyim ve farklı bakış açısı kazandırmakta, öğretmenlerin motivasyon, iletişim ve iş birliğini artırmaktadır. Mesleki gelişim çalışmalarını gereksiz, verimsiz, etkisiz, vakit kaybı olarak görüldüğü ve plansız yapıldığına dâhil görüşlere de rastlanmıştır.

Referanslar

Albez, C., Yıldırım, İ. ve Ayık, A. (2020). Mesleki çalışmaların etkililiğine yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies, 15(2), 611-634.

Ataünal, A. (2003). Niçin ve nasıl bir öğretmen. Milli Eğitim Vakfı Yayınları.

Aydoğan, İ. (2002). MEB ilköğretim okulları yönetici ve öğretmenlerinin personel geliştirmeye ilişkin görüşleri (Kayseri İli Örneği). Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Baştürk, R. (2012). İlköğretim öğretmenlerinin hizmet içi eğitime yönelik algı ve beklentilerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 96- 107.

Boydak Özan, M., Şener, G. ve Polat, H. (2014). Sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişim eğitimlerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(4), 167-180.

Bümen, N. T., Alev, A., Çakar, E., Gonca, U. ve Veli, A. (2012). Türkiye bağlamında öğretmenlerin mesleki gelişimi: Sorunlar ve öneriler. Millî Eğitim Dergisi, 42(194), 31-50.

Ceylan, M. ve Özdemir, S. (2016). Türkiye ve İngiltere’deki öğretmenlerin sürekli mesleki gelişime ilişkin görüşlerinin ve katılım durumlarının incelenmesi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 397-417.

Çiftçi, E. (2008). Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müzik öğretmenlerine verilen hizmetiçi eğitimin incelenmesi ve müzik öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Erdem, A. ve Koç, E. S. (2016). Classroom teachers’ professional development activities within the scope of life long learning in Turkey. International Journal of Human Sciences, 13(1), 1503-1513.

Erkul, H. (1997). Eğitimde kalkınma ve öğretmen. Çağdaş Eğitim, 3(230), 33-34.

Ersoy, Y. (1998). Öğretmenlikte yeterlilik ve yetkinlik değerlendirmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 246, 5-9.

Genç, G.S. (2015). Mesleki gelişim seminer çalışmalarının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi örneklemi. Doktora tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.

Göçen-Kabaran, G. ve Görgen, İ. (2016). Güney Kore, Hong Kong, Singapur ve Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 478-495.

Görün, M., Erdem, N. ve Kara, G. (2023). Z kuşağının “siyaset” kavramına dair metaforik algılarının ölçülmesi. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 6(1), 1-27.

Gözütok, F. D. (2019). Öğretmenlerin Ve Öğrencilerin Algılarına Göre Mesleki Davranışların Değerlendirilmesi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 24(2), 405-409.

Gültekin, M, Çubukçu, Z. ve Dal, S. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin eğitim öğretimle ilgili hizmetiçi eğitim gereksinimleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 131-152.

Gültekin, M., Aktay, E. G. ve Gültekin, I. (2018). İlköğretimde mesleki çalışma (seminer) dönemi uygulamaları. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 8(2), 482-513.

Hamarat F. (2002). İlköğretim okulu yöneticilerinin aday öğretmenleri işbaşında yetiştirmedeki rolü ve yetiştirme uygulamaları. Yyaınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

İlğan, A. (2012). Öğretmenlerin mesleki gelişimi ve denetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Kahyaoğlu, R. B. (2019). Mesleki gelişim eğitim seminerlerine ilişkin öğretmen görüşleri. Doktora tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Kanadlı, S. (2012). Öğretmenlere yönelik hazırlanan bir mesleki gelişim programının etkililiğinin incelenmesi. Doktora tezi,Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Kayabaş, Y. (2008). Öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesinin önemi ve esasları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(2), 9-32.

Kesen, İ. ve Öztürk, M. (2019). Etkili öğretmen mesleki gelişimi, etkinlik temelli öğretmen eğitimi yaklaşımı. İstanbul: Seta Yayınları.

Kıldan. A.O. (2008). Yapılandırmacı yaklaşıma göre okul öncesi öğretmenlerine verilen hizmetiçi eğitimin öğretmen çocuk ve öğretmen ebeveyn ilişkilerine etkisi. Doktora tezi, Gazi Üniveristesi, Ankara.

Kontagora, H. L., Watts, M., & Allsopa, T. (2017). The management of Nigerian primary school teachers. International Journal of Educational Development, 59(2018) 128-135.

MEB. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Yaptıkları Mesleki Seminer Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Ankara.

Odabaşı, H. F. (2009). Öğretmenlikte mesleki gelişimin kuramsal ve kavramsal yapısı. I. Kabakçı (Ed.). Öğretmenlikte mesleki gelişim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

OECD. (2009). Creating effective teaching and learning environments: First results from TALIS. http://www.oecd.org/edu/school/43023606.pdf, 01.09.2023

Özen, R. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim programlarının etkilerine ilişkin görüşleri (Düzce ili örneği). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 141-160.

Özer, B. (2008). Öğretmenlerin mesleki gelişimi. A. Hakan (Ed.). Öğretmenlik meslek bilgisi alanındaki gelişmeler. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Öztürk, Ç. (2003). Ortaöğretim coğrafya öğretmenlerinin öğretim yapma yeterlikler (Kırşehir İli Örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Pusmaz, A. (2008). Matematik öğretmenlerinin problem çözme sürecinin belirlenmesi ve bu sürecin geliştirilmesinde web tabanlı mesleki gelişim çalışmalarının değerlendirilmesi. Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Roux, C. L., & Ferreira, J. G. (2005). Enhancing environmental education teaching skills through in service education and training. Journal of Education for Teaching, 31(1), 3- 14.

Saracaloğlu, A.S., Çırakoğlu, M. ve Akay, Y. (2016). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin mesleki çalışma sürecine ilişkin görüşlerinin metaforlar yoluyla incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 618-636.

Sarıgöz, O. (2011). İlköğretim öğrencilerinin hizmetiçi eğitim faaliyetleri ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya. Siyasal Kitabevi.

Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.

Sezer, B., Karaoğlan-Yılmaz, F. G. ve Yılmaz, R. (2017). Çevrimiçi ve geleneksel yüz yüze hizmet içi eğitim uygulamalarının karşılaştırılması: Deneysel bir çalışma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(1), 264-288.

Sıcak, A. ve Parmaksız, R. Ş. (2016). An evaluation of efficacy of in-service training in primary schools. Journal of the Faculty of Education, 17(1), 17-33.

Şahin, M. (2017). Öğretmenlerin öğretim yılı başında ve sonunda düzenlenen mesleki çalışmalarla ilgili görüşleri. 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), April 20-23 İstanbul, 189-201.

Tekışık, H. H. (2005). Öğretmenlik mesleğinin durumu ve öğretmen yetiştirme sorunu. Çağdaş Eğitim Dergisi, 30(318), 1-6.

Tonbul, Y. (2006). İlköğretim okullarındaki mesleki çalışma uygulamalarının etkililiği ile ilgili görüşler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1),13-30.

Yob, I. M. (2003). Thinking constructively with metaphors. Studies in Philosophy and Education, 22, 127-138.

İndir

Yayınlanmış

2023-11-15

Nasıl Atıf Yapılır

ÜSTÜN, A., AVLUKYARI, H., YETİŞ, Şuayip, YETİŞGİN, M. M., ŞİMŞEK, R., & EMRE , İlkay. (2023). ÖĞRETMEN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9(35), 76–89. https://doi.org/10.5281/zenodo.10119904