SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ'NDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN FAIRPLAY İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ


Özet Görüntüleme: 102 / PDF İndirme: 28

Yazarlar

  • Ender ÖZBEK Dicle Üniversitesi
  • Fatma Beyza BİLGİÇ Batman Akşemsettin Girls Anatolian Imam Hatip High School

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10119936

Anahtar Kelimeler:

Fair play, Sportmenlik, Spor bilimleri

Özet

Bu çalışmanın amacı, spor bilimleri fakültesinde okuyan öğrencilerin fair play hakkında görüşlerinin incelenmesidir. Çalışmada Efe (2006) tarafından geliştirilen ve 26 maddeden oluşan fair play ölçeği kullanılmıştır. Analizler SPSS 24 programı ile yapılmış olup analizler esnasında T testi ve Anova testi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda cinsiyetler ile fair play skorları arasında anlamlı bir fark bulunmadığı, yaş aralıkları ile fair play skorları arasında anlamlı bir fark bulunmadığı ve katılımcıların okuduğu bölüm ile fair play skorları arasında anlamlı fark bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Referanslar

• Erdemli, A. (1996). İnsan, Spor ve Olimpizm. İstanbul: Sarmal Yayınevi.

• Esentürk, O. K., & Koç Y. (2016). Beden eğitimi öğretmenlerinin sportmenlik kavramına ilişkin görüşleri.14th International Sport Sciences Congress, Antalya.

• Karasar, N. (2017). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler. (32. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

• Kaya, S. (2011). İlköğretim okul yöneticilerinin, beden eğitimi öğretmenlerinin ve öğrencilerinin okul spor programındaki fair play anlayışları: Bolu ili örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

• Kilci, A., Göktaş, Z., Özdayı, N. (2018). Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sportmenliğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Uluslar Arası Herkes İçin Spor Ve Wellness Kongresi. Antalya, 311

• Koç, Y., Artunç, M. (2017). Değerler Eğitiminde Sportmenlik Temasının İşlenmesinin Öğrencilerin Sportmenlik Davranışlarına Etkisi. 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Antalya, 670.

• Koç, Y., Nas, H. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Öz-Yeterliklerinin Öğrencilerin Sportmenlik Davranışlarına Etkisi. 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Antalya, 677.

• Yıldıran, İ. (2005). Fair play eğitiminde beden eğitiminin rolü. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(1), 3-6.

• Yıldıran, İ. (2013). Fair play: An etymological, semantic and historical study. Play Fair! (Academic Supplement), 10 (1), 1-4.

İndir

Yayınlanmış

2023-11-15

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZBEK, E., & BİLGİÇ, F. B. (2023). SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ’NDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN FAIRPLAY İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9(35), 90–93. https://doi.org/10.5281/zenodo.10119936