ARAŞTIRMAYA BAŞLAMADAN ÖNCEKİ ETİK KONULAR


Özet Görüntüleme: 33 / PDF İndirme: 13

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10558360

Anahtar Kelimeler:

Etik Eğitimi, Araştırma, İzin Süreçleri

Özet

Günümüzde, etik ihlallerle sıkça karşılaşılmaktadır. Bunların sebeplerine bakıldığında, çeşitlilik göstermektedir. Bu çalışmada, Etik değerler çerçevesinde; çalışmaya başlamadan önceki etik konular ele alınmıştır. Bunlar; izin formu, etik kuruldan alınan izinler, resmi kurum ve kişilerden alınan izinler, Fikr-i mülkiyet hakları olabilir. Her biri çalışma içim önemlidir. Çünkü çalışmanın etik ihlal olup, olmayacağını belirler niteliktedirler. Bu izinler alınmadığı zaman, etik ihlaller gerçekleşmiş oluyor. Özellikle, kişisel haklar bağlamında değerlendirildiğinde; kişilerin izni olmadan bilgisini kullanmak, kişilik haklarına da aykırıdır. Yani, yayının değeri hem etiğe hem de ahlaka uygun olmuyor. Yayın açısından düşünüldüğünde, bir müddet sonra, bazı durumlarda etiğe uygun olmaması sebebiyle, yayından kalkması durumları da söz konusu olabilir.  Bütün bunlar düşünüldüğünde, araştırma öncesi etik konular, araştırmacının sahadaki pozisyonunu ve bilimdeki varlığını da niteler durumdadır.  Bu yüzden; sahaya çıkmadan önce ya da araştırmaya başlamadan önce, bütün izin süreçlerinin dikkatlice tamamlanmış olması gerekir. Bu bağlamda, izin süreçlerinin etik ihlale düşülmemesi için, önemi özellikle vurgulanmıştır.

Referanslar

Aydın, İ. (2019). Akademik etik. Ankara: Pegem Yayınları.

Creswell, J.W. (2017). Nitel araştırmalar için 30 temel beceri. (Çev. H.Özcan), Ankara: Anı Yayınları.

Ertekin, C., Berker, N., Tolun, A., Ülkü, D., Aksan, D., Erzan, A., ... & Öztürk, O. (2002). Bilimsel araştırmada etik ve sorunları. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları.

Erzan, A. (Ed.) (2008). Bilim etiği el kitabı. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları.

Glesne, C. (2015). Nitel araştırmaya giriş. (Çev. Ed. A.Ersoy ve P. Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayınları.

Haynes, F. (2002). Eğitimde etik. (Çev. S.K. Akbaş). İstanbul: Ayrıntı Yayınları .

İnci, O. (2015). Bilimsel yayın etiği. Türk Kütüphaneciliği, 29(2), 282-295.

Mathew, B. M. ve Huberman, A.M. (2016). Nitel veri analizi. (Çev. Ed. S. Akbaba ve A.Ersoy), Ankara: Pegem Yayınları.

Oliver, P. (2010). The student’s guide to research ethics. Berkshire: Open Üniversity Yayınları.

Resnik, D.B. (2004). Bilim etiği (Çev. V.Mutlu). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Saban, A. ve Ersoy, A. (Ed.) (2017). Eğitimde nitel araştırma desenleri. Ankara: Anı Yayınları.

Tolun, A. (2018). İnsan araştırma ve uygulamalarında ilkeler. (Ed.Ayşe Erzan), Bilim etiği el kitabı, Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları.

www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.5846.doc, 12.12.2023

https://ebe.anadolu.edu.tr/tr/sayfa/izlenecek-yol, 11.12.2023

https://www.anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/ckfinder/web/files/4-bilim-etigi-kilavuzu.pdf, 11.11.2023

İndir

Yayınlanmış

2024-01-22

Nasıl Atıf Yapılır

FINDIK, S., YILMAZ, R., KAPLAN, B., BİLGİSİÇOK, R., ÇINAR, A., & ÖZDEMİR, M. (2024). ARAŞTIRMAYA BAŞLAMADAN ÖNCEKİ ETİK KONULAR. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10(37), 226–234. https://doi.org/10.5281/zenodo.10558360