OKUL YÖNETİCİLERİNİN DAĞITIMCI LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ


Özet Görüntüleme: 114 / PDF İndirme: 62

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8268101

Anahtar Kelimeler:

Okul, yönetici, okul yöneticisi, liderlik, dağıtımcı liderlik

Özet

Yapılan araştırmada okul yöneticilerinin dağıtımcı liderlik özelliklerini konu alan lisansüstü tezlerin durumunun çeşitli değişkenlere göre analiz edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca araştırmada okul yöneticilerinin dağıtımcı liderlik özelliklerini konu alan lisansüstü tezlerdeki eğilimlerin benzerlikleri ve farklılıkların ortaya konması da amaçlanmıştır. Araştırmada model olarak doküman incelemesi tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklemini amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen 19 lisansüstü tez oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında toplanan veriler içerik analizi yolu ile çözümlenmiştir.

Araştırmada okul yöneticilerinin dağıtımcı liderlik özellikleri konu başlığında yapılan lisansüstü çalışmaların büyük çoğunluğunun yüksek lisans tezi olduğu belirlenirken, en fazla yayınının 2019 yılında yapıldığı, çalışmaların tamamına yakınında nicel araştırma yöntemleri ve ilişkisel tarama deseninin tercih edildiği belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada örneklem türü olarak basit seçkisiz ve tabakalı örnekleme türünün, örneklem büyüklüğü olarak 300-500 arası örneklem büyüklüğünün daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmada veri toplama aracı olarak yoğun olarak ölçeklerin kullanıldığı çok az çalışmada görüşme formlarından yararlanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca veri kaynağı olarak yoğun olarak öğretmenlerden görüş alındığı belirlenmiştir.

Referanslar

Adeniyi, W. O. (2014). Personality traits and administrative effectiveness of secondary school principals in southwestern nigeria. Advances in Social Sciences Research Journal, 1(8), 198-206.

Akyürek, M. İ. (2022). Dağıtımcı liderlik ölçeğinin Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 51(234), 1553-1566.

Arabacı, İ. B., Karabatak, S. ve Polat, H. (2016). Ortaöğretim okulu yöneticilerinin dağıtımcı liderlik rollerine ilişkin öğretmen algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1015-1032.

Baloğlu, N. (2016). Okul müdürlerinin dağıtımcı liderlik davranışları ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1858-1866.

Benne, K. D., & Sheats, P. (1948). Functional roles of group members. Journal of Social Issues, 4(2), 41-49.

Best, J. W., & Kahn, J. V. (2017). Eğitimde araştırma yöntemleri. (Çev. Ed. Köksal, O.). Konya: Eğitim Yayınevi.

Çomak, M. (2021). Okul yöneticilerinin dağıtımcı liderlik uygulama becerileri ile örgüt iklimi arasındaki ilişkiler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.

Duyar, İ., Gümüş, S. ve Bellibaş, M. Ş. (2013). Multilevel analysis of teacher work attitudes: the ınfluence of principal leadership and teacher collaboration. International Journal of Educational Management, 27(7), 700-719.

Ereş, F. ve Akyürek, M. İ. (2016). İlkokul müdürlerinin dağıtılmış liderlik davranışları ile öğretmenlerin iş doyumu algıları arasındaki ilişki düzeyleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3), 427-449.

Gürsel, M. (2013). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (kavramlar, süreçler ve uygulamalar). Konya: Çizgi Kitabevi.

Hairon, S., & Goh, J. W. P. (2015). Pursuing the elusive construct of distributed leadership: ıs the search over? Educational Management Administration & Leadership, 43(5), 693-718.

Harris, A. (2007). Distributed leadership: Conceptual confusion and empirical reticence. International Journal of Leadership in Education, 10(3), 315-325.

Harris, A. (2008). Distributed leadership: According to the evidence. Journal of Educational Administration, 46(2), 172-188.

Harris, A. (2013). Distributed leadership: Friend or foe? Educational Management Administration & Leadership, 41(5), 545-554.

Harris, A., & Spillane, J. P. (2008). Distributed leadership through the looking glass. Management in Education, 22(1), 31-34.

Kıranlı, S. (2013). Teachers' and school administrators’ perceptions and expectations on teacher leadership. International Journal of Instruction, 6(1), 179-194.

Kondakçı, Y., Zayim, M., Beycioğlu, K., Sincar, M., & Uğurlu, C. T. (2016). The mediating roles of ınternal context variables in the relationship between distributed leadership perceptions and continuous change behaviours of public school teachers. Educational Studies, 42(49), 410-426.

Latif, H., Majoka, M. I., & Khan, M. I. (2017). Emotional intelligence and job performance of high school female teachers. Pakistan Journal of Psychological Research, 32(2), 333-351.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete).

Özdemir, M. (2012). Dağıtımcı liderlik envanteri’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 18(4), 575-598.

Özdemir, M. ve Demircioğlu, E. (2015). Distributed leadership and contract relations: evidence from Turkish high schools. Educational Management Administration & Leadership, 43(6), 918 – 938.

Özdemir, S., Karadağ, N. ve Kılınç, A. Ç. (2013). Öğrenen örgütlerde liderlik: okul müdürleri üzerine nitel bir araştırma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 17-34.

Rabindarang, S., Bing, K. W., & Yin, K. Y. (2014). The influence of distibuted leadership on job stres in technical and vocational education. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(1), 490-499.

Schechter, C., & Atarchi, L. (2013). The meaning and measure of organizational learning mechanisms in secondary schools. Educational Administration Quarterly, 50, 577-609.

Sevim, H. İ. (2021). Okullardaki dağıtımcı liderlik ile örgütsel mutluluk ve sinerjik iklim arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.

Shafique, I., Kalyar, M. N., & Ahmad, B. (2018). The nexus of ethical leadership, job performance, and turnover intention: The Mediating Role of Job Satisfaction. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 16(1), 71-87.

Spillane, J. P. (2005). Distributed leadership. The Educational Forum, 69(2), 143-150.

Spillane, J. P., Halverson, R., & Diamond, J. B. (2004). Towards a theory of leadership practice: a distributed perspective. Journal of Curriculum Studies, 36(1), 3-34.

Storey, A. (2007). The problem of distributed leadership in schools. School Leadership & Management: Formerly School Organisation, 24(3), 249-265.

Şahin, F. Y. ve Sarıdemir, T. (2017). Okul müdürlerinin liderlik stillerine göre öğretmenlerin yaşam doyumlarının ve evlilik doyumlarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), 391-425.

Şahin, M., Uğur, C., Dinçel, S., Balıkçı, A. ve Karadağ, E. (2014). Dağıtımcı liderlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, dil geçerliği ve ön psikometrik incelenmesi. Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 3(2), 19-30.

Taşdan, M. ve Oğuz, E. (2013). İlköğretim öğretmenleri için dağıtımcı liderlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 103-124.

Taymaz, H. (2019). İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürleri için okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.

Uçar, R. ve Dağlı, A. (2017). İlkokul müdürlerinin dağıtımcı liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyon ve yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(60), 198-216.

Wahab, J. A., Hamid, A. H. A., Zainal, S., & Rafik, M.F.M. (2013). The relationship between headteachers’ distributed leadership practices and teachers’ motivation ınnational primary schools. Asian Social Science, 9(16), 161-167.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, N. (2017). Dağıtımcı liderlik: Kavramsal bir çerçeve. International Journal of Field Education, 3(2), 18-25.

Yılmaz, D. ve Turan, S. (2015). Dağıtılmış liderliğin okullardaki görünümü: Bir yapısal eşitlik modelleme çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 21(1), 93-126.

Milli Eğitim Şurası. (1981). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi. https://ttkb.meb.gov.tr/www/gecmisten-gunumuze-mill-egitim-sralari/icerik/328, Erişim: 26.06.2023.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-21

Nasıl Atıf Yapılır

BENDEŞ, C., GÜNEBAKAN, A., AKTEKİN , A., KESİK, B., BOZKURT , H., & ÇAPAR, F. (2023). OKUL YÖNETİCİLERİNİN DAĞITIMCI LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9(32), 15–27. https://doi.org/10.5281/zenodo.8268101