VİZYONER LİDERLİĞİ KONU ALAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ


Özet Görüntüleme: 107 / PDF İndirme: 59

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8268913

Anahtar Kelimeler:

Liderlik, vizyoner liderlik, lisansüstü tezler

Özet

Yapılan araştırmada vizyoner liderliği konu alan lisansüstü tezlerdeki eğilimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca araştırmada vizyoner liderliği konu alan lisansüstü tezlerdeki eğilimlerin benzerlikleri ve farklılıkları, aşağıda araştırma sorularında gösterilen maddeler doğrultusunda ortaya konması da amaçlanmıştır. Araştırmada model olarak doküman incelemesi tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklemi amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olup çalışmalarda şu ölçütler dikkate alınmıştır. YÖK Tez Merkezi veri tabanında yer alıyor olması, Vizyoner liderlik teriminin içeren çalışmalar olması, Eğitim-Öğretim konu alanında olması, Kullanılan tezlerin tam metinlerinin erişim izni olması, Türkçe dilinde yayımlanması, 01.08.2023 tarihine kadar yayınlanmış olması. Araştırma kapsamında belirlenen ölçütlere uyan 29 çalışma ile veriler toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yolu ile çözümlenmiştir. Araştırmada vizyoner liderlik konu başlığında yapılan lisansüstü çalışmaların büyük çoğunluğunun yüksek lisans çalışması olduğu belirlenirken, en fazla yayınının son beş yılda yapıldığı,  çalışmaların büyük çoğunluğunda nicel araştırma yöntemleri ve tarama deseninin tercih edildiği belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada örneklem türü, çeşitliliği, veri toplama aracı, kaynağı ve veri analiz türü tercihlerinde sınırlılıkların olduğu belirlenmiştir.

Referanslar

Akın, U. (2020). Liderlik. N. Cemaloğlu ve M. Özdemir (Ed.), Eğitim yönetimi içinde (s. 131-160). Ankara: Pegem Akademi.

Aksu, A. (2009). İlköğretim okullarında vizyoner liderlik. E-journal of New World Sciences Academy, 4(2), 476-485.

Atik, S. (2016). Akademik başarının yordayıcıları olarak öğretmene güven, okula karşı tutum, okula yabancılaşma ve okul tükenmişliği. Doktora tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Babil, F. (2009). İlköğretim okulu müdürlerinin vizyoner liderlik özelliklerine sahip olmaları ile öğretmenlerin örgütsel adanmaları arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Best, J. W., & Kahn, J. V. (2017). Eğitimde araştırma yöntemleri. (Çev. Ed. Köksal, O.). Konya: Eğitim Yayınevi.

Bilge, B. (2013). Öğrenci başarısını arttırmada okul müdüründen beklenen liderlik özellikleri. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 1(2), 12-23.

Can, N. (2018). Okul yönetiminde rol oynayan öğeler. N. Can (Ed.), Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi içinde (s. 177-206). Ankara: Pegem Akademi.

Cömert, M. (2005). İlköğretim okulu yöneticilerinin dönüşümcü liderlik rollerini gerçekleştirme düzeylerine ilişkin yönetici ve öğretmenlerin algı ve beklentileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Çelik, V. (1995). Eğitim yöneticisinin vizyon ve misyonu. Eğitim Yönetini, 1(1), 47-53.

Doğan, S. (1999). Yöneticilik ve vizyona dayalı liderlik. Doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Doğan, S. (2020). Çağdaş liderlik yaklaşımları. N. Güçlü ve S. Koşar (Ed.), Eğitim yönetiminde liderlik teori araştırma ve uygulama içinde (s. 91-132). Ankara: Pegem Akademi.

Doğan, S. (2020). Çağdaş liderlik yaklaşımları. N. Güçlü ve S. Koşar (Ed.), Eğitim yönetiminde liderlik. Ankara: Pegem Akademi.

Durukan, H. (2006). Okul yöneticisinin vizyoner liderlik rolü. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 277-286.

Ehtiyar, R. ve Tekin, Y. (2011). Başarının temel aktörleri: Vizyoner liderler. Journal of Yaşar University, 24(6), 4007-4023.

Erdoğan, U. (2018). Kolektif öğretmen yeterliği, örgütsel vatandaşlık davranışı ve öğrencilerin akademik başarıları arasındaki ilişkilerin çok düzeyli analizi. Doktora tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Eren, E. (2009). Yönetim ve organizasyon (Çağdaş ve kültürel yaklaşımlar). İstanbul: Beta.

Eren, E. (2010). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta.

Fidan, N. (2012). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem Akademi.

Gürer, A. (2019). 21. Yüzyılda liderlik yaklaşımları. İstanbul: Hiperlik Yayınları.

Hadımoğlu, D. (2022). İstanbul ili Beyoğlu ilçesi özel ortaöğretim okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışları ile öğretmenlerin işlerini anlamlı bulma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Okan Üniversitesi, İstanbul.

Helvacı, A. ve Aydoğan, İ. (2011). Etkili okul ve etkili okul müdürüne ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 41-60.

Kaçmaz, S. (2020). Okul yöneticilerinin vizyoner liderlik davranışları ile öğretmen motivasyonu arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi, Siirt Üniversitesi, Siirt.

Kaya, Y. K. (1991). Eğitim yönetimi kuram ve Türkiye’deki uygulama. Ankara.

Marşap, A. (1995). Yönetim kontrol sistemleri. Ankara: KHO Basımı.

Özalp, İ. (2012). Yönetim bilimine giriş. C. Koparal (Ed.), Yönetim ve organizasyon-I, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Özer, S. ve Can, N. (2011). Eğitim örgütlerinde lider davranış biçimleri ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki (Nevşehir İli Örneği). Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 1(1), 1-17.

Sağır, M. (2018). Okul liderliği. N. Can (Ed.), Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi içinde (s. 207-242). Ankara: Pegem Akademi.

Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, öğrenme ve öğretim. Ankara: Pegem Akademi.

Şişman, M. (2002). Öğretim liderliği. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Şişman, M. (2012). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.

Şişman, M. (2018). Öğretim liderliği. Ankara: Pegem Akademi.

Topal, C. (2020). Cahit Arf ve eğitime bakış açısı: Vizyoner lider örneği. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi, Kuram ve Uygulama, 3(2), 102-108.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Yukl, G. (2013). Leadership in organizations. ABD: Pearson Publish.

Zel, U. (2006). Kişilik ve liderlik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-21

Nasıl Atıf Yapılır

AZAK, M., DEMİRHAN, M., ÇEVİK, Y., YAZICI, Şenol, KILINÇ, M. B., & ZEHİR, N. (2023). VİZYONER LİDERLİĞİ KONU ALAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9(32), 42–56. https://doi.org/10.5281/zenodo.8268913