EĞİTİM YÖNETİCİLERİNDE EVRENSELLİK-FARKLILIK YÖNELİMİNİN İNCELENMESİ


Özet Görüntüleme: 58 / PDF İndirme: 8

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.51293/socrates27-234

Anahtar Kelimeler:

Eğitim, yönetici, eğitim yöneticisi, evrensellik, farklılık

Özet

Yapılan araştırmada, eğitim yöneticilerinin evrensellik-farklılık yönelimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında araştırmada eğitim yöneticilerinin evrensellik-farklılık yönelimlerinin cinsiyet, öğretmenlikteki mesleki deneyim, yöneticilikteki mesleki deneyim, eğitim düzeyi, görev yapılan eğitim kurumunun okulun kademesi değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemekte amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yaklaşımları arasında yer alan “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde halen aktif görevde olan eğitim yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemimni ise uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olan 352 eğitim yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Evrensellik-Farklılık Yönelimi Ölçeği”  kullanılmıştır. Araştırmanın verileri parametrik testlerden bağımsız örneklemler t testi ve anova ile analiz edilmiştir. Araştırmada eğitim yöneticilerinin evrensellik-farklılık yönelimlerinin “Farklılıklarla Rahat Hissetme” alt boyutunda cinsiyet, öğretmenlikteki mesleki deneyim ve yöneticilikteki mesleki deneyim değişkenlerinde, “Farklılıklarla Etkileşim” alt boyutunda cinsiyet değişkeni açısından anlamlı düzeyde farklılaşma olduğu belirlenmiştir. “Göreliliğe Değer Verme” alt boyutunda ise eğitim yöneticilerinin evrensellik-farklılık yönelimlerinin anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir.

Referanslar

Ağcan, M. A. (2013). İnsanlık, Sosyo-politik Topluluk ve Evrensellik/Farklılık: Andrew Linklater. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 10(37), 3-35.

Balyer, A. (2012). Çağdaş Okul Müdürlerinin Değişen Rolleri”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 75-94.

Bhadury, H.; Mighty, E. J., & Damar, H. (2000). Maximizing workforce diversity in project teams: A network flow approach. The International Journal of Management Science, 28, 143-153.

Bielefeldt, A.R. (2008). Cultural competency assessment. American Society for Engineering Education (ASEE) Conference and exposition. (Paper, 2008-2313). Environmental Division. June 23-25, Pittsburgh, PA.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E, Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (29. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Chamorro-Premuzic, T. (2007). Personality and individual differences. Oxford: Wiley-Blackwell.

Charles, S. (2009). Professional integrity, modern racism, self-esteem, and universality-diversity orientation of police officers in a large urban police agency. ETD Collection for Fordham University. Paper AAI3361463.

Constantine, M.G., Arorash, T.J., Barakett, M.D., Blackmon, S.M., Donnelly, P.C., & Edles, P. A. (2001). School counselors' universal-diverse orientation and aspects of their multicultural counseling competence. Professional School Counseling, 5, 13-18.

Cormier, S., Nurius, P. S., & Osborn, C. J. (2009). Interviewing and change strategies for helpers: Fundamental skills and cognitive-behavioral interventions, Instructor's ed. Brooks/Cole.

Çivitci, N. (2014). Miville-Guzman evrensellik-farklılık yönelimi ölçeği kısa formu’nun Türkçe’ye uyarlanması. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 96-111.

Çivitci, N. (2017). Psikolojik danışman adaylarında evrensellik-farklılık yönelimi ve değerler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(54), 702-709.

Feather, N. T., & McKee, I. R. (2008). Values and prejudice: Predictors of attitudes towards Australian Aborigines. Australian Journal of Psychology, 60(2), 80-90.

Fuertes, J. (1999). Asian Americans and African Americans initial perceptions of Hispanic counselors. Journal of Multicultural Counseling and Development, 27, 122-135.

Fuertes, J. N., Miville, M. L., Mohr, J. J., Sedlacek, W. E., & Gretchen, D. (2000). Factor structure and short form of the Miville-Guzman Universality-Diversity Scale. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 33(3), 157-169.

Gündüz, Y. ve Balyer, A. (2013). Gelecekte okul müdürlerinin gerçekleştirmeleri gereken roller. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(3), 45-54.

Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaptan, S. (1995). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Rehber Yayınevi.

Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemi (36. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Lalas, J. (2007). Teaching for social justice in multicultural urban schools: Conceptualization and classroom implication. Multicultural Education, 14(3), 17-21.

Mannıx, E., & Neale, M. A. (2005). What differences make a difference: The promise and reality of diverse teams in organizations. Psychological Science in the Public Interest, 6(2), 31-55.

MEB. (2014). Yabancılara Yönelik Eğitim-Ögretim Hizmetleri Genelgesi, 2014/21.

Meşe, G. (1999). Sosyal kimlik ve yasam stilleri. Doktora tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.

Miville, M. L., Gelso, C. J., Pannu, R., Liu, W., Touradji, P., Holloway, P., & Fuertes, J. N. (1999). Appreciating similarities and valuing differences: The Miville-Guzman Universality-Diversity Scale. Journal of Counseling Psychology, 46(3), 291-307.

Miville, M. L., Romans, J. S., Johnson, D., & Lone, R. (2004). Universal-diverse orientation: Linking social attitudes with wellness. Journal of College Student Psychotherapy, 19(2), 61-79.

Mollica, K. A. (2003). The influence of diversity context on white men’s and racial minorities’ reactions to disproportionate group harm. The Journal of Social Psychology, 14(4), 415-431.

Momin, A., Coşkun, A., & Okutan, B.B. (2010). Çoğulculuk ve çokkültürcülük: islami bir bakış açısı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 38(2010/1), 203-230.

Palmer, G. (2003). Diversity management, past, present and future. Asia Pacific Journal of Human Resources, 41(1), 13-24.

Ponizovskiy, V. (2016). Values and attıtudes towards ımmıgrants: cross-cultural dıfferences across 25 countrıes Psychology, Journal of the Higher School of Economics, 13(2), 256-272.

Salamonson, Y., Everett, B., Andrew, S., Koch, J., & Davidson, P.M. (2007). Differences in universal diverse among nursing students in Australia. Nursing Outlook, 55(6), 296-302.

Sawyerr, O. O., Strauss, J., & Yan, J. (2005). Individual value structure and diversity attitudes: The moderating effects of age, gender, race, and religiosity. Journal of Managerial Psychology, 20(6), 498-521.

Schwartz, S. H. (1996). Value priorities and behavior: Applying a theory of integrated value systems”, C. Seligman, J. M. Olson ve M. P. Zanna, (Der.), The psychology of values: The Ontario symposium, Vol. 8 içinde (1-24). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Schwartz, S. H. (2012). An overview of the Schwartz theory of basic values. Online readings in Psychology and Culture, 2(1), 1-20.

Schwartz, S. H., & Boehnke, K. (2004). Evaluating the structure of human values with confirmatory factor analysis. Journal of research in personality, 38(3), 230-255.

Smith, P. B., & Schwartz, S. H. (1997). “Values”, in Berry, J.W., Segall, M.H. and Kagitcibasi, C. (Eds), Handbook of Cross-Cultural Psychology, 2nd ed., Allyn & Bacon, Boston, MA, pp. 77-118.

Steger, M., & Erwee, R. (2001). Managing diversity in the public sector: A case study of a small city council. International Journal Of Organisational Behaviour, 4(1), 77-95.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-12

Nasıl Atıf Yapılır

ŞAN, E., ATILGAN, İsmail, YILMAZ, T., DORLAY, Özdal, ÇAMLIYURT, S., & AVLAR, H. (2023). EĞİTİM YÖNETİCİLERİNDE EVRENSELLİK-FARKLILIK YÖNELİMİNİN İNCELENMESİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9(27), 72–84. https://doi.org/10.51293/socrates27-234