ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISIYLA “ÖĞRETMEN ADAYI”

“TEACHER CANDIDATE” FROM THE PERSPECTIVE OF TEACHER CANDIDATES


Özet Görüntüleme: 7 / PDF İndirme: 3

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12699440

Özet

Öğretmenlik mesleğine hazırlanmak amacıyla belirli bir süre içinde yapılan tüm etkinliklere öğretmen eğitimi; bu eğitimin içinde yer alan kişiye de “Öğretmen adayı” adı verilir. Öğretmenlik eğitimi alan gençlerin “öğretmen adayı” ifadesine ilişkin bakışları, “öğretmen adayı” kavramına yükledikleri anlamlar; staj süreci ve mesleki algıları hakkında fikir sahibi olmamızı sağlayabilir. Bu nedenle çalışmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ‘öğretmen adayı’ ifadesine ilişkin algılarını metaforlar yoluyla incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim kullanılmıştır. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde dördüncü sınıfta okuyan ve amaçlı örnekleme yoluyla seçilen 65 sosyal bilgiler öğretmen adayı ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan örneklem grubundan, "Öğretmen adayı ..............gibidir. Çünkü....." şeklindeki bir cümleyi tamamlamaları istenmiştir. Bu şekilde katılımcıların metafor konusuyla kaynak arasında bağ kurması amaçlanmıştır. Araştırma verilerinin çözümlemesinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; sosyal bilgiler öğretmen adayları ‘öğretmen adayı’ ifadesine ilişkin 5 kategoride 36 metafor üretmiştir. Bu metaforlardan 4’ü olumsuz, 32’si olumlu anlam içermektedir. Elde edilen metaforlardan oluşturulan kategoriler; “Gelişen öğretmen adayı, şekillenen öğretmen adayı, mücadele eden öğretmen adayı, hedefe ilerleyen öğretmen adayı ve kendine güvenen öğretmen adayı” şeklinde adlandırılmıştır. 

Referanslar

Afacan, Ö. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının “fen” ve “fen ve teknoloji öğretmeni” kavramlarına yönelik metafor durumları. Nwsa Education Sciences, 6(1), 1242-1254.

Arslan, S. ve Özpınar, İ. (2008). Öğretmen nitelikleri: İlköğretim programlarının beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1), 38-63

Azar, A. (2011). Türkiye’deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: Nitelik mi, nicelik mi. Journal of Higher Education and Science, 1(1), 36-38.

Aykaç, N., Kabaran, H. , Bilgin, H. (2014). Türkiye’de ve bazı Avrupa birliği ülkelerindeki öğretmen yetiştirme uygulamalarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi (Almanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere ve Türkiye Örneği). Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(3), 279-292.

Creswell, J. W. (2014). Araştırma deseni. (Çev Ed.: S. B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York: Routledge

Eraslan, A. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının ‘Öğretmenlik uygulaması’ üzerine görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 207-221.

Forceville, C. (2002). The identification of target and source in pictorial metaphors. Journal of Pragmatics, 34, 1-14.

Geçit, Y. ve Gençer, G. (2013). Sınıf öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin coğrafya algılarının metafor yoluyla belirlenmesi (Rize Üniversitesi Örneği). Marmara Coğrafya Dergisi, (23), 1-19.

Kartal, T. ve Afacan, Ö. (2012). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (24), 76-96.

Köse, A. (2016), Okul yöneticilerinin görüşlerine göre aday öğretmen yetiştirme sürecinin değerlendirilmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 924-944.

Lakoff, G., & Johnson, M. (2005). Metaforlar hayat, anlam ve dil. (Çev.: G. Y. Demir). İstanbul: Paradigma.

Morgan G. (1998). Yönetim ve örgüt teorilerinde metafor. (Çev.:, G. Bulut). İstanbul: BZD Yayıncılık.

Öğretmenlik Meslek Kanunu. (2022). https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=7354&MevzuatTur=1&MevzuatTerti p=5

Saban, A. (2008). İlköğretim I. kademe öğretmen ve öğrencilerinin bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. İlköğretim Online, 7(2), 421-455.

Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.

Semerci, Ç. (2007). Program geliştirme kavramına ilişkin metaforlarla yeni ilköğretim programlarına farklı bir bakış. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1), 139-154.

Sünkür-Çakmak, M. (2019). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüşleri. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 207-226.

Yıldırım, A. ve Simsek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yükseköğretim Kurulu. (1998). Aday Öğretmen Kılavuzu.

Zengin, S. ve Çoban, A. (2020). Sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının uygulamalı eğitimde karşılaştıkları güçlükler. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 5(2), 146-164.

İndir

Yayınlanmış

2024-07-09

Nasıl Atıf Yapılır

ŞENGÜL BİRCAN, T. (2024). ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISIYLA “ÖĞRETMEN ADAYI”: “TEACHER CANDIDATE” FROM THE PERSPECTIVE OF TEACHER CANDIDATES. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10(43), 36–45. https://doi.org/10.5281/zenodo.12699440