SURİYELİ MÜLTECİLER KRİZİNE İLİŞKİN SİYASALVE SOSYAL TEPKİLER: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

POLITICAL AND SOCIAL REACTIONS TO THE SYRIAN REFUGEES CRISIS: THE CASE OF TURKIYE


Özet Görüntüleme: 85 / PDF İndirme: 88

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11090843

Anahtar Kelimeler:

Mülteci, Göç, Suriyeliler, Sosyal Uyum

Özet

Türkiye’nin göç politikasını ele alacak bu çalışmada, özellikle Suriyeli sığınmacılar üzerinde odaklanarak, Türkiye’nin zengin göç deneyimlerini sürdürülebilir bir politika oluşturmak için nasıl kullanabileceğini tartışacağız. Türkiye, daha önce de göç ve sığınmacı krizleriyle karşı karşıya kalmış ve bu alanda önemli bir deneyime sahiptir. Bu deneyimleri kullanarak sürdürülebilir bir göç politikası oluşturulması, benzer krizlerin çözümü açısından Türkiye’nin örnek bir ülke olma potansiyelini taşımaktadır. Bu çerçevede, yeni ve sürdürülebilir bir göç politikasının genel çerçevesini çizerken, Suriyeli mültecilere ilişkin siyasal ve sosyal tepkiler ve de refleksler dikkate alınarak Suriyeli sığınmacılar sorununu örnek alacak ve önerilerimizin pratikte uygulanabilirliğini tartışılmıştır. Çalışma sürecinde incelenen kaynaklardan Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de önemli eğitim ve uyum sorunlarıyla karşı karşıya kaldıkları belirlenmiştir. Bu sorunlar arasında dil engelleri, toplumsal uyum zorlukları ve eğitim imkânlarından yeterince faydalanamama gibi faktörler yer almaktadır.  Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de sosyal uyum bağlamında yeni bir ortama adapte olma, entegrasyon ve uyum sağlama konularında zorluklar yaşadıkları belirlenmiştir. Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların uyum sürecini etkileyen en temel faktörlerden biri, Suriye ve Türk halkları arasındaki kültürel ve dinî benzerliklerdir. Bunların yanında ekonomi ve güvenlik sorunları yaşadıkları da belirlenmiştir.

Referanslar

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu (1998). Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan terör nedeniyle göç eden ailelerin sorunları. Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yay, 115.

BİLGESAM. (2015). Irak ve Suriye’deki Gelişmelerin Türkiye’ye Etkileri, Rapor No: 65, İstanbul: BİLGESAM Yayını

Canyurt, D. (2015). Suriye gelişmeleri sonrası Suriyeli mülteciler: Türkiye de riskler. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 48, 127-146.

Çiçekli, B. (2013). Açıklamalı göç ve iltica hukuku terimleri sözlüğü. Uluslararası Göç Örgütü.

Diker, N. P. ve Karan, O. (2021). Suriyeli Mültecilerin Karşılaştıkları Sosyal Dışlanma ve Geliştirdikleri Direniş Taktikleri: Ankara Örneği. Journal of Ankara Studies, 9(2), 281-321.

Duruel, M. (2017). Suriyeli sığınmacıların Türk emek piyasasına etkileri fırsatlar ve tehditler. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(2), 207-222.

Erdoğan, M. M. (2015). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal kabul ve uyum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Erdoğan, M., Şener, B., Sipahioğlu, E., Kavukçuer, Y. ve Başçeri, Y. (2017). “Kopuş”tan “Uyum”a Kent Mültecileri Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Süreç Yönetimi: İstanbul Örneği. İstanbul: Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları.

Ertan, K. A. ve Ertan, B. (2017). Türkiye’nin göç politikası. Contemporary Research in Economics and Social Sciences, 1(2), 7-39.

Göç İdaresi Başkanlığı (t.y.). Göç Tarihi. https://www.goc.gov.tr/goc-tarihi#. 15.10.2023.

Göçer, V., Özer, S. ve Ürünibrahimoğlu, M. (2020). Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli mülteci öğrencilere yönelik tutumlarının hizmet içi eğitim bağlamında incelenmesi: Bir karma yöntem araştırması. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(14), 24-41.

Huysmans, J. (2006). Thepolitics of insecurity: Fear, migrationandasylum in the EU. Routledge.

Karasu, M. A. (2018). Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların kentlerde neden oldukları güvenlik riskleri. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 36(2), 51-74.

Karpat, K. H. ve Sönmez, A. (2003). Türkiye’de toplumsal dönüşüm: kırsal göç, gecekondu ve kentleşme. Ankara: İmge Kitabevi.

Kaygalak, S. (2009). Kentin mültecileri: neoliberalizm koşullarında zorunlu göç ve kentleşme (Vol. 80). Dipnot.

Kirişçi, K. (2014). Misafirliğin ötesine geçerken Türkiye’nin “Suriyeli mülteciler” sınavı. (çev: S. Karaca).USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu ve Brookings Institute)

Koçak, Y. ve Terzi, E. (2012). Türkiye’de Göç Olgusu, Göç Edenlerin Kentlere Olan Etkileri ve Çözüm Önerileri. Kafkas Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(3), 163-184.

Nakhoul, T. E. (2014). Uluslararası işgücü göçü ve Türkiye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi.

Orhan, O. (2014). Suriye’ye komşu ülkelerde Suriyeli mültecilerin durumu: Bulgular, sonuçlar ve öneriler. Ankara: Orsam.

Özer, İ. (2004). Kentleşme, kentlileşme ve kentsel değişme. Ekin Kitabevi.

Özkan, A. F. (2009). Ekonomik Kamu Düzeni ve Ekonomik Kolluk Faaliyeti. Ankara Barosu Dergisi, (4), 75-94.

Özkan, R. (2019). Göç olgusu ve toplumsal yapıya etkisi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33(47), 127-145.

Öztürk, S. & Çoltu, S. (2018). Suriyeli mültecilerin Türkiye ekonomisine etkileri. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 188-198.

Sezik, M., & Ağır, O. (2015). Suriye’den Türkiye’ye yaşanan göç dalgasından kaynaklanan güvenlik sorunları. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 95-124.

Shaherhawasli, K. ve Güvençer, E. N. (2021). Suriyeli Mülteciler ve Türk Toplumu Arasındaki Uyum: Fırsatlar ve Tehditler.https://www.insamer.com/tr/uploads/pdf/rapor-suriyeli-multeciler-ve-turk-toplumu-arasindaki-uyum-firsatlar-ve-tehditler.pdf. 25.11.2023.

Sönmez, Z. (2014). Komşuda kriz: Suriyeli mülteciler. İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi. https://www.insamer.com/tr/komsuda-kriz-suriyeli-multeciler_159.html, 15.12.2023.

Tunca, H. Ö. ve Karadağ A. (2018). Suriye’den Türkiye’ye göç: Tehditler ve fırsatlar. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 28(2), 47-68.

Türk Dil Kurumu (TDK). Göç. https://sozluk.gov.tr/

UNHCR. (2023). Türkiye’deki mülteciler ve sığınmacılar. https://www.unhcr.org/tr/turkiyedeki-multeciler-ve-siginmacilar. 22.11.2023.

Ürünibrahimoğlu, M., Göçer, V. ve Özer, S. (2021). Examining school experiences of Syrian students attending secondary school according to student and teacher views. International Journal of Scholars in Education, 4(2), 146-168.

Yalçın, C. (2004). Göç sosyolojisi. Anı Yayıncılık.

Yıldız, S. E. (2019). Suriyeli çocukların eğitimi konusunda nitel bir araştırma: Sorunlar ve çözüm önerileri. Middle East Journal of Refugee Studies, 4(2), 5-32.

Yılmaz, H. (2013). Türkiye’de suriyeli mülteciler-istanbul örneği-tespitler, ihtiyaçlar ve öneriler. İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği-MAZLUMDER. https://dspace.ceid.org.tr/xmlui/bitstream/handle/1/1533/20%20suriyeli_multeciler_raporu_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 23.11.2023

Yonca, A. V. (2014). Türkiye’deki Suriyeli mülteciler. Ed. Servet Karaca ve Uğur Doğan, Suriyeli Göçmenlerin Sorunları Çalıştayı Sonuç Raporu, Mersin Üniversitesi Bölgesel İzleme Uygulama Araştırma Merkezi.

İndir

Yayınlanmış

2024-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

YAZICI, B. (2024). SURİYELİ MÜLTECİLER KRİZİNE İLİŞKİN SİYASALVE SOSYAL TEPKİLER: TÜRKİYE ÖRNEĞİ: POLITICAL AND SOCIAL REACTIONS TO THE SYRIAN REFUGEES CRISIS: THE CASE OF TURKIYE. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10(40), 78–85. https://doi.org/10.5281/zenodo.11090843