IN THE FOOTSTEPS OF SOCIETAL TRANSFORMATION

TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜN İZLERİNDE


Özet Görüntüleme: 52 / PDF İndirme: 25

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11092910

Anahtar Kelimeler:

migration, urbanization, architecture, women, women's role, women's experience

Özet

Migration is the act of relocating people from the places where they were born, raised or lived to spend part or all of their lives for various reasons. Urbanization is the process of employment and production moving away from agricultural and rural activities and towards industry and service sectors, starting about 5,000 years ago in Mesopotamia.

While migration movements around the world shape the urbanization process and architecture, an important component of these processes has been the experiences and participation of women. Migration causes people to move to different places and often accelerates the process of urbanization. In this process, women attract attention with their social roles, needs and impact on architecture. The relationship between migration, urbanization, women and architecture represents an important transformation.

This research focuses on the roles of women in migration processes, the difficulties and opportunities they experience with urbanization, their reflections on architecture and their role in social transformation. How the change experienced by women with migration and urbanization can be addressed in the context of architecture and urban planning, women's experiences in these processes and their effects on social transformation constitute the main themes of the article. In this context, the roles of architecture and women in the process of social transformation are examined and discussed in the field of social equality and urban planning.

Referanslar

Akkayan, T., (1979). Göç ve Değişme, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul.

Alpan, A., ( 2006). Türkiye’de İç Göç Olgusu: “Nedenler ve Sonuçlar”, Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, s.11(5), ss:26- 33.

Alpar, İ., and Yener, S., (1991). Gecekondu Araştırması, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara.

Altuner, T., (2009). Kentleşme Bağlamında Göçün Yol Açtığı Toplumsal Sorunlar, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, 2009.

Buz, S., (2004). Göç ve Kentleşme Sürecinde Kadınların "Görünürlüğü", Aile ve Toplum Eğitim ve Kültür Araştırma Dergisi.

Buz, S., (2004). Zorunlu Çıkış Zorlu Kabul, 1. Baskı, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Yayınları, Ankara.

Dönmezer, S., (1990). Sosyoloji, Beta Yayınları, İstanbul.

Duman, T., (2015). Göç ve Kadın: Göç Çalışmalarında Toplumsal Cinsiyetin Önemini ve Kadını Anlamak, Sosyoloji Divanı, s.3(6), ss:67-82, 2015.

Erman, T., (1998). “Kadınların Bakış Açısından Köyden Kente Göç ve Kentteki Yaşam” 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler Bilanço 98, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ve Tarih Vakfı Ortak Yayın, İstanbul.

İlkkaracan, P., İlkkaracan, G., (1998). 1990’lar Türkiye’sinde Kadın ve Göç. 75 Yılda Köyden Şehirlere, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.

Kaygalak, S., (2009). Kentin Mültecileri Neoliberalizm Koşullarında Zorunlu Göç ve Kentleşme, Dipnot Yayınları, Ankara.

Kawar, M., Gender and migration (2003). Why women are more vulnerable?, http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/genre/shared/Genre_docs/2865_Actes2004/10-m.kawar.pdf

Keleş, R., İ., (1996). Türkiye’de Kent Planlanmasının Sosyo-Kültürel Boyutları, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Koçak, Y., and Terzi, E., (2012). Türkiye’de Göç Olgusu, Göç Edenlerin Kentlere Olan Etkileri ve Çözüm Önerileri, Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, s.3, ss:163-167.

Kongar, E., (1998). Türkiye Üzerine Araştırmalar, Remzi Kitabevi, Ankara.

Meral, B., (2007). Köyden Kente Göç ve Sonuçları.

Nadaoğlu, H., (1996). Mahalli İdarelerin Yeniden Yapılandırılması, TOBB, İstanbul.

Omelaniuk, I., (2003). Gender, poverty reduction and migration, http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/Gender.pdf

Payan, F., Akal, S., K., Elmacı, A.,(1999). Kentleşmenin Ekolojik Sisteme ve Çevreye Etkileri ile Çözüm Önerileri, Kent Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu’, İBB İstaç Yayını, s.6/1, İstanbul.

Tüfekçi, S., (2002). Kırsal Kesimlerden Büyük Şehirlere Göç ve Göçün Aile Yapısında Meydana Getirdiği Değişiklikler; İstanbul Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Isparta.

İndir

Yayınlanmış

2024-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

KASAP, S., GÖKER, P., & SERİ YEŞİL, G. (2024). IN THE FOOTSTEPS OF SOCIETAL TRANSFORMATION: TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜN İZLERİNDE. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10(40), 93–101. https://doi.org/10.5281/zenodo.11092910