BİR KAMU KURUMUNDA KULLANILAN HIMSS EMRAM MODELİ KULLANIMINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HİZMET SUNUMUNA ETKİLERİ KONUSUNDA BİLGİ TUTUM VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE INFORMATION ATTITUDES AND EXPECTATIONS OF HEALTH CARE PROFESSIONALS REGARDING ITS EFFECTS ON SERVICE PROVISION USING THE HIMSS EMRAM MODEL USED IN A PUBLIC INSTITUTION


Özet Görüntüleme: 62 / PDF İndirme: 23

Yazarlar

  • Duygu KAPLAN Nişantaşı Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11032342

Özet

Özet

Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS), hastaneler için bir Hastane Bilgi Sistemi olgunluk değerlendirme modeli önermiştir. Bu model Elektronik Tıbbi Kayıt Kabul Modeli (EMRAM) olarak kabul edilmiştir. Bu değerli model, hastanelerde e-Sağlık hizmetlerinin olgunluk düzeyini ölçmeyi amaçlamakta ve hastane bilgi yönetim sistemlerini sıfırdan yedi aşamaya kadar sınıflandırmaktadır. Sistemin kullanıcıları olarak hastane personellerinin, model ile ilgili tutumları ise merak konusudur. Bu bağlamda, bu araştırmanın amacı, bir kamu kurumunda kullanılan Hımss Emram modeli kullanımında sağlık çalışanlarının performanslarına etkileri konusunda bilgi, beceri ve beklentilerinin incelenmesidir. Araştırma amacına uygun olarak Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde 46’sı uzman hekim, 72’si asistan hekim, 173’ü hemşire ve 9’u eczacı olmak üzere toplam 300 sağlık çalışanı ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacına uygun olarak oluşturulan anket, literatürdeki çalışmalardan uyarlanarak oluşturulmuştur. Anketlerden toplanan veriler SPSS programı ile nicel teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizi sırasında, frekans analizleri, güvenilirlik analizi, betimsel analiz ve çapraz tablolar kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, Hımss Emram modeli kullanımında sağlık çalışanlarının iş performanslarına etkileri konusunda bilgi, beceri ve beklentilerine ait tutumlarında farklılıkların olduğu yönündedir. Bu farklılık uzman hekim, asistan hekim, hemşire ve eczacı olarak çalışan personeller arasında da bulunmaktadır. Bununla birlikte dijital hastane hakkında katılımcıların, hasta tanı, teşhis ve tedavide, gereksiz masrafların azaltılmasında, hasta ile iletişimde olumlu sonuçlar doğurduğu yönünde görüş bildirdikleri dile getirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Dijital hastane, hekim, emram, hımss 

Referanslar

Ak, B. (2010). Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları, Akademik Bilişim 10, 10-12 Şubat 2010, Muğla Üniversitesi, Muğla.

Aydın, M., Pınarcıoğlu, N. Ş. ve Uğurlu, Ö. (2017). A New Trend In Health: Dıgıtal Hospital. Publıc Finans, Publıc Administratıon & Envıronmental Studies. Ijobec Publıcatıon.

Bates, D. W., & Gawande, A. A. (2003). Improving safety with information technology. New England journal of medicine, 348(25), 2526-2534.

Berner, E. S., Detmer, D. E., & Simborg, D. (2005). Will the wave finally break? A brief view of the adoption of electronic medical records in the United States. Journal of the American Medical Informatics Association, 12(1), 3-7.

Burt, C. W., & Sisk, J. E. (2005). Which physicians and practices are using electronic medical records?. Health affairs, 24(5), 1334-1343.

Chaudhry, B., Wang, J., Wu, S., Maglione, M., Mojica, W., Roth, E., ... & Shekelle, Chen, H., Hao, Y., Zhang, K., Wang, X., Dong, S., & Wang, C. (2011). Practice and Consideration on the construction of digital hospital. Chinese Journal of Hospital Administration, 775-777.

Cruickshank, J., Packman, C., & Paxman, J. (2012). Personal health records: Putting patients in control?. London: 2012health. org. (Erişim Tarihi: 19.04.2024).

Currie, W., & Finnegan, D. (2009). Integrating Healthcare with Information and Communications Technology (1st ed.). CRC Press. https://doi.org/10.4324/b21767

Çakırlar, A., & Mendi, B. (2016). Hemşirelerin elektronik sağlık kaydı ve bilişim uygulamaları kapsamındaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi, 2(1), 32-39.

Demir, A. A., & Torun, N. (2022). Dijital hastane ortamında çalışan sağlık profesyonellerinin deneyimleri; avantajlar, kolaylıklar ve güçlükler. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2 (36), 223-236.

Demir, R. (2017). Medipol Üniversitesi öğrencilerinin sağlık bilgi sistemleri ve e-nabız sistemine ilişkin farkındalık ve kullanım düzeylerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul.

Dillon, T. W., Blankenship, R. A. Y., & Crews Jr, T. (2005). Nursing attitudes and images of electronic patient record systems. CIN: Computers, Informatics, Nursing, 23(3), 139-145.

Dizman, H. (2019). Hastane yönetim bilgi sistemlerini kullanan sağlık kurumlarında hasta memnuniyetini ve hasta sadakatini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 2(70), 68-87.

Doğan, S. (2021). Dünyada ve Türkiye’de belgelendirilmiş dijital hastaneler üzerine bir araştırma. International Journal of Socıal Humanıtıes Scıences Research, 8(71), 1588-1597.

Friedman, C. P., Elstein, A. S., Wolf, F. M., Murphy, G. C., Franz, T. M., Heckerling, P. S., ... & Abraham, V. (2019). Enhancement of clinicians' diagnostic reasoning by computer-based consultation: a multisite study of 2 systems. Jama, 282(19), 1851-1856.

Geibert, R. C. (2006). Using diffusion of innovation concepts to enhance implementation of an electronic health record to support evidence-based practice. Nursing Administration Quarterly, 30(3), 203-210.

Hersh, W.,& Wright, A. (2008). What workforce is needed to implement the health information technology agenda? Analysis from the HIMSS Analytics™ database. In AMIA Annual Symposium Proceedings (Vol. 2008, p. 303). American Medical Informatics Association.

Himssanalytics. (2023). http://www.himssanalytics.org/research/emram-stage-criteria (Erişim Tarihi, 2023)

Işık, O., & Akbolat, M. (2010). Bilgi teknolojileri ve hastane bilgi sistemleri kullanımı: Sağlık çalışanları üzerine bir araştırma. Bilgi Dünyası, 11(2), 365-389.

Kaya, H. (2020). Dijitalleşme sürecindeki bir hastane çalışanlarının e-sağlık sistemlerinin hizmet sunumuna etkileri konusunda bilgi, tutum ve beklentilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul.

Kılıç, T. (2016). E-Sağlık ve Teletıp Hollanda ve Dünyadan İyi Uygulama Örnekleriyle. İstanbul, Az Yayıncılık.

Lapointe, L. (1999). L'implantation d'un système d'information clinique. In Admınıstratıve Scıences Assocıatıon Of Canada-Annual Conference- (Vol. 20, pp. 34-44). Admınıstratıve Scıences Assocıatıon Of Canada.

Li, J. S.,& Zhang, X. G. (2010). Construction Goals and Development Trend of Digital Hospital. Yiliao Weisheng Zhuangbei, 31(2), 5-7.

Lorenzi, N. M., Riley, R. T., Blyth, A. J., Southon, G., & Dixon, B. J. (1997). Antecedents of the people and organizational aspects of medical informatics: review of the literature. Journal of the American Medical Informatics Association, 4(2), 79- 93.

Maiga, G., Makori, A. C., & Miph, M. (2013). User issues on the adoption ofhealth informatics systems in level 5Hospitals in Nyanza, Kenya.

McKnight, L., Stetson, P. D., Bakken, S., Curran, C., & Cimino, J. J. (2001). Perceived information needs and communication difficulties of inpatient physicians and nurses. In Proceedings of the AMIA Symposium (p. 453). American Medical Informatics Association.

Menachemi, N. (2006). Barriers to ambulatory EHR: who are'imminent adopters' and how do they differ from other physicians? Journal of Innovation in Health Informatics, 14(2), 101-108.

Özkul Özel, H., Ürkmez, D. Ö., Demiray, S., & Cebeci, Z. (2014). Hemşirelik bilişimi ve hastane bilgi yönetimi sistemi. Okmeydanı Tıp Dergisi, 30(3), 158-160.

Peker, S. V., Van Gıersbergen, M. Y., & Biçersoy, G. (2018). Sağlık bilişimi ve Türkiye’de hastanelerin dijitalleşmesi. Sağlık Akademisi Kastamonu, 3(3), 228-267.

Pettit, L. (2013). Understanding EMRAM and how it can be used by policy-makers, hospital CIOs and their IT teams. World hospitals and health services: the official. Journal of the International Hospital Federation, 49(3), 7-9.

Powell, J., & Buchan, I. (2005). Electronic health records should support clinical research. Journal of medical Internet research, 7(1), e388.

Protti, D. (2007). Comparison of information technology in general practice in 10 countries. Healthcare Quarterly (Toronto, Ont.), 10(2), 107-116.

Robeznieks, A. (2019). Which medical specialties use telemedicine the most. American Medical Association.

Sharifi, M., Ayat, M., Jahanbakhsh, M., Tavakoli, N., Mokhtari, H. and Wan Ismail, Simon, S. R., Kaushal, R., Cleary, P. D., Jenter, C. A., Volk, L. A., Poon, E. G., ... & Bates, D. W. (2007). Correlates of electronic health record adoption in office practices: a statewide survey. Journal of the American Medical Informatics Association, 14(1), 110-117.

Staroselsky, M., Volk, L. A., Tsurikova, R., Pizziferri, L., Lippincott, M., Wald, J., & Bates, D. W. (2006). Improving electronic health record (EHR) accuracy and increasing compliance with health maintenance clinical guidelines through patient access and input. International journal of medical informatics, 75(10-11), 693-700.

Sucu, G., Dicle, A. & Saka, O. (2012). Hemşirelikte klinik karar verme, etkileyen etmenler ve karar verme modelleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 9(1), 52-60.

Sunyaev, A., Göttlinger, S., Mauro, C., Krcmar, H., & Leimeister, J. M. (2009). Analysis of the applications of the electronic health card in Germany. In Wirtschaftsinformatik Proceedings 2009 (s. 152). [Electronic version]. https://aisel.aisnet.org/wi2009/152

Ueckert, F., Goerz, M., Ataian, M., Tessmann, S., & Prokosch, H. U. (2003). Empowerment of patients and communication with health care professionals through an electronic health record. International journal of medical informatics, 70(2-3), 99-108.

Weiss, G. (2002). Welcome to the (almost) digital hospital. IEEE Spectrum, 39(3), 44-49.

Wilson, E. V., & Lankton, N. K. (2004). Modeling patients' acceptance of provider- delivered e-health. Journal of the American Medical Informatics Association, 11(4), 241-248.

İndir

Yayınlanmış

2024-04-22

Nasıl Atıf Yapılır

KAPLAN, D. (2024). BİR KAMU KURUMUNDA KULLANILAN HIMSS EMRAM MODELİ KULLANIMINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HİZMET SUNUMUNA ETKİLERİ KONUSUNDA BİLGİ TUTUM VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ: INVESTIGATION OF THE INFORMATION ATTITUDES AND EXPECTATIONS OF HEALTH CARE PROFESSIONALS REGARDING ITS EFFECTS ON SERVICE PROVISION USING THE HIMSS EMRAM MODEL USED IN A PUBLIC INSTITUTION. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10(40), 44–56. https://doi.org/10.5281/zenodo.11032342