İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN DENETİM ROLLERİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARI


Özet Görüntüleme: 59 / PDF İndirme: 44

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10501290

Anahtar Kelimeler:

Okul müdürü, denetim, ders denetimi

Özet

Eğitim sistemlerinin etkililiğini ve verimliliğini değerlendirmede bir yönetim süreci olarak denetim büyük önem arz etmektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’de öğretmen, okul, öğrenci gibi paydaşların denetlenmesinin sistemdeki olumlu ve olumsuz birçok yanı ortaya çıkaracağı söylenebilir. Bu bağlamda eğitimde denetim, öğrencilerin akademik başarılarına daha verimli bir şekilde katkıda bulunmak için okulların olanaklarını ve yeterliklerini artırmaya, öğretmenlerin niteliklerini yükseltmelerine yardımcı olma işlevi görmektedir. Bu bağlamda okul müdürlerinin uyguladıkları ders denetimlerine karşı öğretmenlerin duydukları kaygı düzeyinin incelenmesinin de önem arz ettiği ifade edilebilir. Bu noktadan hareketle bu araştırmanın amacı, okul müdürlerinin ders denetim yeterliklerinin ve öğretmenlerin ders denetim kaygı düzeylerinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu araştırmada, okul müdürlerinin ders denetim yeterlikleri ile öğretmenlerin ders denetim kaygı düzeylerinin öğretmen görüşlerine göre ortaya konması amaçlandığından nitel araştırma yönteminden görüşme tekniğinde yararlanarak yapılmış bir araştırmadır. Araştırmaya 11 öğretmen katılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin genel olarak denetim sisteminden memnun olmadıkları, okul müdürlerinin denetimlerinde heyecanlandıkları, müdürlerin denetim öncesi gerekli bilgiyi vermediği, denetimlerin tarafsız ve objektif olması gerektiği görüşü ortaya çıkmıştır.

Referanslar

Ağaoğlu, E., Altınkurt, Y., Yılmaz, K. ve Karaköse, T. (2012). Okul yöneticilerinin yeterliliklerine ilişin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri (Kütahya İli). Education and Science, 164(37), 159-175.

Akbaba, A. (2013). Okul müdürlerinin eğitim müfettişlerinin denetim olgusu ve süreçleriyle ilgili algısı. İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(12), 1-13.

Aksu, M.B. ve Mulla E. (2009). İlköğretim denetmenlerinin insan ilişkileri yeterlilikleri: Antalya ili örneği. 1. Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu, Ed. Ankara, İşkur Matbaacılık.

Aldemir, G. Ş. (2012). İlköğretim okulu öğretmenlerinin teftişe yönelik stres kaynakları ve stres belirtileri (Kırıkkale örneği). Yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.

Altun, M., Şanlı, Ö. ve Tan, Ç. (2015). Maarif müfettişlerinin, okul müdürlerinin denetmenlik görevleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(3), 79-96.

Altun, S. A. ve Memişoğlu, S. P. (2008). Performans değerlendirmesine ilişkin öğretmen, yönetici ve müfettiş görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 53, 7-24.

Argon, T. (2010). Okul müdürlerinin öğretmenleri değerlendirmelerine yönelik nitel bir çalışma. 2. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi Bildiriler Kitabı, Kütahya.

Arslanargun, E. ve Göksoy, S. (2013). Öğretmen denetimini kim yapmalıdır. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 98-121.

Ayaydın A. (2010). Günümüz görsel sanatlar eğitiminde denetim sorunları ve çözüm önerileri. 2. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi Bildiriler Kitabı, Kütahya.

Aydın, İ. (2016). Öğretimde denetim. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.

Aydın, M. (2007). Çağdaş eğitim denetimi. Ankara: Hatiboğlu Basım ve Yayım.

Ayvaz, A. (1997). Sinop ili ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin insan ilişkileri konusundaki görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Balyer, A. (2012). Çağdaş okul müdürlerinin değişen rolleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 2(13), 75-93.

Başar, H. (2000). Eğitim deneticisi. Ankara: Pegem A Yayınevi.

Bige, E.F. (2014). İlkokul müdürlerinin ders denetimleri ile ilgili öğretmenler görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Bostancı, A., Şanlı Bulut, M. ve Özbey, H. (2011). Öğretmen denetiminde sanatsal denetim yaklaşımının uygulamasına yönelik öğretmen ve denetmen görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(11), 238-254.

Burgaz, B. (1995). İlköğretim kurumlarının denetiminde yeterince yerine getirilmediği görülen bazı denetim rolleri ve nedenleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 127-134

Bursalıoğlu, Z. (2010). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Akademi.

Can, N. (2004). İlköğretim öğretmenlerinin denetimi ve sorunları. Milli Eğitim Dergisi, 161.

Cengiz, C. (1992). Millî eğitim bakanlığı bakanlık müfettişlerinin yetiştirilmesi ve teftişin geliştirilmesi. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Dağlı, A. (2000). İlköğretim öğretmenlerinin algılarına göre ilköğretim denetmenlerinin ders denetimine ilişkin davranışları. Eğitim ve Bilim, 25(8), 43-48.

Dağlı, A. ve Akyıldız, S. (2009) İlköğretim öğretmenlerinin görüşlerine göre ilköğretim denetmenlerinin etik davranışları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 27-38.

Demir, M. (2009). İlköğretim müfettişlerinin ders teftişlerinin öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yedi Tepe Üniversitesi, İstanbul.

Demirtaş, H. ve Akarsu, M. (2016). Öğretmen Teftişini müfettiş yerine okul müdürünün yapmasına ilişkin öğretmen görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(17), 69-93

Demirtaş, Z. (2005). İlköğretim okulu yöneticilerinin performans değerlendirme ölçütleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 44, 489-506.

Duykuluoğlu, A. (2016). Lise ders denetim görevlerine ilişkin öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Ergen, H. ve Eşiyok, İ. (2017). Okul müdürlerinin ders denetimi yapmasına ilişkin öğretmen görüşleri. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(1), 1-19.

Gelmez, Ş. (2011). İlköğretim okullarında okul müdürlerinin yaptığı denetimin öğretmenlerin mesleki gelişim ve yeterliliklerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

Genç, N. (2004). Yönetim ve organizasyon. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Göktaş, A. (2008). İlköğretim okulu müdürlerinin ve ilköğretim müfettişlerinin ders denetimine ilişkin yeterliklerinin sınıf öğretmenlerince değerlendirilmesi (Kırıkkale il örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, ırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.

Görgülü, S. S. (2008). İlköğretim okullarında yönetim ve denetim uygulama rehberi. Ankara: Öğreti Yayınları.

Gündüz, Y. (2016). Öğretmenlerin denetimlere ilişkin görüşleri: Müfettişler mi? Okul müdürleri mi? Özcan Demirel ve Serkan Dinçer (Ed.) Eğitim bilimlerinde yenilik ve nitelik arayışı içinde (ss. 809- 822). Ankara: Pegem Akademi.

Gündüz, Y. VE Coşkun, K. (2011). Teftiş uygulamalarının öğretmenlerde yarattığı stres düzeyinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 367-388.

İlğan, A. (2008). İlköğretim müfettişleri ve öğretmenlerinin farklılaştırılmış denetim modelini benimseme ve uygulanabilir bulma düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 389-422.

Karaköse, T., Aslan, A. ve Kılıç, L. (2009). İlköğretim müfettişlerinin kurum ve öğretmen denetiminde karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların çözümüne ilişkin öneriler. I. Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu, Bildiriler, 123-126.

Karasu, Y. ve Cömert, M. (2019). İlköğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin ders denetimine ilişkin kaygı düzeyleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31, 93-120.

Kaya, S. ve Ülker, Y. (2011). İlköğretim okulu müdürlerinin sınıf içi etkinliklerin denetiminde yapmakta olduğu işler konusunda öğretmen görüşleri. III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 22-24 Haziran 2011, Mersin Üniversitesi, Mersin.

Kayıkçı, K. ve Şarlak, Ş. (2009) İlköğretimde denetimin etkili işleyişini zorlaştıran ve zayıflatan örgütsel engeller. 1. Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu, Ed. Ankara, İşkur Matbaacılık, 23-23.

Kayıkçı, K. ve Uygur, Ö. (2012). İlköğretim okullarının denetiminde mesleki etik (bir durum çalışması). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(18), 65-94.

Kazancı, M. (1974). Personel değerlendirmesi. Amme İdaresi Dergisi, 7(1), 11-26.

Köybaşı, F., Uğurlu, C.T., Bakır, A.A. ve Karakuş, B. (2016). İlkokullarda ders denetimine ilişkin öğretmen görüşleri. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(4), 327-344.

Kurt, S. (2009). İlköğretim kurumlarındaki yöneticilerin denetleme faaliyetlerine ilişkin yönetici görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne.

Kurtoğlu, S. (2017). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin denetim kaygı düzeyleri. Yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniveristesi, Samsun.

Kuş, E. (2003). Nicel nitel araştırma teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

MEB. (2001). Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi. Ankara

MEB. Teftiş Kurulu. (2005). İlköğretimde denetim ve performans değerlendirme esasları. Ankara.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği (2011). Resmi Gazete (24.06.2011). Sayı: 27974.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine ilişkin Yönerge (2003). Tebliğler Dergisi (01.08.2003). Sayı: 2551

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi (2001). Tebliğler Dergisi (Şubat 2001). Sayı: 2521

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği (1999). Resmi Gazete (13.08.1999). Sayı: 23785

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (2014). Resmi Gazete (26.07.2014). Sayı: 29072

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği (2014). Resmi Gazete (24.05.2014). Sayı: 29009

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği (2017). Resmi Gazete (20.08.2017). Sayı: 30160.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2016). Resmi Gazete (09.12.2016). Sayı: 29913.

Öncel, Y. (2006). İlköğretim okulu müdürlerinin denetimdeki rol ve yeterlilikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.

Öz, M. F. (2003). Türkiye Cumhuriyeti milli eğitim sisteminde teftiş. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi Yayınları.

Özbaş, M. (2002). İlköğretim okulu müdürlerinin sınıf içi etkinliklerin denetiminde yapmaları gereken ve yapmakta oldukları işler konusunda müdür ve öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Özmen, F. ve Batmaz, C. (2006). İlköğretim okul müdürlerinin öğretmen denetimindeki etkililikleri- hizmet yılı ve görev türü değişkenine göre öğretmen görüşleri. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 2, 102-120.

Özmen, F. ve Özdemir T.Y. (2009). İlköğretim müfettişlerinin kurum ve öğretmen denetiminde karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların çözümüne ilişkin öneriler. 1. Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu, Ed. Ankara, İşkur Matbaacılık.

Seçen, A. (2010). İlköğretim okullarındaki denetim uygulamalarının değerlendirilmesi. Ankara: MEB.

Seçkin, N. (1998). Denetime yeni bir yaklaşım: sanatsal denetim. Türkiye’de eğitim yönetimi. (Editörler: H. Taymaz ve M. Hesapçıoğlu). İstanbul: Kültür Koleji Eğitim Vakfı Yayınları.

Su, K. (1974). Türk eğitim sisteminde teftişin yeri ve önemi. İstanbul: MEB Basımevi.

Şişman, M. (2002). Eğitimde mükemmellik arayışı etkili okullar. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Taymaz, H. (2009). İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürleri için okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.

Taymaz, H. (2010). Eğitim sisteminde teftiş kavramlar ilkeler, yöntemler. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Tonbul, Y. ve Baysülen, E. (2017). Ders denetimi ile ilgili yönetmelik değişikliğinin maarif müfettişlerinin, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri açısından değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 16(1), 299-311.

Ünal, A. ve Şentürk, R. (2011). İlköğretim okul müdürlerinin ders denetimi uygulamaları. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur.

Yakut, G. (2006). İlköğretim okulu müdürlerinin mevzuattaki görev tanımlarına ilişkin davranışları gösterme düzeyleri (İzmir İli Örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Yavuz M. ve Yıldırım A. (2009). İlköğretim müfettişlerinin seçimi ve yetiştirilmelerine ilişkin öğretmen görüşleri. 1. Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu, Ankara: 22-23 Haziran.

Yeşil, D. ve Kış, A. (2015). Okul Müdürlerinin ders denetimine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(2), 27-45.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, G. (2007). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ders denetimine ilişkin görüşleri (Denizli İli Örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Muğla Üniversitesi, Muğla.

Yılmaz, K. (2009). Okul müdürlerinin denetim görevi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 19-35.

Zepeda, S. J. (2016). Öğretim denetimi uygulama araçları ve kavramlar. (çev. A. Balcı ve Ç. Apaydın). Ankara: Pegem Akademi.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-22

Nasıl Atıf Yapılır

ÇELİK, Çiğdem, KUŞ, H. M., SAKA, U., TULA, Z., HAN, C., & KESKİNER, B. N. (2024). İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN DENETİM ROLLERİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARI. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10(37), 108–126. https://doi.org/10.5281/zenodo.10501290