SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ VE ÖZ YETERLİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


Özet Görüntüleme: 94 / PDF İndirme: 66

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10497984

Anahtar Kelimeler:

Sınıf öğretmeni, sınıf yönetimi, öz yeterlik

Özet

Araştırma kapsamında sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi ve öz yeterlilikleri düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada yöntem olarak betimsel tarama modeli tercih edilmiştir. Araştırmaya 2022-2023 eğitim-öğretim yılında kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile 170 sınıf öğretmeni katılım göstermiştir. Araştırmada “Genel Öz Yeterlik Ölçeği” ve “Sınıf Yönetimi Ölçeği” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ölçekler beşli likert tipinde olup genel öz yeterlilik ölçeği 17 madde, sınıf yönetimi ölçeği ise 47 maddeden oluşmaktadır. Araştırmada öğretmenlerin sınıf yönetimi ve öz yeterlilikleri düzeyi arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı belirlenmiştir. Bunun yanında araştırmada öğretmenlerin öğrenim durumu, sınıf yönetimi beceri düzeyleri açısından anlamlı bir belirleyici özellik taşımakta olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin yaş durumuna göre öz yeterlilik düzeyi puanları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin kıdem durumuna göre sınıf yönetimi ve öz yeterlilik düzeyi puanları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu belirlenmiştir.

Referanslar

Akar, C. (2008). Öz yeterlik inancı ve ilkokuma yazmaya etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 185-198.

Akgün, E., Yarar, M. ve Dinçer, Ç. (2011). Okul öncesi öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerde kullandıkları sınıf yönetimi stratejilerinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1-9

Atasoy, Ş. ve Akdeniz, A.R. (2006). Yapılandırmacı öğrenme kuramına uygun geliştirilen çalışma yapraklarının uygulama sürecinin değerlendirilmesi. Milli eğitim dergisi, 35(170), 157-175.

Bandura, A. (1977). Self-Efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.

Bandura, A. (1994). Self-efficacy. Encyclopedia of human behavior. Newyork: Academic Press

Bandura, A. (2001). Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. Annual Review of Psychology, 52(1), 1-26.

Bandura, A. (2006). Guide for Constructing Self-Efficacy Scales.In: Pajares, F. And Urdan, T.S., Eds., Self-Efficacy Beliefs of Adolescents, Age Information Publishing, Greenwich.

Büyükikiz, K.K. (2011). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma becerileri ile öz yeterlilik algıları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Büyüköztürk, Ş. (2020). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Çetin, F. (2009). Eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının sınıf yönetimi ile ilgili davranışlarının incelenmesi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Dönmez, S. (2011). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersi öz-yeterlilik inançlarının denetim odağına göre farklılığının incelenmesi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.

Eker, C. (2014). Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inanç düzeyleri üzerine bir araştırma. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 162-178.

Erdoğan, İ. (2011). Sınıf yönetimi: dersi konferans, panel ve seminer etkinliklerinde başarının yolları. İstanbul: Alfa.

Gordon, T. (2013). Etkili öğretmenlik eğitimi. İstanbul: Profil Yayıncılık.

Güngör, C. (2019). Öğretmen adaylarının öz yeterlik algıları ile mesleki kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Kahyaoğlu, M. ve Yangın, S. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının mesleki öz yeterliklerine ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 73-84.

Kaplan, Z. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ölçeğinin geliştirilmesi ve öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul.

Karadağ, E., Deniz, S., Korkmaz, T. ve Deniz, G. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı: Sınıf öğretmenleri görüşleri kapsamında bir araştırma. Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 383-402.

Karademir, T. (2012). Öğretmenlerin öğrenme nesnesi öz-yeterlilik algılarının farklı değişkenler açısında incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Keser Özmantar, Z. (2018). Örnekleme yöntemleri ve örneklem süreci. K.Beycioğlu, N.Özer, Y.Kondakçı (Ed.), Eğitim yönetiminde araştırma (88-110) içinde. Ankara: Pegem Akademi.

Koç, C. (2013). Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik algıları ve yapılandırmacı öğrenme oluşturma ortamı becerilerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 240-255.

Kurt, A. İ. (2006). Anlamlı öğrenme yaklaşımına dayalı bilgisayar destekli 7. sınıf fen bilgisi dersi için hazırlanan bir ders yazılımının öğrencilerin akademik başarılarına ve kalıcığına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova üniversitesi, Adana.

Kuru, G.Ç. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik öz-yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi, Muğla.

Küpeli, E. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin iletişim becerileri ile öz yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.

Ocak, G., Ocak, İ. ve Kutlu Kalender, M.D. (2017). Öğretmen öz-yeterlik algıları ile öğretme-öğrenme anlayışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1851-1864.

Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research, 66(4), 543-578.

Say, M. (2005). Fen bilgisi öğretmenlerinin öz-yeterlilik inanışları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Shank, M. K., & Santiague, L. (2021). Classroom management needs of novice teachers. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 26-34.

Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2013). Using multivariate statistics (6.edition). ABD: Pearson Education.

Taç, P. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin öz yeterlilikleri ile mesleki yeterliliklerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.

Telef, B.B. (2011). Öğretmenlerin öz yeterlikleri, iş doyumları, yaşam doyumları ve tükenmişliklerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 10(1), 91-108.

Yıldırım, F. ve İlhan, İ. Ö. (2010). Genel öz yeterlilik ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 21(4), 301-308.

Zararsız, N. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin öz yeterlik algılarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-22

Nasıl Atıf Yapılır

ARSLAN, N., AKBAŞ, H., AKBAŞ, T., GÜRSOY, K., HIRDAR, B., ŞAŞMAZ, Y., & BAYHAN, Ömer. (2024). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ VE ÖZ YETERLİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10(37), 1–12. https://doi.org/10.5281/zenodo.10497984