CUMHURİYET ÇOCUKLARI 100 YAŞINDA


Özet Görüntüleme: 66 / PDF İndirme: 57

Yazarlar

  • Sümeyra TEMİZHAN Milli Eğitim Bakanlığı

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10118380

Anahtar Kelimeler:

Cumhuriyet, Meclis, Duygu, Değer, Çocuk

Özet

Bu araştırma Cumhuriyetin ilan edildiği meclisi gezen çocukların duygularını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma nitel verilere dayalı olan betimsel bir çalışmadır. Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomonoloji (olgubilim) deseni kullanılmıştır. Katılımcılar Ankara ilinde öğrenim gören 9-13 yaş grubundaki 100 öğrencidir. Katılımcılar seçilirken “yaş” grubu ele alındığından kota örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama Süreci 4 ay sürmüştür. Veri toplama aracı olarak katılımcıların yazdıkları mektuplar kullanılmıştır. Araştırma da toplanan veriler, içerik analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Bulgular kod ve frekans değerleri olarak tablo haline getirilmiştir. Elde edilen bulgular ve bu bulguların yorumlanması sonucunda katılımcıların mektup yazabildiği, duygularını mektuplarda ifade edebildiği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen 32 adet duygu- değer arasında en yüksek frekansa sahip olan “minnet- teşekkür” ün olması katılımcı çocukların Cumhuriyetin ilanında emeği geçen insanlara karşı bilinçli duygular beslediklerini göstermektedir. Araştırma yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında sergi, uzman söyleşisi, sanal müze gezisi, sosyal medya haberleri gibi etkinlikler düzenlenerek daha fazla kişiye ulaşmak hedeflenmiştir. Araştırma önerisi olarak, çocuklara tarihsel empati yapabilecekleri ortamlar sağlanabilir. Kurtuluş Savaşı Müzesi farklı etkinliklerle çocuklara tanıtılabilir. Böylelikle: “ Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz.” sözünün bilincine varılmasına destek sağlanabilir.

Referanslar

Altunyay, K. (2014). Edebî Tür Olarak Mektup, Hatıra ve Günlüklere Yansıyanlar: Çanakkale’de Savaşan Askerlerin Mektup Hatıra ve Günlüklerinde Yer Alan Motivasyon Unsurları. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, YIL: 12, Güz ,(17), s. 33-43.

Ateş, F. (2013). İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi ve Uygulamalarına Yönelik Görüşleri Üzerine Nitel Bir Çalışma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Balcı, N. (2008). İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Değer Eğitiminin Etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Bal, M. S. & Gök, S. (2011). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Cumhuriyet, Saltanat ve Liderlik Kavramlarını Algılayışları . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 10 (3) , 1183-1198 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jss/issue/24243/257024.

Başcı, Z. (2012). Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Değer Eğitiminin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Baysal, N. (2013). Ortaokul Sosyal Bilgiler Derslerinde Değerler Eğitimi Uygulamalarının Öğretmenler Yönüyle Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde: Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Berkant, H. G. ve Efendioğlu, A., Sürmeli, Z. (2014). Değerler Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Turkish Studies, 9 (5), 427-440.

Can, Ö. (2008). Dördüncü Ve Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Değirmenci, N., Akgül, G., Güç, A., 2019, Ortaokul Öğrencilerinin “Cumhuriyet” Kavramına Yönelik İmajları Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 3(2), 196-204.

Erkuş, S. (2012). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesin Eğitim Programlarındaki Değerler Eğitimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Demirhan, İşcan, C. (2007). İlköğretim Düzeyinde Değerler Eğitimi Programının Etkililiği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Keskin, Y. (2008). Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi: Tarihsel Gelişim 1998 ve 2004 Programlarının Etkililiğinin Araştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kunduroğlu, T. (2010). 4. Sınıf Fen Teknoloji Dersi Öğretim Programıyla Bütünleştirilmiş Değerler Eğitimi Programının Etkililiğinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Öğretici, B. (2011). İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Derslerinde Değerler Eğitimine Yönelik Uygulamaların Etkililiğinin Araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Özdaş, F. (2013). Okullarda Değerler Eğitimi Ve İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Toktamış ATEŞ, Cumhuriyet, 1986, İstanbul, s. 12.

Hamza EROĞLU, Atatürk ve Cumhuriyet, Ankara, 1998, s. 1-2.

Karataş, E.(2012). Mektup roman tekniği ve Türk romanından iki örnek: mektup aşkları ve kedi mektupları[Özet] .TurkishStudies- International PeriodicalForTheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic Volume, 7 (4), s.2173-2192.

Dökmen, Ü. (2000). Evrenle uyumlaşma sürecinde var olmak, gelişmek, uzlaşmak. (3. Baskı) Sistem Yayıncılık: İstanbul.

Duman, S. (2006). MUSTAFA KEMAL’DE CUMHURİYET DÜŞÜNCESİNİN DOĞUŞU VE CUMHURİYET’İN NİTELİKLERİ . Kastamonu Eğitim Dergisi , 14 (1) , 245-264 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/49106/626675

Kılıç S. Journal of Mood Disorders Volume: 3, Number: 1, 2013 - www.jmood.org. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/109746

Uysal ( 2003) Değerler Üzerine Bazı Düşünceler ve Bir Erdem Tasnifi Denemesi: İnsanî Erdemler–İslâmî Erdemler, T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 12, Sayı:1, 2003 s. 51-69.

Tulunay Ateş, Ö. (2017 ). Türkiye’de değerler eğitimi uygulamalarının öğrencilere kazandırılması istenen olumlu özellikler üzerindeki etkisi. Değerler Eğitimi Dergisi.15 (34), 41-60. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/712305 Erişim tarihi: 26.11.2022

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

TBMM, Türkiye Büyük Millet Meclisi https://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc056/kanuntbmmc056/kanuntbmmc05601701.pdf Erişim Tarihi: 11,.01.2023.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı https://sanalmuze.gov.tr/muzeler/ankara-kurtulus-savasi-muzesi/

https://www.youtube.com/watch?v=KjW54W81hZ8&t=445s

İndir

Yayınlanmış

2023-11-15

Nasıl Atıf Yapılır

TEMİZHAN, S. (2023). CUMHURİYET ÇOCUKLARI 100 YAŞINDA. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9(35), 67–75. https://doi.org/10.5281/zenodo.10118380