İSVEÇ VE FİNLANDİYA EĞİTİM SİSTEMLERİ VE DİL ÖĞRETİMİ


Özet Görüntüleme: 36 / PDF İndirme: 60

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10556367

Anahtar Kelimeler:

İsveç, Finlandiya, Dil, Eğitim, Eğitim Sistemi, Dil Öğretimi

Özet

Araştırma kapsamında İsveç ve Finlandiya eğitim sistemleri ve bu eğitim sistemleri içerisinde dil öğretiminin nasıl olduğu incelenmiştir. İncelemeler sonucunda İsveç’te temel eğitim merkezi bir sistemle yürütülmektedir. İsveç’te eğitim, hedefler doğrultusunda bir yönetim sistemi ile idare edilmektedir. Hükümet eğitim için tam sorumluluk sahibidir ve her düzeyde eğitim için çerçeveyi oluşturur. Bununla birlikte temel, orta ve yetişkin eğitimi düzeylerinde eğitimi sağlamak ve okulları işletmek belediyelerin görevidir. Üniversiteler ve üniversite kolejleri üçüncü düzey öğretim verme ve işletme konusunda sorumludurlar. Ulusal çerçeve yasalardan ve okullar, öğretim programları, hedefler ve ders öğretim programı konusundaki kurallardan oluşmaktadır. Özellikle sistemin gözlemleme ve değerlendirmesine ilişkin bazı sorumluluklar hükümete bağlı kuruluşlara devredilmiştir. 1990’lı yıllardan itibaren İsveç’te yaşanan sosyal, siyasal ve ekonomik alanlardaki değişiklikler ülkenin eğitim sistemine etki etmiştir. Özellikle dil eğitiminde ideolojik değerlerin etkisi görülmektedir. Dil çeşitliliğine dair tartışmalar sürekli gündemdedir. Yapılan reformlar ile ana dili eğitimi öğrencilerin anlama ve anlatma becerilerinin gelişimini temel alarak dijital çağa uyum sağlayabilen, farklı iletişim araçlarını etkin şekilde kullanabilen, yakın çevresi ve dünyayla iletişim halinde olan öğrenciler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Finlandiya’da temel eğitim 7 yaşında başlar. Bu eğitimin ardından öğrenci genel orta öğretime veya mesleki okullara devam edebilir. Finlandiya eğitim sistemi; dokuz yıllık temel eğitim, ikinci basamak düzeyindeki eğitim, yükseköğretim düzeyi ve yetişkin eğitimi olarak aşamalandırmıştır. Okullar haftanın beş günü açıktır ve haziran ayına kadar eğitim sürmektedir. Doğumdan 6 yaşa kadar olan dönemde çocuklar, çocuk bakım merkezi veya özel bakım evlerine devam etmektedirler. 2001 yılından beri okul öncesi eğitim ücretsizdir. Çocukların %95’i okul öncesi eğitimi almaktadır. Temel eğitim 7 yaşında başlar fakat gerekli yeterlik sertifikasını alan çocuklar 6 yaşında başlayabilmektedir. Yerel yönetimler öğrencinin ikamet yerine yakın bir yere okul ataması yapar fakat belirli koşullarla aileler de okul seçebilirler. Fin eğitim politikasında kalite, verimlilik, eşitlik ve küreselleşme anahtar kelimelerdir. Finlandiya’da ana dili ve edebiyat öğretimi olarak adlandırılan dil öğretimin temel amacı, çocukların dil, edebiyat ve iletişime yönelik ilgisini uyandırmaktır. Toplumun bir parçası haline gelmek, toplumun dilini öğrenmekle başlar. Çocuğun kimliği ve özsaygısını kazandırmak için fırsatlar sunulmalıdır. Çocuk dile yönelik aktif ve etik olarak sorumluluk almalıdır.

Referanslar

Aydın, H. (2013). Dünyada ve Türkiye’de çokkültürlü eğitim tartışmaları ve uygulamaları. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Demirtaş, T. (2013). Anadili öğretim programlarının temel özellikleri. Dünyada Anadili Öğretimi Program İncelemeleri. (Editör: H. Yaman). Ankara: Pegem Akademi.

EACEA. (2012). Avrupa’da okullarda dil öğretimi üzerine temel veriler. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice, 12.12.2023.

İsveç, R. (2013). İsveç hakkında bilgi. http://www.nkfu.com/isvec-hakkinda-bilgi/ 19.11.2023.

OECD. (2007). PISA 2006 Science Competencies for Tomorrow's World. from http://www.pisa.oecd.org, 02.12.2023.

Sahlberg, P. (2007). Education policies for raising student learning: the Finnish approach. Journal of Education Policy, 22(2), 147-171.

Tümerkan Albayrak, E. ve Birinci, M. (2017). Sosyal Devlet Modelleri: Sosyal Demokrat Model, İsveç-Norveç Örneği. Journal of Social Work, 1(1), 64-100.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-22

Nasıl Atıf Yapılır

DURNA, M., ERDEM, S., YILMAZ, Ünal, ÖZDAL, M. U., BODUR, E., & KARA, N. (2024). İSVEÇ VE FİNLANDİYA EĞİTİM SİSTEMLERİ VE DİL ÖĞRETİMİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10(37), 206–225. https://doi.org/10.5281/zenodo.10556367