OKUL MÜDÜRLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİ İNCELEYEN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN ANALİZİ


Özet Görüntüleme: 212 / PDF İndirme: 100

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8269044

Anahtar Kelimeler:

Okul, müdür, okul müdürü, iletişim, iletişim becerileri

Özet

Yapılan araştırmada okul müdürlerinin iletişim becerilerini konu alan lisansüstü tezlerdeki eğilimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca araştırmada okul müdürlerinin iletişim becerilerini konu alan lisansüstü tezlerdeki eğilimlerin benzerlikleri ve farklılıkların ortaya konması da amaçlanmıştır. Araştırmada model olarak doküman incelemesi tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklemini amaçlı örnekleme yöntemi esas alınarak seçilen 29 çalışma oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında toplanan veriler içerik analizi yolu ile çözümlenmiştir.

Araştırmada okul müdürlerinin iletişim becerileri konu başlığında yapılan lisansüstü çalışmaların büyük çoğunluğunun yüksek lisans tezi olduğu belirlenirken, en fazla yayınının 2022 yılında yapıldığı, çalışmaların tamamına yakınında nicel araştırma yöntemleri ve tarama deseninin tercih edildiği belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada örneklem türü olarak basit seçkisiz örnekleme türünün, örneklem büyüklüğü olarak 300-500 arası örneklem büyüklüğünün yaygın olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada veri toplama aracı olarak tüm çalışmalarda ölçeklerin kullanıldığı veri kaynağı olarakta yoğun olarak öğretmenlerden yararlanıldığı belirlenmiştir.

Araştırmada okul müdürlerinin iletişim becerileri konu başlığında yapılan lisansüstü çalışmaların sonuçları “İlişki” ve “Etki” temaları altında toplanmıştır. İlişki ve etki temaları altında okul müdürlerinin iletişim becerilerinin öğretmen motivasyonu, okul kültürü, liderlik stilleri, yönetim becerileri/yeterlikleri, iş doyumu, etkili iletişim becerileri, duygusal zeka, iş performansı, örgütsel bağlılık, örgütsel sessizlik, problem çözme becerileri, karar verme stili, okul iklimi, çatışma yönetimi, yönetsel davranışlar, örgütsel sinizm, toplam kalite yönetimi ve tükenmişlik değişkenleri ile ilişkili olduğu veya bu değişkenleri etkilediği belirlenmiştir.

Referanslar

Ada, Ş., Çelik, Z., Küçükali, R. ve Manafzadehtabriz, S. (2015). Okul yöneticilerinin iletişim becerilerine ilişkin yönetici ve öğretmenlerin algılama düzeyleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 101-114.

Akan, D. ve Mehrdad, A. (2019). Okul müdürlerinin iletişim becerilerinin öğretmen algılarına göre incelenmesi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 287-300.

Arpaçay, A. E. (2014). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ve iletişim becerileri ile öğretmenlerin saygın okul müdürü algısı arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.

Atik, L. (2009). İlköğretim kurumları yöneticilerinin iletişim becerilerinin toplam kalite yönetimine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Aziz, A. (2009). İletişime giriş. İstanbul: Hiperlink Yayınları.

Bakır, S. (2022). Okul müdürlerinin sahip olması beklenen iletişim becerileri. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 9(83), 1053-1065.

Bektaş, A. (2010). İlköğretim okulları yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile sınıf öğretmenlerinin motivasyonu arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Best, J. W., & Kahn, J. V. (2017). Eğitimde araştırma yöntemleri. (Çev. Ed. Köksal, O.). Konya: Eğitim Yayınevi.

Bolatkıran, M. A. (2006). İlköğretim okulu müdürlerinin duygusal yeterlilikleriyle iletişim becerileri arasındaki ilişkinin öğretmen algılarına göre incelenmesi: Gaziantep ili merkez ilçeleri örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Casiadi, S. (2017). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile çatışma yönetimi konusunda görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Çelik, Ç. (2007). İlköğretim okulu müdürler iletişim becerileri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Çetinkaya, H. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin iletişim becerilerinin okul başarısına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Doğan, S. ve Koçak, O. (2014). Okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 20(2), 191-216.

Doğan, S., Çetin, Ş. ve Koçak, O. (2016). Okul yöneticilerinin iletişim becerilerine ilişkin öğretmenlerin algı ve görüşleri. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 9(1), 57- 84.

Doğan, S., Uğurlu, C. T., Yıldırım, T. ve Karabulut, E. (2014). Okul yöneticileri ve öğretmenler arasındaki iletişim sürecinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. Turkish Journal of Education, 3(1), 34-47.

Dökmen, Ü. (2019). İletişim çatışmaları ve empati-sanatta ve günlük yaşamda. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Durnalı, M., Akbaşlı, S. ve Diş, O. (2020). School administrators’ communication skills as a predictor of organizational silence. Inquiry in Education, 12(1), 1-21.

Ekici, F. Y. (2016). Okul öncesi eğitim kurumu müdürleri ve diğer eğitim kurumlarında görev yapan müdürlerin iletişim becerilerine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 2(2), 334-342.

Elekoğlu, F. ve Demirdağ, S. (2020). Okul müdürlerinin 21. yüzyıl becerileri, iletişim becerileri ve liderlik stillerinin öğretmen algılarına göre incelenmesi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(1), 101-117.

Erdönmez, C., Tutar, H. ve Yılmaz, M. K. (2012). Genel ve teknik iletişim. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Ersoy, S. (2006). İlköğretim okullarında yönetici ve öğretmenler arasındaki iletişim sorunları (Van ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Fidan, M. ve Küçükali, R. (2014). İlköğretim kurumlarında yöneticilerin iletişim becerileri ve örgütsel değerler. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 317-334.

Geçikli, F. (2004). Örgütsel iletişim yöneticiler açısından değerlendirilmesi ve örgütsel iletişim yöntemi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 20, 107-116.

Güngör, N. (2018). İletişime giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Gürses, Y. (2006). Eğitim örgütlerinde yöneticilerin etkili iletişim kurma becerilerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.

Kaya, A. (2011). Kişilerarası ilişkiler ve etkili iletişim. Ankara: Pegem Akademi.

Koçak, O. (2013). Ortaokullarda görev yapan okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile branş öğretmenlerinin motivasyonu arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

Kösterelioğlu, M. A. ve Argon, T. (2010). Okul yöneticilerinin iletişim sürecindeki etkililiğine ilişkin öğretmen algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-17.

Kurt, S. (2015). Okul öncesi eğitim kurumu yöneticilerinin iletişim becerileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Memduhoğlu, H. (2015). Öğretmen ve yönetici algılarına göre ilköğretim okulu yöneticilerinin iletişim becerileri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(177), 271-284.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmî Gazete).

Okkalı, M. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel iletişim becerilerinin örgütsel öğrenmeye etkisinin öğretmenler tarafından algılanması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Özan, B. M. (2006). İlköğretim okulu yöneticilerinin iletişim becerilerinin öğretmen ve yönetici bakış açısıyla değerlendirilmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 24, 153-160.

Özdemir, S, Çoban, Ö. ve Bozkurt, S. (2020). Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin 21. yy. eğitim yöneticisi becerileri ile stratejik liderlik davranışları arasındaki ilişki. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 10(2), 399-426.

Özer, S. (2002). İlköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin iletişim davranışlarıyla ilgili öğretmen ve yönetici algılarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Sabuncuoğlu, Z. ve Gümüş, M. (2016). Örgütsel iletişim. Bursa: Alfa Aktüel Yayınları.

Saylık, A. ve Hazar, S. (2021). X ve Y kuşağı okul müdürlerinin iletişim becerilerinin öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme düzeylerine etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(79), 1137-1161.

Sucuoğlu, E., Sarıkaya, A. ve Bahçelerli, N. M. (2022). Investigation of the effect of school administrators’ thoughts for change on 21st century skills. Journal for Educators, Teachers and Trainers, 13(3), 67-75.

Şahin, A. (2007). İlköğretim okulu yöneticilerinin kişilerarası iletişim becerileri ve çatışma yönetimi stratejileri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Şimşek, Y. (2003). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişki (Eskişehir ili örneği). Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Şimşek, Y. (2005). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişki. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.

Şimşek, Y. ve Altınkurt, Y. (2009). Endüstri meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin okul müdürlerinin iletişim becerilerine ilişkin görüşleri. Akademik Bakış Dergisi, 17, 1-16.

Taşkın, Ü. (2012). İletişim becerisinin çatışma eğilimi ve alıngan anne-baba tutumları ile ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.

Topluer, A. (2008). İlköğretim okulu yöneticilerinin iletişim yeterlilikleri ile örgütsel çatışma düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Tutar, H. ve Yılmaz, K. M. (2013). İletişim. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Udin, U., Handayani, S., Yuniawan, A., & Rahardja, E. (2019). Leadership styles and communication skills at ındonesian higher education: Patterns, influences, and applications for organization. Organizations and Markets in Emerging Economies, 10(1), 111-131.

Uzun, T. (2015). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile öğretmenlerin genel ve örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Giresun ili örneği). Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Üstün, A. ve Balcı, M. (2023). Yöneticiler ile öğretmenler arasındaki iletişim sorunlarının eğitime yansıması. Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 9(62), 2461-2471.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Yüksel Şahin, F. (2008). Communication skill levels in turkish prospective teachers. Social Behavior and Personality: An International Journal, 36(9), 1283-1294.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-21

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZYILDIZ, M. G., ÖZEN SOYLU, G., YATKIN, F., EKİCİ, A., YALÇINDAĞ, Şeref, & ÖNCÜ, M. E. (2023). OKUL MÜDÜRLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİ İNCELEYEN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN ANALİZİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9(32), 28–42. https://doi.org/10.5281/zenodo.8269044