ÇEŞİTLİ EĞİTİM KADEMELERİNDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ


Özet Görüntüleme: 155 / PDF İndirme: 106

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.51293/socrates27-221

Anahtar Kelimeler:

: Psikolojik iyi oluş, öğretmen, düzey, eğitim kademeleri

Özet

Araştırmada öğretmenlerin psikolojik iyi oluş düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amacın yanında araştırmada çeşitli demografik özelliklere göre öğretmenlerin psikolojik iyi oluş düzeylerinin anlamlı bir biçimde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemekte amaçlanmıştır. İfade edilen amaç doğrultusunda araştırmada yöntem olarak tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Hatay ili İskenderun ilçesinde bulunan öğretmenler arasından olasılığa dayalı olmayan örneklem türlerinden olan “Kolay Ulaşılabilir Örnekleme” yöntemi kullanılarak belirlenen 294 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada “Demografik Bilgi Formu” ve “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, betimsel ve parametrik testlerin yer aldığı çıkarımsal istatistiki yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada öğretmenlerin psikolojik iyi oluş düzeylerinin orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmada öğretmenlerin psikolojik iyi oluş düzeylerinin cinsiyet, mesleki kıdem, görev yapılan okuldaki çalışma süresi ve görev yapılan eğitim kademesi değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir.   

Referanslar

Ağaçbacak, P. M. (2019). Pozitif psikoloji bağlamında sınıf öğretmenlerinin psikolojik iyi oluş düzeyleri ile özyeterlik inançları ve örgütsel bağlılık davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Akın, A. (2008). Psikolojik iyi olma ölçekleri (PİOÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8(3), 721-750.

Atan, A. ve Buluş, M. (2021). Çocuklarda psikolojik iyi oluş: Bir model önerisi ve ölçek geliştirme çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 54, 97-128.

Aydoğan, İ. (2019). Öğretmenlerin psikolojik iyi oluş düzeylerinin yordayıcısı olarak okul iklimi algıları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E, Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (29. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Erözyürek, A. (2019). Okul yönetiminin demokratiklik düzeyi ile öğretmenlerin psikolojik iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Ersoy, Z. (2019). Stratejik ortaklık algıları ve psikolojik iyi oluşun adapte edici performans üzerine etkileri: Psikolojik iklimin aracı rolü. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir.

Ertürk, A., Keskinkılıç Kara, S., B. ve Zafer Güneş, D. (2016). Duygusal emek ve psikolojik iyi oluş: Bir yordayıcı olarak yönetsel destek algısı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(4), 1723-1744.

Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kalaycı, Ş. (2017). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Dinamik Akademi Yayınları.

Kocaman, N. E. (2019). Bir grup yetişkinde umut ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.

Köylü, D. (2018). Öğretmenlerin karar alma sürecine katılım düzeylerinin örgütsel bağlılık ve psikolojik iyi oluş ile ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Kurt, N. (2018). Öğretmenlerin psikolojik sermaye algıları ile psikolojik iyi oluşları ve iş doyumları arasındaki ilişki. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kürücü, Z. (2022). Okullarda algılanan yönetici desteği ile öğretmenlerin psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.

Oruç, E. (2019). İş şekillendirmenin psikolojik iyi oluşa etkisinde işin anlamının aracılık etkisi. Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi, 1(1), 24-28.

Oymak, C. Y. (2017). Psikolojik iyi oluş ile iş doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Haliç Üniversitesi, İstanbul.

Özen, Y. (2010). Kişisel sorumluluk bağlamında öznel ve psikolojik iyi oluş (sosyal psikolojik bir değerlendirme). Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (Düsbed), 2(4), 46-58.

Özen, Y. (2010). Kişisel sorumluluk bağlamında öznel ve psikolojik iyi oluş (sosyal psikolojik bir değerlendirme). Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(4), 46-58.

Şahin, F.Y. ve Yılmaz, R. (2016). Yöneticilerin dönüştürücü liderlik düzeylerinin psikolojik iyi oluş ve bazı kişisel değişkenlere göre yordanması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3), 595-615.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L.S. (2013). Using multivariate statistics. (6. edition). ABD: Pearson Education.

Telef, B. B. (2013). Psikolojik iyi oluş ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 374-384.

Usta, F. (2013). Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi olma ve umut düzeyleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Yakut, S. ve Yakut, İ. (2018). Öğretmenlerde psikolojik iyi oluş ve iş yerinde dışlanma ilişkisi. Electronic Turkısh Studies, 13(18), 1357-1376.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-10

Nasıl Atıf Yapılır

YILMAZ, A., UÇUM, Y., KIZILIRMAK, E., AKTEPE, H., PETEK, S., & GÜNDÜZ, H. (2023). ÇEŞİTLİ EĞİTİM KADEMELERİNDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9(27), 13–23. https://doi.org/10.51293/socrates27-221