Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies https://socratesjournal.org/index.php/pub <p>Socrates Journal of Interdisciplinary Social Stadies, Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. kapsamında, Akademik Paylaşım Platformu Yayınevi tarafından yayınlanan açık erişimli, hakemli, uluslararası bir dergidir.</p> <p>2014 yılından bu yana yayın yapan ve dünya genelinde birçok akademisyeni bir araya getiren bu platform, disiplinler arası bir buluşma noktasıdır.</p> <p>Temel amacımız uluslararası akademisyenlere entelektüel bir platform sağlamaktır. Antropolojiden ekonomiye, dilbilimden sanat tarihine, beşeri ve sosyal bilimlerdeki öncü çalışmaları ile; sosyolojiden psikolojiye, halkla ilişkilerden uluslararası ilişkilere, kriminolojiden kadın çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede, derinlemesine inceleme ve çeşitlilik sunarak bu zengin içeriklerin uluslararası arenada öne çıkmasını sağlıyoruz. </p> <p>Orijinal makalelerden teknik notlara, kapsamlı vaka çalışmalarından kitap incelemelerine kadar Socrates Journal, çeşitli yayın türleriyle bilgi paylaşımını desteklemektedir.</p> <p>Socrates Journal of Interdisciplinary Social Stadies editörleri olarak, sizlerin kıymetli çalışmalarına ev sahipliği yapmaktan ve akademik yolculuğunuzda sizlere destek olmaktan onur duyarız.</p> tr-TR socratesdergisi@gmail.com (Editör) socratesdergisi@gmail.com (Teknik Destek) Sun, 07 Jul 2024 00:00:00 +0300 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 TÜKETİCİLER, E-TİCARET KAPSAMINDA İADE SÜREÇLERİ VE BUNLARIN ÇEVRESEL, SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLERİ HAKKINDA NE KADAR FARKINDALIĞA SAHİPLER? SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİLİNCİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM https://socratesjournal.org/index.php/pub/article/view/423 <p>Bu çalışma, e-ticarette ürün iadelerinin sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini ve tüketicilerin bu konudaki farkındalığını incelemektedir. E-ticaretin hızlı büyümesiyle artan iade oranları, çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan önemli sorunlar yaratmaktadır. Araştırma, ürün iadelerinin karbon emisyonlarını artırdığını, atık üretimini tetiklediğini ve firmaların maliyetlerini yükselttiğini ortaya koymaktadır.&nbsp; Çalışma, tüketicilerin genellikle iade süreçlerinin çevresel ve ekonomik etkilerinin farkında olmadığını vurgulamaktadır. Sürdürülebilirlik bilinci yüksek tüketicilerin bile bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığı belirtilmektedir. Araştırma, tüketicilerin iade süreçleri hakkında bilinçlendirilmesinin, sürdürülebilir tüketim davranışlarını teşvik edebileceğini öne sürmektedir. Makale ayrıca, iade oranlarını azaltmak için firmaların uygulayabileceği stratejileri tartışmaktadır. Tersine lojistik süreçlerinin optimizasyonu, sürdürülebilir ambalajlama ve tüketici eğitimi gibi çözümler önerilmektedir. Ortak değer yaratma yaklaşımının, iade yönetiminde etkili olabileceği vurgulanmaktadır. Sonuç olarak, çalışma e-ticarette sürdürülebilirliğin sağlanması için tüketici farkındalığının artırılması, firma stratejilerinin geliştirilmesi ve politika düzenlemelerinin yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.</p> Belma KIRVANOĞLU ALTIN, İbrahim KIRÇOVA Telif Hakkı (c) 2024 Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://socratesjournal.org/index.php/pub/article/view/423 Sun, 07 Jul 2024 00:00:00 +0300 KÜLTÜREL SERMAYENİN KURAMSAL BAĞLAMDA İNCELENMESİ https://socratesjournal.org/index.php/pub/article/view/425 <p>İnsanın yakın ve uzak çevresinde günlük yaşam becerilerinden başlayarak yaşamını düzenleyen, izleyeceği yolu belirleyen en önemli eylem ve beceriler kültürel ve sosyal esaslardan oluşmaktadır. Bu esaslar kişilerin hem varoluşsal sorularını yanıtlar hem de toplumsal düzeni sağlar. Toplumlara ait ahlak kuralları ve hukuk kuralları ile denetlenen kültürel oluşum; milletlere has özellikleri yansıtan, toplumları birbirinden ayıran nitelikleri barındırmaktadır. Okullar toplumsal uyum sürecinde kültürel birikimin aktarıldığı, sosyal becerilerin, meslek kazandırmada gerekli bilgi ve becerilerin öğretildiği eğitimin planlı olarak belli mekânlarda gerçekleştirildiği kurumlardır. Eğitim sürecinde sağlanan başarıyı etkileyen kültürel sermaye; eğitim sürecindeki gelişmelerden de etkilenmektedir.</p> <p>Kültürel sermaye, kültür birikimleri ve iyi alınmış bir eǧitim aracılıǧıyla elde edilen deneyimlerin sonucu olarak ifade edilmektedir. Kültürel sermaye en kısa haliyle eǧitim neticesinde ortaya çıkmaktadır. Kültürel sermayenin temelini okullar oluşturmaktadır. Kültürel sermayenin ortaya çıkmasında her ne kadar okulların önemine vurgu yapılsa da diǧer önemli bir aktör ise ailelerin nesillerine bıraktıkları birikimler ve bunların okuldan eǧitimle geliştirilmesi olarak ifade etmek en doǧru ifade olacaktır. Tabi ki bireylerin bulundukları toplum yapısı ve bununla birlikte gerçekleşen birikimler de önemli bir noktayı oluşturmaktadır.</p> <p>Eǧitimin kültürel sermaye odaklı amacı üst sınıf ailelerin sahip olduǧu kültür ve davranış şekillerini nesillere aktarmaktır. Bu bakış açısına göre herkesin eǧitim alması toplumda eşitliǧi saǧlamak için yeterli deǧildir. Okulların farklı düzeylerde olması, bireylerin farklı sınıfla aile yapılarının olması, eǧitimin eşitlik saǧlayabilmesinin önüne geçmektedir. Ayrıca aynı okulda eǧitim alan çocukların da kültürel kazanımlarının farklı olduǧu da görülmektedir. Okul yöneticilerinin ve öǧretmenlerin bu konuda yapması gereken en önemli atılım, eşitsizliǧin en az seviyeye indirilmesini amaçlamaktır. Öǧretmenler, öǧrencilerinin potansiyelini belirlemesi ve bu potansiyele uygun eǧitim anlayışı belirlemesi de diǧer önemli bir adımdır. Bu adımların gerçekleşebilmesi için de okul yöneticilerinin ve öǧretmenlerin de belli bir kültürel sermaye düzeyine erişmiş olması şarttır. Kendini geliştirmeyen, kitap okumayan, spor yapmayan veya sanatın herhangi bir dalıyla ilgili olmayan öǧretmen ve yöneticilerin de etkin bir aktarıcı olması mümkün deǧildir. Özellikle okul yöneticilerinin sadece akademik çalışmalara deǧil aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklere de öncülük etmesi gerekmektedir.</p> Duran BİLGİN, Zehra BİLGİN , Süleyman AYDIN , Özlem SAF Telif Hakkı (c) 2024 Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://socratesjournal.org/index.php/pub/article/view/425 Tue, 09 Jul 2024 00:00:00 +0300 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISIYLA “ÖĞRETMEN ADAYI” https://socratesjournal.org/index.php/pub/article/view/421 <p>Öğretmenlik mesleğine hazırlanmak amacıyla belirli bir süre içinde yapılan tüm etkinliklere öğretmen eğitimi; bu eğitimin içinde yer alan kişiye de “Öğretmen adayı” adı verilir. Öğretmenlik eğitimi alan gençlerin “öğretmen adayı” ifadesine ilişkin bakışları, “öğretmen adayı” kavramına yükledikleri anlamlar; staj süreci ve mesleki algıları hakkında fikir sahibi olmamızı sağlayabilir. Bu nedenle çalışmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ‘öğretmen adayı’ ifadesine ilişkin algılarını metaforlar yoluyla incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim kullanılmıştır. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde dördüncü sınıfta okuyan ve amaçlı örnekleme yoluyla seçilen 65 sosyal bilgiler öğretmen adayı ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan örneklem grubundan, "Öğretmen adayı ..............gibidir. Çünkü....." şeklindeki bir cümleyi tamamlamaları istenmiştir. Bu şekilde katılımcıların metafor konusuyla kaynak arasında bağ kurması amaçlanmıştır. Araştırma verilerinin çözümlemesinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; sosyal bilgiler öğretmen adayları ‘öğretmen adayı’ ifadesine ilişkin 5 kategoride 36 metafor üretmiştir. Bu metaforlardan 4’ü olumsuz, 32’si olumlu anlam içermektedir. Elde edilen metaforlardan oluşturulan kategoriler; “Gelişen öğretmen adayı, şekillenen öğretmen adayı, mücadele eden öğretmen adayı, hedefe ilerleyen öğretmen adayı ve kendine güvenen öğretmen adayı” şeklinde adlandırılmıştır. </p> Tuba ŞENGÜL BİRCAN Telif Hakkı (c) 2024 Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://socratesjournal.org/index.php/pub/article/view/421 Tue, 09 Jul 2024 00:00:00 +0300 ETKİN FİNANS YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ https://socratesjournal.org/index.php/pub/article/view/426 <p>Bu çalışma, etkin finans yönetimi uygulamalarının işletme performansı üzerindeki etkilerini kapsamlı bir şekilde incelemektedir. Araştırma, likidite yönetimi, finansal risk yönetimi, inovasyon yatırımları ve kurumsal yönetim uygulamaları gibi çeşitli finans yönetimi boyutlarını ele almaktadır. Çalışmanın amacı, bu uygulamaların işletmelerin finansal performansı üzerindeki etkilerini analiz etmek, sektörel farklılıkları ortaya koymak ve ülkeler arası karşılaştırmalar yaparak makroekonomik faktörlerin etkilerini değerlendirmektir. Araştırma metodolojisi, hem nicel hem de nitel yöntemleri içeren karma bir yaklaşım benimsemektedir. Nicel analizler için panel veri analizi, çoklu regresyon analizi ve ANOVA gibi istatistiksel teknikler kullanılmıştır. Nitel veriler ise derinlemesine mülakatlar ve vaka çalışmaları yoluyla toplanmıştır. Çalışma, Türkiye ve Endonezya’daki imalat ve finans sektörlerinden seçilen işletmeleri kapsamaktadır. Bulgular, etkin finans yönetimi uygulamalarının işletme performansı üzerinde genel olarak olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle, likidite yönetimi, finansal risk yönetimi ve inovasyon yatırımlarının işletmelerin kârlılığı ve piyasa değeri üzerinde pozitif etkileri olduğu tespit edilmiştir. Sektörel analizler, imalat ve finans sektörleri arasında finans yönetimi uygulamalarının etkinliği açısından anlamlı farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. Ülkeler arası karşılaştırmalar ise makroekonomik faktörlerin, özellikle döviz kuru volatilitesinin, işletmelerin finansal performansı üzerindeki önemli etkisini vurgulamıştır.</p> <p>Çalışma ayrıca, finansal teknolojilerin (FinTech) ve dijital dönüşümün işletmelerin finans yönetimi stratejileri üzerindeki etkilerini de incelemiştir. Bulgular, dijital finansal inovasyonların ve bilgi yönetimi uygulamalarının işletmelerin operasyonel verimliliğini artırdığını ve rekabet avantajı sağladığını göstermektedir. Sonuç olarak, bu araştırma etkin finans yönetimi uygulamalarının işletme performansı üzerindeki kritik rolünü ortaya koymaktadır. Çalışmanın bulguları, işletme yöneticileri ve finansal karar alıcılar için önemli çıkarımlar sunmakta ve gelecekteki araştırmalar için yeni yönler önermektedir. Özellikle, sürdürülebilirlik odaklı finans yönetimi uygulamaları ve çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faktörlerinin finansal kararlara entegrasyonu gibi konular, gelecekteki araştırmalar için potansiyel alanlar olarak öne çıkmaktadır.</p> Yasemin ADSIZ Telif Hakkı (c) 2024 Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://socratesjournal.org/index.php/pub/article/view/426 Tue, 09 Jul 2024 00:00:00 +0300